Vi jobber med vei, vann- og avløpsnettet på Bakarøy

For tiden arbeider vi med vann og avløpsrør på Bakarøy (Hasseløy). Arbeidet går ut på å rehabilitere gamle vann- og avløpsledninger med separering av overvann.

Separering av overvann betyr å koble fra takrenner og drenering der det er mulig, for å ikke sende rent regnvann til avløpsrenseanlegget.

Fremdrift for prosjektet

Arbeidene på ledningsnettet er nå ferdig i Hasselgata/Brugata. Arbeiderne forflytter seg så til Flathauggata/Skagegata. Her skal det anlegges ny kum i Flathauggata, ellers foregår arbeidene inne på eiendommene til flermannsboligene mellom Flathauggata og Skagegata. Veiene berøres ikke mer i neste periode enn at noen parkeringsplasser blir midlertidig fjernet pga. nødvendig adkomst inn til eiendommene. 

Gjenstående arbeider etter dette er noen mindre strekninger i Hasselgata som det skal legges en grunn overvannsledning i fortau for å samle vann fra takrenner som i dag renner rett ut på fortau.  

I tillegg gjenstår arbeider i Losgata. Etter innspill fra andre enheter sees det på mulighet for et større rehabiliteringsprosjekt enn først planlagt. Dette vil pågå utover arbeidene som vil ferdigstilles i løpet av våren 2024.  

Arbeid på vei

Arbeidet går ut på oppgradering av gater med skifte av kantstein og trafikksikkerhetsforbedring i kryss. Hovedgrepet er innsnevring av kryss med nedsenk. 

I Langgata er det lagt ekstra vekt på gående og syklende da denne strekningen er en av hovedatkomstene til lekeplassen/parken. Fortauet langs lekeplassen utvides da det i henhold til trafikkreglene ikke kan parkeres i kryss etc. 

Vi legger opp til at det i Langgata kan sykles mot enveiskjøring. Av de langsgående gatene i nord-sør retning anser kommunen det mest hensiktsmessig at Langgata er best egnet til dette. 

Kantsteinsleggingen har stoppet litt opp den siste tiden grunnet værforhold og i påvente av Fagne sine arbeider med legging av høyspentledninger. 

Arbeid ved parken

Kommunen jobber også med å oppgradere området rundt parken, blant annet å etablere klarere gangvei på vestsiden mot Skagegata. Dette arbeidet styres av Parkavdelingen og Enhet for byutvikling som et eget prosjekt. 

Arbeidene over fotballbanen har vært rehabilitering av vann- og avløpsledninger i privat-regi, og inngjerdingen skal være satt opp for å la bakken få sette seg før bruk nå i disse fuktige-tider. 

Fagne skal oppgradere høyspentlinjer

Fagne skal oppgradere høyspentlinjer mellom trafostasjoner og mesteparten av dette arbeidet foregår i Steffen Staalesens gate og Hasselgata. Dette medfører noe ekstra tid før vi kan asfaltere. Oppstart skal være nå snart og fremdriftsplanen oppdateres når dette er klart. 

Bilde av prosjekt på Bakarøy i Haugesund. - Klikk for stort bildeKantsteinsleggingen i ferd med å avsluttes i Langgata. Ole Christian W. Øvrebø