Spesialpedagogisk hjelp og PPT

KORT FORTALT

 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp i barnehage og skole. Du som er forelder, kan ta kontakt med skolen eller barnehagen hvis du er bekymret.
 • Vi har taushetsplikt og tilbyr opplæring til ansatte i barnehager og skoler.
 • PPT for Haugesund gir også tjenester til Sveio og Utsira kommune. 

Hva gjør PPT?

PPT er kommunens faglige instans og har to hovedfunksjoner

 • Gi hjelp til skolene og barnehagene med kompetanse og organisasjonsutvikling for bedre å kunne tilrettelegge for elever med særlige behov.
 • Sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der loven krever det.

Taushetsplikt

For å sikre at ulike tilbud fra kommunen henger sammen, samarbeider PPT ofte med andre som jobber med barn og unge i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Dette vil alltid være etter avtale med foreldrene. Alle i PPT har taushetsplikt.

Hvem kan få hjelp?

Vi hjelper barn i barnehage og skole som har

 • språk- og talevansker
 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale og emosjonelle vansker
 • atferdsvansker
 • syn- og hørselsvansker
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • ikke-språklige lærevansker
 • alvorlig skolefravær

Slik søker du om hjelp i barnehagen eller skolen

Slik gjør du om du er bekymret for om barnet ditt har spesielle behov

 • Meld fra til barnehagen eller skolen. Barnehagen eller skolen gjør sine undersøkelser og setter inn tiltak.
 • Hvis barnet fortsatt har vansker, kan barnehagen og foresatte henvise til PPT. PPT undersøker hvilke behov barnet har, og gir veiledning og råd om hva barnet har behov for. Hvis PPT konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, utarbeider vi en sakkyndig vurdering.
 • Hvis den sakkyndige vurderingen konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, skal kommunen gjøre vedtak om at barnet skal ha spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.
   

På Utdanningsdirektoratets side finner du mer informasjon om saksgang etter du har meldt fra.

Henvisningsskjema for barnehage

PPT Henvisningsskjema 0-6 år (PDF, 688 kB)

Henvisningsskjema for skole

PPT Henvisningsskjema grunnskole (PDF, 560 kB)

Henvisningsskjema til logoped

Henvisningsskjema til logoped

Tidlig eller utsatt skolestart

Informasjon om tidlig eller utsatt skolestart finner du her.

PPT-tjenester for voksne

Voksne som har rett på grunnskoleopplæring, kan ha rett til spesialundervisning. Før kommunen kan gi spesialundervisning til voksne, skal PP-tjenesten gjøre en sakkyndig vurdering av behovet for spesialundervisning.

Henvisingsskjema for voksne
PPT Henvisningsskjema voksne (PDF, 611 kB)

Lovverk
Les mer om spesialundervisning i opplæringsloven.

Kontaktinformasjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
E-post
Telefon 52 74 34 80

Besøksadresse
Skåregata 101, 5528 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund