I perioden 22. september til 3. desember vil det pågå arbeid med rehabilitering av gamle vann og avløpsrør i Rekavikgata.

Stortinget vedtok den 25. juni 2021 å bevilge ytterligere 750 millioner til kommunene for å hjelpe lokale virksomheter som er hardt rammet av pandemien.

På grunn av arbeid med skfite av vannkum og graving for kabelkanal blir Knut Knutsen OAS gate stengt frem til 30. september. Natt til 24. september vil vegen utenfor Tinghuset bli stengt fra klokken 20.00 til 05.00. Kolumbus er varslet om arbeidet.

Haugesund kommune har mottatt tilskuddsmidler fra Statsforvalteren i Rogaland til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer. I den anledning ønsker kommunen å samarbeide med frivillige organisasjoner. Målet er å sikre aktiviteter og sosiale møtearenaer for personer innen psykisk helse- og rusfeltet som et supplement til det kommunale tjenestetilbudet.

Offentlig ettersyn av reguleringsplan

Arbeid i Stavangergata pågår fra 16.07 til 29.10.21. Rogalandsgata er nå åpnet for vanlig trafikk.

Haugesund kommune ønsker å høre hva du synes om vårt utkast til ny temaplan for kultur og idrett i Haugesund.

Det blir nattestenging av Sørhauggata natt til onsdag 08.09.21 klokken 00.15 til 05.45 når bussene ikke går. Myke trafikanter vil kunne passere.

I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av privat detaljreguleringsarbeid for restarealet av Skeisvoll gård i Haugesund kommune.

Planområdet er på ca. 12 daa. Området ligger i nordre del av Haugesund og avgrenses av vegen Elvegård i vest og Kvalavassdraget i øst. Nord og sør for planområdet ligger det eksisterende boligområder med frittliggende- og konsentrert småhus.

Det vil pågå arbeid med skifte av vannkum og graving for kabelkanal i Knut Knutsen OAS gate frem til 30.09.21. Dette vil ha påvirkning på trafikken, og vegen utenfor Festiviteten blir stengt.