Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som er forventet i vanlig jordbruksdrift. 

 

Elevene ved de ulike skolene i Haugesund kommune møter etter følgende plan torsdag 18. august.

Kvinne som trener ute i naturen.

Frisklivstrening er et kurs der du gjennom teori og praksis får kunnskap og ideer om hvordan du kan bli mer fysisk aktiv i din hverdag. Helsedirektoratets anbefalinger danner utgangspunktet for kurset. 

Er du redd for å falle? Eller har du opplevd å falle den siste tiden? Fysio- og ergoterapitjenesten i Haugesund kommune tilbyr gruppetrening for eldre som bor hjemme og ønsker å få en bedre balanse.

På vegne av A. Utvik AS varsles det i samsvar med PBL§ 12-8 om igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Tittelsnesvegen 122 og 126, planID RL1812 i Haugesund kommune.

Karmsundgata blir utvidet fra to til fire felt, fra Opelkrysset og snaut 1100 meter mot sentrum. På strekningen blir det bygd sykkel- og gangvei og to nye gangbruer over fylkesveien. Her finner du oppdatert informasjon underveis i prosjektet. 

På vegne av A. Utvik AS varsles det i samsvar med PBL§ 12-8 om igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for STADION NORD, plan-ID 202201 i Haugesund kommune. 

Varsel om planarbeid – COOP EGILS VEG– Plan-ID 202208

I samsvar med §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet oppstart av privat detaljreguleringsarbeid.

Haugesund kommune skal i gang med oppgradering av infrastruktur over og under veg på Hasseløy.

Fortau og vegareal blir oppgradert på lik linje som nord i Holmegata.