Miljøsertifisering

Offentlige og private virksomheter kan miljøsertifiseres. Sertifiseringen innebærer at virksomheten gjennom et målrettet arbeid dokumenterer miljøprestasjoner.

Miljøfyrtårn er et nasjonalt miljøledelsessystem som viser samfunnsansvar og miljøinnsats. Miljøfyrtårn er et anerkjent miljøledelsessystem både i Norge og i EU, og bygger på oppdaterte norsk og Europeisk lov- og regelverk. 
Miljøfyrtårnsystemet hjelper kommunens og private virksomheter å finne frem til miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme.

Grønn omstilling med Miljøfyrtårn fra Stiftelsen Miljøfyrtårn på Vimeo.

Les om Miljøfyrtårnstiftelsen

Miljøfyrtårn-sertifiseringen er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil synliggjøre sin innsats for miljøet - og dermed også vise samfunnsansvar. Ordningen har over 80 standard kriteriesett med standard krav.

Haugesund sin satsning for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn

Bystyret i Haugesund kommune vedtok i juni 2019 å ta klimaendringene på alvor og skal gjøre en ekstraordinær innsats for klima, miljø og naturmangfoldet, og forberede og tilpasse kommunen på klimaendringene

Klima- og energiplanen 2021-2030 har som mål at kommunen frem mot 
2030 skal kutte klimagassutslippene med minimum 55 prosent, sammenlignet med referanseåret 1990.

Klima- og energiplanen 2021-2030 kan du lese mer om her (PDF, 17 MB)

I 2050 skal Haugesund kommune være et lavutslippssamfunn 

Kommunen har som mål å oppnå en bærekraftig utvikling, og skal jobbe for en samfunnsutvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoner mulighet til å få dekke sine. 

Haugesund kommune skal bidra til å oppfylle Paris-avtalen og Norges vedtatte klimamål. Dette betyr at vi i årene framover må kutte klimagassutslippene våre drastisk. Dersom det skal være mulig er kommunen nødt til å få med seg både næringslivet og byens innbyggere. 
Klima- og energiplanene 2021- 2030 og de målene og tiltakene som planen inneholder er de viktigste virkemidlene kommunen har for å oppnå en bærekraftig utvikling 

Norge har gjennom Parisavtalen fra 2015 og FN`s 17 bærekraftas forpliktet seg til å gjøre alt de kan for å forhindre at temperaturen på kloden øker mer enn to grader. 

Kommunen er godt i gang med Miljøfyrtårn-sertifiseringen

Kommunen har valgt en modell som tilpasset kommune og fylkeskommunen, denne heter Hovedkontormodellen. I prosessen frem til nå er rådhus sertifisert som Hovedkontor i tillegg er Teknisk Enhet sertifisert og godkjent.
I dag begynner prosessen med å sertifisere kommunen sine barnehager etterfulgt av alle under enhetene. 
Det er mye bra arbeid som i dag er gjort og som blir praktisert i de ulike enheten. For oss er det nå viktig å samle sette i et miljøsystem som Miljøfyrtårnet, slik at arbeidet blir målbart og vi han hente ut en miljørapport hvert år.

Målene med sertifiseringen er blant annet

  • Helhetlig arbeid med miljøledelse
  • Kontinuerlig arbeid for å redusere sine miljøpåvirkninger

Miljøfyrtårnportalen blir integrert i rapporteringsrutinene og den årlige klima- og miljørapporten benyttes og oppleves som nyttig og oversiktlig.

Det vil gi ledelsen tilgang til gode rapporter og statistikk for hele virksomheten.
Bidrar til et verktøy for å iverksette lønnsomme forbedringer.

Hvem kan bli sertifisert som Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn passer for alle typer virksomheter, fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern, kommuner og fylkeskommuner. Miljøfyrtårn har i dag over 80 bransjekriterier, som betyr at miljøfyrtårnarbeidet er tilpasset rammene for den enkelte virksomheten.

Hvorfor bli sertifisert som Miljøfyrtårn?

Som Miljøfyrtårnbedrift får du hjelp til å iverksette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak, som har stor betydning for virksomhetens konkurransekraft i årene fremover. En Miljøfyrtårn-sertifisering kan også bidra til å styrke merkevaren, redusere sykefraværet, redusere kostnader og være et kvalitetsstempel for virksomheter.
For å være et Miljøfyrtårn må virksomheten først sertifiseres, så må man hvert år levere en klima- og miljørapport, og re-sertifiseres hvert tredje år. 

Kommunen er partner i Miljøfyrtårn-nettverket

Sammen med over 280 andre kommuner i Norge har også Haugesund kommune blitt en partnerkommune i Miljøfyrtårn-nettverket, og er dermed en aktiv partner i miljøfyrtårnarbeidet.  Kommunen skal da bidra til at virksomheter reduserer sin miljøbelastning, bedre sitt arbeidsmiljø og oppnår konkurransefortrinn gjennom å utnytte mulighetene til det grønne skiftet.

Kommunen er dermed behjelpelig med å overrekke diplomer til virksomheter i kommunen. Enten ved fysisk besøk ute i bedriften eller at representanter kommer til rådhuset. 

Kommunen sin rolle kan du lese mer om hos Stiftelsen Miljøfyrtårn (miljofyrtarn.no)

  • Å arbeide med miljøfyrtårn i hverdagen betyr at vi
  • gjør tiltak og forbedringer i egen virksomhet
  • måler og dokumenterer egen miljøinnsats
  • at vi rapporterer og dokumenterer gjennomførte tiltak
  • at vi offentliggjør våre rapporter
  • publiser funn fra rapporten i digitale kanaler (sosiale medier, nettsider, nyhetsbrev osv.)
  • i tillegg skal vi påvirke våre leverandører og samarbeidspartnere gjennom å sette krav til at  de har minst mulig klimafotavtrykk

Ønsker du at din virksomhet skal ta steget mot et grønnere drift? 

Kontakt oss gjerne! 
 

FNs bærekraftsmål med oversikt over de 17 bærekraftsmålene.  - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål Illustrasjon