Vi jobber med vei, vann- og avløpsnettet på Bakarøy

For tiden arbeider vi med vann og avløpsrør på Bakarøy (Hasseløy). Arbeidet går ut på å rehabilitere gamle vann- og avløpsledninger med separering av overvann.

Separering av overvann betyr å koble fra takrenner og drenering der det er mulig, for å ikke sende rent regnvann til avløpsrenseanlegget.

Fremdrift for prosjektet

Per 17.  oktober graver vi i Steffen Staalesens gate mot Losgata. Her graves det kun ned en overvannsledning som avsluttes med en ny overvannskum ved kryss i Losgata. I tillegg skal en gammel vannkum byttes i Losgata.  Antatt ferdig med denne delen uke 43.

Neste del er Hasselgata frem til Brugata. Her bytter vi gamle vann- og avløpsledninger, i tillegg til at vi legger ny overvannsledning.  Vi antar å bruke november og deler av desember på denne strekningen. Gaten blir stengt en periode, men krysset i Steffen Staalesens gate åpnes for trafikk. Etter vi er ferdig med krysset i Steffen Staalesens gate – Hasselgata, graver vi videre mot Losgata. Her graves det kun ned en overvannsledning, og vi antar å være ferdig med denne strekningen i midten av november.

Etter Hasselgata vil det bli arbeider i Brugata, fra statuen til Losgata. I selve Losgata er det planlagt å legge overvannsledninger i fortau for å samle overvannet. Vi antar at januar 2024 og februar 2024 går med til disse arbeidene.

Resterende arbeider etter dette er å legge en overvannsledning i fortau mellom Brugata og Daniel Danielsens gate, og så samle overvann fra flermannsboliger mellom Skagegata og Flathauggata.

Fremdriften på dette arbeidet er avhengig av type fjell i grøften, noen steder på Hasseløy er fjellet svært hardt som medfører sakte fremdrift.

Arbeid på vei

Arbeidet går ut på oppgradering av gater med skifte av kantstein og trafikksikkerhetsforbedring i kryss. Hovedgrepet er innsnevring av kryss med nedsenk.

I Langgata er det lagt ekstra vekt på gående og syklende da denne strekningen er en av hovedatkomstene til lekeplassen/parken som er et viktig målpunkt. Fortauet langs lekeplassen utvides da det i henhold til trafikkreglene ikke kan parkeres i kryss etc.

Vi legger opp til at det i Langgata kan sykles mot enveiskjøring. Av de langsgående gatene i nord-sør retning anser kommunen det mest hensiktsmessig at Langgata er best egnet til dette.

Per 17. oktober er kantsteinsleggingen i ferd med å avsluttes i Langgata og vil bevege seg til Skagegata i løpet av noen få dager.

Arbeid ved parken

Kommunen jobber også med å oppgradere området rundt parken, blant annet å etablere klarere gangvei på vestsiden mot Skagegata. Dette arbeidet styres av Parkavdelingen og Enhet for byutvikling som et eget prosjekt.

Fagne skal oppgradere høyspentlinjer

Fagne skal oppgradere høyspentlinjer mellom trafostasjoner og mesteparten av dette arbeidet foregår i Steffen Staalesens gate og Hasselgata. Dette medfører noe ekstra tid før vi kan asfaltere. Fremdriftsplan oppdateres når dette er klart.

Bilde av prosjekt på Bakarøy i Haugesund. - Klikk for stort bildeKantsteinsleggingen i ferd med å avsluttes i Langgata. Ole Christian W. Øvrebø

Kontaktinformasjon

Ole Christian Øvrebø
Ingeniør
E-post
Telefon 52 74 33 18
Mobil 91 56 07 80