Folkehelse

KORT FORTALT

  • Folkehelsearbeidet i Haugesund er helsefremmende planlegging og utvikling.
  • Det kan gis tilskudd til frivillige lag, organisasjoner, grupper og velforeninger som bidrar til bedring av folkehelsen.

Folkehelse handler om arbeidet for at alle skal kunne leve så friske og gode liv som mulig. Det er mange faktorer som påvirker helsa og livskvaliteten vår. Arv, miljø, sosiale faktorer, økonomi og kunnskap er noe. En del uhelse kan en selv forebygge gjennom gode valg, men da må ha mulighet og kunnskap om dette.

Grepene må en ofte ta selv, men å legge til rette og fjerne hindringer er det offentlige sitt ansvar. Dette gjør Haugesund kommune med å ha folkehelseperspektivet med i alle saker, planer og utviklinger vi gjør. Vi ønsker også å spille på lag med, støtte og styrke gode tiltak i regi av frivilligheten. Her kan du søke om støtte til folkehelsetiltak.

På helsenorge.no kan du også få råd og tips som er viktige for din helse og trivsel gjennom livet. Kommunen skal utarbeide en oversikt over befolkningens helse minst hvert fjerde år, og følge med på utviklingen. Målet er å få en oversikt over helse og påvirkningsfaktorer og utvikle tjenester som gir flere leveår med god helse i befolkningen, samt å redusere sosiale helseforskjeller.

Ta kontakt med kultur, idrett og frivillighet for å få tilsendt rapport på folkehelsestatus fra 2021.

Kunnskapsgrunnlaget

Haugesund kommunes økonomiske prioriteringer, utbygging, prosjekter, tiltak, endringer og utvikling i våre tjenester som berører folkehelsen til vår befolkning skal gjøres med kunnskap i bunn. Dette er noen av kildene til informasjon vi har:

Årets folkehelseprofil

Her kan du lese om folkehelseprofil på fhi.no

Levekårsundersøkelse

  • Ta kontakt med kultur, idrett og frivillighet for å få tilsendt levekårsundersøkelsen fra 2021

Kommunehelsa statistikkbank

Undersøkelsen Ungdata

  • Ta kontakt med kultur, idrett og frivillighet for å få tilsendt rapporten: Ungdata for Haugesund kommune fra 2021.

Tall og fakta fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

Rogaland fylkeskommunes oversikt over folkehelsen i Rogaland

Regjeringens folkehelsemelding

I Folkehelsemeldingen presenterer regjeringen den samlede innsatsen for å fremme bedre folkehelse og god livskvalitet i befolkningen. 

Her kan du lese regjeringens folkehelsemelding

Kontaktinformasjon

Kultur, idrett og frivillighet
E-post
Telefon 52 74 33 70
Marte Svantesvold
Folkehelsekoordinator / Frivilligsentral
E-post
Telefon 52 74 34 13