I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 har Utvalg for plan og miljø vedtatt endring av: Detaljregulering for Fv47 Fagerheim – Ekrene, RL1729 og detaljregulering for Sveiven, øvre del, RL1679

I forbindelse med adressering i Haugesund kommune, tok Språkrådet opp navnesak for naturnavnet Selvågen/ Seilvågen/ Sellvågen.

Rogaland fylkeskommune varsler oppstart av reguleringsplanarbeid for ny forbindelse til Risøy, over Storasundskjærene i Haugesund. Reguleringsplanen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og planen blir derfor konsekvensutredet i henhold til forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854).

KORT FORTALT

  • Her finner du forlag til planprogram og varsel om oppstart av planarbeid med ny arealdel til kommuneplanen