Haugesund kommune skal i gang med oppgradering av infrastruktur over og under veg på Hasseløy.

Fortau og vegareal blir oppgradert på lik linje som nord i Holmegata.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 har plan- og miljøutvalget i møte 28.04.2022 vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn:

Detaljreguleringsplan for Møllervegen 28 mfl. Kronå, RL1808

Temaplanen for kultur, idrett og frivillighet prøver å svare på dette. I et utkast til en plan har vi nå foreslått over 100 tiltak. Planen er ikke svaret på alt kommunen skal gjøre for kultur, idrett og frivillighet – men et fokus på kommuneplanens mål og strategier. Alt som kan bidra til at Haugesund kommune kan oppnå sin visjon.