Forvaltningsplan for Tornesvatnet naturreservat - oppstartsmelding

Haugesund kommune vil med dette melde om oppstart av arbeidet med forvaltningsplan for Tornesvatnet naturreservat i Haugesund kommune, og ønsker derfor å informere alle grunneiere, organisasjoner og andre aktuelle brukere om prosessen videre med forvaltningsplanen.

Utsyn mot nordøstlige side av Tornesvatnet. - Klikk for stort bildeUtsyn mot nordøstlige side av Tornesvatnet. Tor Inge Vormedal

For å få en best mulig prosess av forvaltningsplanen for Tornesvatnet naturreservat, er det viktig å sikre lokal medvirkning. Derfor ønsker Haugesund kommune å få innspill på oppstartsmeldingen. Det gjelder på både tema som bør behandles i forvaltningsplanen, bruken av området eller annen relevant informasjon. Det presiseres at en forvaltningsplan ikke åpner opp for en ny vurdering av verneforskriften eller grensedragningen. 

Har du innspill til plan?

Send eventuelle merknader til kommunen på e-post til postmottak@haugesund.kommune.no eller i brev til Postboks 2160, 5504 HAUGESUND. 

Innspill merkes med: Saksnr 24/1933.

Frist for innspill: 01.03.2024

Bakgrunn for forvaltningsplanen

Våtmarksområde ved Tornes i Haugesund, ble fredet som naturreservat ved den kongelige resolusjon den 20. desember 1996 under betegnelsen «Tornesvatnet naturreservat». 

Formålet med fredningen av Tornesvatnet naturreservat er å «bevare et våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv. Området er meget viktig for rastende og overvintrende vannfugl i Haugesundsområde, samt at vatnet er en viktig hekkelokalitet».

Forvaltningsplanen utarbeides i henhold til forskriften til Tornesvatnet naturreservat hvor det står: «Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene». Det vil være Haugesund kommune som står for arbeidet med å utarbeide forvaltningsplanen. Det tar tid å lage en forvaltningsplan, og settes først nå i gang da det er en anbefaling i forskriften og at Haugesund kommune har kapasitet til å lage en forvaltningsplan.

Kart som viser vernegrensene til Tornesvatnet naturreservat - Klikk for stort bildeKart som viser vernegrensene til Tornesvatnet naturreservat Kartutsnitt

Hvorfor opprette en forvaltningsplan for Tornesvatnet naturreservat

For å kunne bevare verneverdiene ved Tornesvatnet naturreservat, avhenger det av hvordan område forvaltes. For å unngå at tilfeldige enkeltavgjørelser i forvaltningen kan virke uheldige for verneformålet og verneverdiene, skal det utarbeides en forvaltningsplan. Forvaltningsplanen vil fungere som et praktisk hjelpemiddel som presiserer og utdyper naturtilstanden i verneområdet. Planen gir også konkrete retningslinjer for hvilke tiltak om bruk, informasjon, tilrettelegging og skjøtsel som er nødvendige for å ta vare på og fremme naturverdiene ved Tornesvatnet naturreservat. 

Gjennom en forvaltningsplan sikres det en mer langsiktig og målrettet forvaltning av verneområdet i fremtiden. Det vil også gjøre det lettere for brukere å sette seg inn i verneforskriften og ta stilling til hvilke restriksjoner som er gjeldene.

Verneverdiene i Tornesvatnet naturreservat

Naturreservatet dekker et areal på ca. 186,5 daa, hvorav ca. 57 daa er landareal og resterende er sjøareal. I området er det registrert over 324 forskjellige arter, av disse er 229 fuglearter. Det rike artsmangfoldet av fugler ved Tornesvatnet kan skyldes av den korte avstanden til sjøen. Det gjør vannet til en svært viktig lokalitet for ulike våtmarksfugler på deres vår- og høsttrekk, men også et godt egnet hekke- og overvintringsområde. Det er dette som først og fremst skiller Tornesvatnet naturreservat fra andre rike fugleområder i Haugesundsområde. Tornesvatnet har også et rikt og frodig planteliv med 74 ulike plantearter. Det er også registrert flere pattedyr som har tilhold i verneområdet. 

Av de over 300 registrerte artene rundt Tornesvatnet naturreservat er 71 arter (ca. 22 % av artene) registrert på Artsdatabanken sin Norsk rødliste for arter 2021. Størst forekomst er fugler etterfulgt av karplanter og fisk. Dette er truede eller nært truede arter som står i fare for å dø ut eller for å forsvinne fra område. 

Faktorer som har en negativ påvirkning på Tornesvatnet naturreservat

Kjente faktorer som anses for å ha en negativ effekt på verneområdet i dag er fremmede arter, forsøpling, overgjødsling, avskjæring fra tilgrensende naturområder og økt aktivitet i området. 

Aktuelle tema i forvaltningsplanen

Forvaltningsplanen vil beskrive naturtilstand i forhold til verneverdiene, bruken og forvaltningen av Tornesvatnet naturreservat. Temaene som det er viktig å ha med i forvaltningsplanen er følgende: 

Verneverdier:

 • Naturtyper
 • Arter

Bruk:

 • Brukshistorie
 • Landbruk
 • Friluftsliv
 • Jakt og fiske
 • Forskning og undervisning
 • Kulturminner
 • Bygg og installasjoner
 • Motorferdsel

Forvaltning:

 • Bevaringsmål
 • Tiltaksplan

Prosess – utarbeidelse av forvaltningsplanen:

Haugesund kommune (forvaltningsmyndighet) står ansvarlig for arbeidet med å lage en forvaltningsplan for Tornesvatnet naturreservat. Myndighet til å godkjenne forvaltningsplan for Tornesvatnet naturreservat er delegert til Statsforvalteren i Rogaland. 

Fremdriftsplan for forvaltningsplan for Tornesvatnet naturreservat
Saksgang Tidspunkt Saksgang
Melding om oppstart av forvaltningsplan 2. februar 2024 Melding om oppstart av forvaltningsplan
Opprette plandokument og skrive inn tekst Februar 2024 Opprette plandokument og skrive inn tekst
Frist for innspill til forvaltningsplanen/melding til oppstart 1. mars 2024 Frist for innspill til forvaltningsplanen/melding til oppstart
Justering av plan etter innspill Mars 2024 Justering av plan etter innspill
Planutkast sendes til Statsforvalter i Rogaland for faglig gjennomgang Mars 2024 Planutkast sendes til Statsforvalter i Rogaland for faglig gjennomgang
Høring Mars 2024 Høring
Justering av forvaltningsplan etter høring April/mai 2024 Justering av forvaltningsplan etter høring
Forvaltningsplan sendes til Statsforvalter i Rogaland for faglig godkjenning Mai/juni 2024 Forvaltningsplan sendes til Statsforvalter i Rogaland for faglig godkjenning

Kontaktinformasjon

Postmottak
E-post
Telefon 52 74 30 00

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund

Skal du sende personsensitiv informasjon?

Ved å bruke eDialog kan du være sikker på at sensitive og taushetsbelagte opplysninger blir ivaretatt på en trygg måte. 

Logg inn for å sende sikker digital post (eDialog)

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund