Prosess for ny arealdel til kommuneplanen

KORT FORTALT

Det pågår nå arbeid med å revidere arealdelen til kommuneplanen. Et forslag ble lagt ut på høring i juni 2023, med frist for innspill 11.09.23. Forslaget revideres nå på bakgrunn av innspill, og vil deretter bli lagt ut på ny høring.

Invitasjon til medvirkningsmøte for Nordbygdene i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. 

Vi inviterer til åpent informasjonsmøte om planforslaget:
Torsdag 19. oktober 2023, fra kl. 18:00 – 19:30
Nordbygdene Grendahus

I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel (KPA), inviterer vi til medvirkningsmøte med innbyggere i Nordbygdene.

Her vil vi legge fram og drøfte de endringene som er foreslått i kart og bestemmelser for Nordbygdene spesielt. Møtet vil være en anledning til å få informasjon om prosessen og de grep som er gjort, og til å stille spørsmål og bidra med lokal kunnskap. 

Planforslaget har vært ute til første gangs høring i perioden 29.06. – 11.09.23. 

Kommunen har fått flere innspill til planforslaget, som nå gjennomgås.

Planforslaget blir så videre bearbeidet før det legges frem til ny politisk behandling og høringsrunde, der det igjen er mulig å komme med innspill.

Det er nå utarbeidet et planforslag for kommuneplanens arealdel

Planforslaget ble vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn i Formannskapsmøte 21.06.2023. 

Forslaget følger opp og viderefører målsetninger fra samfunnsdelen og fra gjeldende arealplan fra 2015, om å bygge regionbyen Haugesund. Byen skal bygges innenfra.

Ved å definere lokalsenter og bydelssentre legges det til rette for helt en ny boligpolitikk og økt forutsigbarhet for handel, tjenester og service. Forslaget gir en differensiert boligtetthet, med en mer kompakt, tilgjengelig, sosialt utjevnende bystruktur. Det vil kunne gi en mer forutsigbar og fleksibel eiendomsutvikling, tilpasset en aldrende befolkning og redusert andel barn. Dette gir et tydelig fokus på sentrum og utvalgte sentre i strukturen, med krav til bymiljø og byhensyn for utviklingen. Rammene for handel og næring endres, ved å introdusere nye sentre og presiseringer av hva som tillates innen de ulike formålene.

Store arealer som i gjeldende kommuneplan er avsatt til fremtidig bolig er i planforslaget endret tilbake til landbruks- natur- og friluftsformål (LNF). Å redusere kommunes fotavtrykk for utbyggingsformål med 2,37 % er kommunens fremste tiltak for en bærekraftig utvikling.

  • Grønnstruktur sikres og kulturmiljø opprettholdes, som er et felles gode for alle innbyggere.
  • Det gir økt forutsigbarhet for grunneiere og sparer samfunnet for fremtidige negative konsekvenser for landskapet, naturmangfoldet og jordvernet. 
  • Det er nødvendig for å nå nullvekstmålet for personbiltrafikken og etablering av en Bypakke. 
  • Bærekraftig utvikling krever økt effektivisering og kostnadsbesparing for offentlige tjenester innen helse, oppvekst, drift av kommunaltekniske tjenester og beredskap.
  • Å ta ut framtidige boligområder reduserer behovet for kostbare offentlige og private investeringer. Det gir oss frihet til å prioritere andre investeringer i fremtiden.
  • Å ta ut framtidige boligområder gir forutsigbarhet for boligutviklingen i byområdet, og vil bidra til en økt sannsynlighet for realisering av pågående og fremtidig regulerte prosjekter med større måloppnåelse enn de utenfor byen.
  • Det gjør oss bedre i stand til å nå klimamålet og tilpasse oss klimaendringene.

Å investere og utvikle dagens by har en stor verdi totalt sett for alle som bor i og bruker byen. Offentlige og private investeringer i byen – fremfor utenfor byen – bidrar til en verdiøkning av eksisterende områder og muligheter for å utjevne ulike levekår. Når byutviklingen skjer innenfra, gir det muligheter for å prioritere investeringer for bedre folkehelse, nærmiljø, offentlige tilbud mv.

Bærekraftig arealutvikling

Forslag til revidert arealdel for kommuneplanen er et løsningsforslag for å gi en mest mulig bærekraftige arealutvikling for regionbyen Haugesund. Det gjør det mulig å redusere kostnadene og de negative konsekvensene ved å bebygge ned naturen, tilpasset en befolkningsvekst som ikke ventes å være større de neste tiårene enn at de kan bosettes i dagens byområde. Plankartet og bestemmelsene gir alle parter en forutsigbarhet, fokus og trygghet om hva som er kommunens samfunnsmål og tillatt arealbruk.

Saksdokumentene er tilgjengelige gjennom Arealplaner.no: arealplaner.no | 202203 > Planbehandlinger
Digitalt plankart over planforslaget kan ses på www.kommunekart.com. Finn Haugesund i kartet, og velg kartlaget kommuneplan, under behandling i menyen til høyre.

Alle som ønsker er velkommen til å sende innspill om arealbruken i kommuneplanens arealdel. Innspill som gjelder de konkrete temaene i dette planarbeidet, slik vedtatt i planprogrammet 05.10.2022, eller til de konkrete endringene foreslått vil følges opp i det videre planarbeidet. Frist for innspill er 11.09.2023.

Folkemøte

Vi inviterer til åpent informasjonsmøte om planforslaget:
Onsdag 30. august, fra kl. 19:00 – 21:00
Haugesund folkebibliotek, Rabinowitz-salen

Høringsperioden er over og frist for innspill var 11. september 2023.

Det vil i tillegg avholdes egne temamøter med relevante grupper, lag, og organisasjoner, i etterkant av høringsperioden.

Tema-/informasjonsmøter

Nordbygdene ble invitert til åpent informasjonsmøte om planforslaget:
Torsdag 19. oktober 2023, fra kl. 18:00 – 19:30 ved Nordbygdene Grendahus.
 

Planprogram for arbeidet med ny arealdel til kommuneplanen er vedtatt

Planprogrammet gjør rede for hva og hvordan planarbeidet skal følges opp. Planprogram er et krav i Plan og bygningsloven § 4-1 ved arbeid med kommuneplan. 

Vedlegg til vedtak om offentlig ettersyn og planprogram finner du her 

Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel er nå startet

Forslag til ny arealdel vil legges ut på høring og offentlig ettersyn og bearbeides før sluttbehandling og endelig vedtak i bystyret.

Planarbeidet fokuserer nå på arealbruk knyttet til bolig og næring. Som en del av kunnskapsgrunnlaget er det utarbeidet analyser for bolig, næringsliv og handel.

Kunnskapsgrunnlag for interkommunal strategi

Kunnskapsgrunnlag Asplan Viak (2021), Interkommunal strategi for prioritering av boligarealer i Tysvær, Karmøy og Haugesund: https://storymaps.arcgis.com/stories/2064c76ec4d14984961eb9363988c962

Det er gjennomført medvirkningsmøter med formannskapene i de tre kommunene og næringsinteresser. Utkast til strategi er derimot ikke ferdigstilt eller behandlet politisk, men en versjon ble presentert og sendt ut til politisk medvirkningsmøte 15. september 2021. Det er dermed ikke strategien som ligger til grunn for forslag til kommuneplanens arealdel, men kunnskapsgrunnlaget. Utkastet som ble presentert 15.09.2021: Forslag til interkommunal strategi for utbygging av boligarealer på Haugalandet (PDF, 982 kB)

Her finner du boliganalyse for Haugesund kommune.