Folkehelsetiltak

KORT FORTALT

Tilskudd til nye eller eksisterende aktiviteter som har en folkehelseeffekt på gruppe-, individ- eller befolkningsnivå.

Formål

Tilskudd til nye eller eksisterende aktiviteter som har en folkehelseeffekt på gruppe-, individ- eller befolkningsnivå.

Dette kan være tiltak som søker å bedre eller forebygge fysisk eller psykisk uhelse. 
Det kan også være tiltak og aktiviteter som gir trivsel, mestring, aktivitet og livskvalitet til utsatte grupper i befolkningen.

Organisasjoner kan søke om å inngå i samskapingprosjekt med kommunen for utvikling og gjennomføring av sitt folkehelsetiltak. Kommunen velger en eller flere organisasjoner til å samarbeide med basert på organisasjonens erfaring og søknad. Sammen utvikles og gjennomføres prosjektet i et tett samarbeid mellom aktørene involvert i prosjektet. 
Vi mener at vi kan oppnå mer for byen ved å samarbeide. Frivillige organisasjoner har bred kompetanse på sine felt og kommunen ønsker å bidra og legge til rette for gode initiativ og prosjekter.

 • Prosjektene skal være av langsiktig karakter. 
 • Både samskapingsprosjektene og andre tilskudd skal evalueres og justeres i tett samarbeid mellom kommunen og den frivillige organisasjonen. 

 Retningslinjer

 • Søknadene skal knytte seg til kunnskap om folkehelse, lokale data og utfordringsbildet for Haugesund.
 • Søker må kunne redegjøre for hvilke folkehelseutfordringer tiltaket/aktiviteten vil bedre, og hvordan dette skal gjøres. 
 • Årlig rapportering skal inneholde erfaringer, effekt, evaluering og omfang av aktiviteten. 
 • Det kan søkes om ett, to eller treårig støtte. 
  Kommunen ønsker å se at organisasjonene klarer å etablere tiltak/aktiviteter med klar folkehelseeffekt som vedvarer over tid.
 • Tilskuddet skal i hovedsak gå til aktiviteten og drift av denne, og på den måte komme deltakerne til gode.
 • Driften av aktiviteten skal i størst mulig grad gjøres av frivillige, med mulig unntak av oppstartsperiode. 
 • Tilskuddet som benyttes til å betale kontingenter/årspriser/abonnement til tredjeparter, vil bli nedprioritert. Eksempelvis; apper eller kampanjer. 
 • Flerårig støtte utbetales kun etter godkjent årsrapport for hvert år, og kommunen vil kunne holde tilbake tilskuddet om rapport uteblir, eller aktiviteten ikke oppfyller formålet det er søkt om.

Søknad

Søknadsfrist er 10. mars

Søk om tilskudd til folkehelsetiltak her

Oversikt over støtte til folkehelsetiltak i Haugesund kommune for 2023

Haugesund kommune - et skritt nærmere en sunnere befolkning

Målet med støtten er å fremme helse og velvære i Haugesund gjennom samskaping mellom kommunen og lokale frivillige organisasjoner. Sammen kan vi oppnå mer for folkehelsen enn hva vi kunne ha gjort hver for oss.

Hva er formålet med støtten?

Kommunen ønsker at frivillige organisasjoner kommer med forslag til prosjekter og tiltak som har en positiv effekt på helsen til individer, grupper eller hele befolkningen. Dette kan for eksempel være tiltak som gir økt trivsel og livskvalitet for utsatte grupper, eller å forebygge fysisk eller psykisk uhelse. I tillegg vil vi legge vekt på at tiltakene skal være bærekraftige over tid og at de bygger på lokal kunnskap og forståelse av helseutfordringer i Haugesund.

Rammer for støtten i 2023

Det er satt av totalt 900 000 kr til støtte for folkehelsetiltak i 2023. Av dette er 149 700 kr allerede reservert for treårige prosjekter som ble innvilget støtte i 2022. Dette betyr at 750 300 kr er tilgjengelig for nye søknader i år.

Hvem har fått støtte til folkehelsetiltak?

Hvem har fått støtte til folkehelsetiltak?
Forening Tiltak Støtte
Brystkreftforeningen Helsefremmende aktiviteter for medlemmer kr 10 000
Kringsjås venner Åpen seter for alle kr 60 000
HIL Orientering Turorientering med tilrettelagt rute kr 50 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Gatenært arbeid kr 100 000
Musikkorpset Heimdal 20 minikonserter for demente og andre på institusjoner kr 20 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Åpent møtested for sårbare grupper (3 årig - år 1) kr 150 000
Haugesund Røde Kors Med i gjengen kr 50 000
Haugaland Klatrelag Klatregruppen Psykt aktiv kr 100 000
KFUK-KFUM Forandringshuset Nabolagsmiddag - rimelige måltider og møteplass kr 200 000
Haugesund Pistolklubb Seniortreff kr 15 000
Haugesund Røde Kors Nistå på  Fellesverket (3 årig - år 2) kr 127 700
Pensjonistservice Trivselstiltak for eldre (3årig - år 2) kr 15 000
Fellesverket Nistå kr 129 000
Pensjonistservice kr 20 000

Haugesund kommune ser frem til å se de positive effektene av disse tiltakene i årene som kommer.

Kontaktinformasjon

Kultur, idrett og frivillighet
E-post
Telefon 52 74 33 70