Skolefritidsordning

KORT FORTALT

  • Alle barneskoler har tilbud om skolefritidsordning (SFO).
  • SFO legger til rette for frilek og organiserte aktiviteter, i tillegg til å ha tilsynsansvar for barna. 
  • Ordningen er frivillig og gjelder for barn i 1. – 4. trinn, og barn med særlige behov til og med 7. trinn.

Brosjyre skolefritidsordning (SFO) (PDF, 3 MB)

Haugesund kommune har utarbeidet en egen håndbok for SFO. Alle skolene er forpliktet til å følge denne.

Priser

Foreldrebetaling SFO

Oversikt over hva foreldre må betale for å ha barn i SFO.
Foreldrebetaling SFO
Modell Pris Informasjon
Modell 1 (skoleslutt til kl. 15.00) kr. 1500 Pris pr. måned (11 mnd)
Modell 2 (skoleslutt til kl. 16.30) kr. 2500 Pris pr. måned (11 mnd)
Full modell 1 (morgen + modell 1) kr. 2500 Pris pr. måned (11 mnd)
Full modell 2 (morgen + modell 2) kr. 3210 Pris pr. måned (11 mnd)

Påmelding

Påmelding til SFO gjør du gjennom Visma Flyt Skole. Påmeldingen er bindende og gjelder fra og med 1. august samme år. Påmelding til SFO gjelder til barnet går ut av 4. trinn eller til plassen sies opp. Oppsigelsestiden er to måneder regnet etter den 1. i påfølgende måned.

Endring

Du kan søke om å endre SFO-modell gjennom Visma Flyt Skole. Hvis du vil redusere plasstørrelsen, gjelder det som oppsigelse av en del av plassen og da gjelder oppsigelsesreglene. Hvis du vil øke plasstørrelsen gjelder det som påmelding til en større plassdel og påmeldingsreglene gjelder. Ved ledig kapasitet i SFO kan skolen avtale med deg om å øke plasstørrelsen med umiddelbar virkning.

Oppsigelse 

Du kan si opp SFO-plassen din gjennom Visma Flyt Skole. Oppsigelsestiden er to måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelsen må være registrert senest innen utgangen av mai dersom eleven ikke skal bruke SFO-plassen det kommende skoleår. Påmeldingen er bindende, selv om barnet ikke har brukt plassen eller har begynt i SFO må du si opp plassen hvis den ikke skal brukes. 

Fritak/betalingsreduksjon i SFO 

En nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling i SFO ble innført august 2020 og augus 2021. Foreldre med barn på 1. til 4. trinn skal ikke betale mer enn 6 prosent av samlet årsinntekt for en plass i SFO.

Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt.

I tillegg vil barn med spesielle behov, som er innvilget SFO-plass på 5. - 7. trinn, få gratis opphold. Eventuell kost kommer i tillegg.

Fritak eller betalingsreduksjon i foreldrebetaling innvilges opptil ett skoleår om gangen. Barnet må være bosatt og ha skoleplass i Haugesund kommune for at du kan søke.

Friskoler og private tilbud omfattes ikke av disse nasjonale ordningene.

Betalingsreduksjon SFO
Modell Pris Maks årsinntekt for rett til refusjon
Modell 1 (skoleslutt til kl. 15.00) kr. 1500 Inntekt under kr. 275.000
Modell 2 (skoleslutt til kl. 16.30) kr. 2500 Inntekt under kr. 458.333
Full modell 1 (morgen + modell 1) kr. 2500 Inntekt under kr. 458.333
Full modell 2 (morgen + modell 2) kr. 3210 Inntekt under kr. 588.500

Digitalt søknadsskjema om redusert foreldrebetaling SFO

Søskenmoderasjon

Det er søskenmoderasjon for barn i SFO. Du får 25 % søskenmoderasjon fra og med søsken nummer 2. Søskenmoderasjon gis til søsken med lik folkeregisteradresse. Søskenmoderasjon gis automatisk når samme forelder står som betaler.

Dersom foreldrene er skilte vil det være den som står som betaler på første barn, som også må stå som betaler for barn nummer 2, for å motta søskenmoderasjon.

Vedtekter 

Her kan du lese gjeldende vedtekter vedtatt av bystyret.

Gjeldende vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) fra 01.06.2015. (PDF, 320 kB)

Lovverk
Les mer om SFO i opplæringsloven § 13-7.

Rammeplaner for SFO

Rammeplanen for SFO er forskrift til opplæringsloven og gjelder for arbeidet i SFO.

Rammeplan for SFO (udir.no)

Kontaktinformasjon

Servicesenteret Haugesund
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund