Innsynsrett

KORT FORTALT

  • Innsynsretten går ut på at du kan spørre en virksomhet om hvordan opplysningene om deg behandles.
  • Du kan få vite hvilke opplysninger de har lagret om deg.
  • Det koster ingenting å benytte seg av innsynsretten.

Innsynsretten finner du i personvernforordningen artikkel 15.

Retten til innsyn og virksomhetens plikt til å gi informasjon er lik for både privat og offentlig sektor. Virksomheten skal informere om hvem som er behandlingsansvarlig.

Ta kontakt med kommunen for å be om innsyn.

Innsyn i egne personopplysninger 

Hvis en virksomhet har lagret opplysninger om deg, har du rett til å vite hvilke personopplysninger som er lagret, formålet og behandlingsgrunnlaget. Du har også rett til informasjon om sikkerhetstiltakene knyttet til bruken av egne personopplysninger, så lenge det ikke svekker sikkerheten i virksomheten.

Ber du om innsyn, kan du også kreve utfyllende informasjon om en spesiell type bruk av personopplysningene dine, hvis det er nødvendig for at du skal kunne ivareta egne interesser.

Innsynsmodul

Du finner kommunens innsynsmodul her

Innsyn i byggesaker

Dersom du ønsker innsyn i eller informasjon om byggesaker ta kontakt kommunens servicesenter.

Svarfrist

Virksomheten har plikt til å svare deg på innsynsbegjæringen, og svarfrist er senest 30 dager etter henvendelsen. Fristen gjelder uansett om innsynet omfatter generell informasjon eller innsyn i egne personopplysninger. Hvis særlige forhold gjør det umulig å svare innen 30 dager, skal du motta et foreløpig svar med begrunnelse for forsinkelsen og informasjon om sannsynlig tidspunkt for svar.

Unntak fra innsynsretten

Det finnes noen unntak fra innsynsretten, for eksempel dersom hemmelighold er nødvendig for etterforskning av straffbare handlinger, eller hvis opplysningene bare står i et dokument til intern saksforberedelse og dokumentet ikke er utlevert til andre. Hvis en virksomhet ikke gir innsyn, må de gi en skriftlig begrunnelse med henvisning til den aktuelle hjemmelen i loven.

Retten til innsyn gjelder heller ikke dersom opplysningene kun brukes for historiske eller vitenskapelige formål, og bruken ikke har noen direkte betydning for de det gjelder.

Sende og motta personopplysninger 

Virksomheten har plikt til å sende personopplysningene på en sikker nok måte. Det gjelder også ved innsynsbegjæringer. Noen personopplysninger er så beskyttelsesverdige/sensitive at de ikke skal sendes på vanlig, ukryptert e-post. Kravene til informasjonssikkerhet inkluderer også å sikre at personopplysningene sendes til riktig person.

Haugesund kommune har derfor bestemt at de som ber om innsyn må logge på via ID-porten for å bruke innsynsbegjæringen.

Helseopplysninger 

Alle pasienter har rett til informasjon om og innsyn i opplysninger i pasientjournalen sin. Pasienter har også en rett til informasjon om hvordan informasjonen behandles.

Andre typer innsyn 

Eksempler på andre typer innsyn er forvaltningslovens regler for partsinnsyn og offentlighetslovens bestemmelser om tilgang til dokumenter og informasjon i offentlige etater. Dette er en annen type innsyn, og innsynsbegjæringen til Haugesund kommune er ikke ment for å brukes i slike sammenhenger.

Klage og tilsynsmyndighet er Datatilsynet.

Kontaktinformasjon

Servicesenteret Haugesund
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Skal du sende personsensitiv informasjon?

Ved å bruke eDialog kan du være sikker på at sensitive og taushetsbelagte opplysninger blir ivaretatt på en trygg måte.

Logg inn for å sende sikker digital post (eDialog)

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund