Haugesund kommune varsler at det i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 settes I gang arbeid med detaljregulering av eksisterende gangforbindelse over Håvåsryggen fra Haugesund sykehus i nord, forbi Lillesund skole, og sørover til og med Håvåsen skole.

I henhold til plan- og bygningslovens 12-10 har Utvalg for plan og miljø i møte 25.08.2022 vedtatt å sende forslag til detaljregulering for til Detaljregulering for Haukelivegen 25 - Haugaland Kraft, RL1806 ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Haugesund kommune gjennomfører nå et 3-årig prosjekt der formålet er å heve kvaliteten på eiendomskartet, matrikkelen. 

På vegne av A. Utvik AS varsles det i samsvar med PBL§ 12-8 om igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Tittelsnesvegen 122 og 126, planID RL1812 i Haugesund kommune.

Karmsundgata blir utvidet fra to til fire felt, fra Opelkrysset og snaut 1100 meter mot sentrum. På strekningen blir det bygd sykkel- og gangvei og to nye gangbruer over fylkesveien. Her finner du oppdatert informasjon underveis i prosjektet. 

På vegne av A. Utvik AS varsles det i samsvar med PBL§ 12-8 om igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for STADION NORD, plan-ID 202201 i Haugesund kommune.