Om prosjektet Trygge foreldre på Haugalandet

KORT FORTALT

Her finner du informasjon om prosjektet Trygge foreldre på Haugalandet.

Om prosjektet Trygge foreldre på Haugalandet

Bakgrunnen for prosjektet Trygge foreldre på Haugalandet er et ønske om å legge best mulig til rette for at alle barn og unge skal ha gode, trygge og meningsfulle liv. Det er få elementer som er viktigere for barns trivsel og utvikling enn omsorgen de mottar fra foreldrene. Det å være forelder er kanskje den viktigste og mest berikende oppgaven man kan ha, men tidvis vil alle foreldre kjenne på stress, tvil og vansker med å strekke til i foreldrerollen. Prosjektet har til hensikt å hjelpe alle foreldre til å bli tryggere i møte med små og store utfordringer i foreldrerollen, slik at foreldre og barn kan få enda større mulighet for å kjenne glede og nærhet til hverandre i hverdagen. På denne måten skapes trygge og gode relasjoner, som igjen støtter barns utvikling, trivsel og god psykisk helse på kort og lang sikt.

Våren 2020 fikk fem kommuner på Haugalandet i nord-Rogaland tilsagn om deltagelse i Program for folkehelsearbeid i kommunene, med tilskuddsmidler via Rogaland fylkeskommune. Gjennom prosjektet vil Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sauda og Vindafjord kommune iverksette et universelt helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot alle nye foreldre. Tiltaket er tenkt å ha en positiv påvirkning på foreldres opplevelse av foreldrerollen, samspillet mellom barn og foreldre, og på barn og unges psykiske helse og trivsel gjennom hele oppveksten. Tiltaket som skal gis er kurs i Trygghetssirkelen, også kjent som Circle of Security Parenting (COS P). Målgruppen for tiltaket er foreldre til førskolebarn.

Program for folkehelsearbeid i kommunene har som mål å bidra til økt kunnskap om implementering og systematisk evaluering i kommunenes folkehelsearbeid. Prosjektet har til hensikt å evaluere implementeringen og målgruppens opplevelse av kurset, samt å evaluere kursets effekt som folkehelsefremmende tiltak på kommunalt nivå. Kartlegging og evaluering vil pågå løpende gjennom prosjektperioden fra høsten 2021 frem til 31.12.2024.

For informasjon om den nasjonale satsningen «Program for folkehelsearbeid i kommunene»:
Program for folkehelsearbeid i kommunene - Helsedirektoratet

Informasjon om «Trygge foreldre på Haugalandet» på forebygging.no:
Trygge foreldre på Haugalandet - handling.forebygging.no

Publikasjoner

Mediaomtale og kronikker om prosjektet:

Årsrapporter

Årsrapport 2022

Samarbeidspartnere

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, RKBU Vest, har inngått samarbeid med prosjektkommunene, og bistår i arbeidet med å planlegge foreldreundersøkelsen og evalueringen, samt i sikker lagring og behandling av data som samles inn i den forbindelse. Her kan du få mer informasjon om foreldreundersøkelsen og foreldreevalueringen.

Psykologistudenter ved Universitetet i Bergen bidrar også med kunnskapsutvikling i tilknytning til prosjektet.

Kontaktinformasjon

Trygge foreldre på Haugalandet

Prosjektleder
Ingvild Rasmussen, psykolog 
E-post: ingvild.rasmussen@haugesund.kommune.no

 

Informasjon om personvernrettigheter:
Gisle Stødle, personvernombud Haugesund kommune
E-post: gisle.stodle@haugesund.kommune.no

 

RKBU Vest
Hanne Cecilie Braarud, Forsker RKBU Vest 
E-post habr@norceresearch.no

 

Kjell Morten Stormark, Forsker RKBU Vest 
E-post kjst@norceresearch.no