Verdier og mål

KORT FORTALT

  • Haugesund kommunes verdier er åpen, ærlig, raus og troverdig. 
  • Haugesund har en visjon om å utvikle Haugesund til en by hvor det er godt å leve for innbyggerne, en by for hele Haugalandet og en by som er en konkurransedyktig aktør mellom Stavanger og Bergen. Visjonen følges opp med en bymessig utviklingsstrategi med mennesket og miljøet i sentrum.

Haugesund kommunes verdier

Haugesund er et samlingspunkt og en drivkraft for Haugalandet. Haugesund skal fremstå som en moderne by bygget på lokal historie, kunnskap, ny teknologi , gass, maritim tilknytning og kulturaktiviteter.

Haugesund skal være en gjestfri, trivelig og pulserende by for byens borgere og besøkende. Kommunedirektøren har i flere dokumenter og i andre sammenhenger trukket frem følgende verdier for kommunen.

Haugesund kommune skal være

  • åpen
  • ærlig 
  • raus
  • troverdig 
Luftfoto Haugesund fra sør Tor Inge Vormedal

 

Mål for Haugesund kommune

I kommuneplanens samfunnsdel, som tar for seg en mer helhetlig planlegging for en bærekraftig samfunnsutvikling, står følgende visjon for Haugesund:

Til grunn for hele dokumentet ligger en visjon om å utvikle Haugesund til en by hvor det er godt å leve for innbyggerne, en by for hele Haugalandet og en by som er en konkurransedyktig aktør mellom Stavanger og Bergen. Visjonen følges opp med en bymessig utviklingsstrategi med mennesket og miljøet i sentrum.

Les kommuneplanens samfunnsdel for Haugesund kommune 2014 - 2030 her

Byen – det regionale senteret som motor og drivkraft for oppbygging av Haugalandet - blir stadig viktigere for regional utvikling og for å møte konkurransen fra Bergen og Stavanger. Haugesund sentrum som handelssted, sosial møteplass, kulturarena, sted for tjenesteytende næringer og bosted, utfordres funksjonelt og kvalitetsmessig fra tilsvarende arealer utenfor sentrum, både i egen kommune og i nabokommunene.

Det kreves god tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. Utbedring og utbygging av tilførselsveiene, tilstrekkelig og variert parkeringstilbud, gode kollektivtilbud og annet rutetilbud. For å styrke betydningen av byens sentrum som det kommersielle og sosiale tyngdepunkt, er det nødvendig at de ulike aktørene spiller på lag. Det må skapes en felles forståelse av byens konkurransefortrinn, dens historiske kvaliteter, identitet og sundet som byens anker i landskapet.

Kvartalene har stort arealpotensial. Fortetting og kvartalsutvikling må skje med betydelig vekt på byutforming av kvartalene. Det er viktig med flere boliger i sentrum. Boliger skal i større grad inngå i nye prosjekter. Å ivareta miljø og bokvalitet blir en sentral oppgave. For å danne en mer funksjonell senterstruktur må det vektlegges en overordnet styring hva angår lokalisering av virksomheter. Å ivareta byens grønne lunger, oppruste byrom samt gjennomføre strandpromenaden vil kreve samarbeid med alle aktører i sentrum. Gi gode og riktige rammevilkår for privat initiativ og kreativitet.