Bosetting av flyktning

KORT FORTALT

 • Det er bystyret i Haugesund som bestemmer hvor mange flykninger vi skal ta imot hvert år.
 • Flyktningtjenesten i Haugesund kommune er en del av NAV.
 • Tjenesten har også ansvar for Introduksjonsprogrammet som tilbys i samarbeid med Breidablik læringssenter.
 • Haugesund kommune har en avtale med Noricom for deg som trenger språktolk.

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Personer som er bosatt i Haugesund kommune etter avtale med Integrerings – og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Kommunen kan også tilby introduksjonsprogram til familiegjenforente med flyktninger. Formålet for deltakelse i introduksjonsprogrammet er at flyktninger skal tidlig integreres i samfunnet og bli økonomisk selvstendige.

Hva er introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet er helårlig og på fulltid. Kommunen skal sette sluttmål for den enkeltes deltakelse i introduksjonsprogrammet. Sluttmål og varighet av programmet baseres på den enkeltes deltakers utdanningsbakgrunn og behov for videre kvalifisering. Introduksjonsprogrammet avsluttes ved oppnådd sluttmål eller varighet. 

Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde

 • opplæring i norsk
 • opplæring i samfunnskunnskap
 • kurs i livsmestring
 • arbeids – eller utdanningsrettede elementer

Forutsetning for å delta er at

 • du har behov for tidlig og grunnleggende kvalifisering
 • du er i alderen 18 til 55 år
 • du har bodd i en kommune i mindre enn to år

Ett av følgende kriterier gjelder for deltakelse i introduksjonsprogrammet

 • Du har fått oppholdstillatelse som flyktning
 • Du har fått oppholdstillatelse som overføringsflyktning
 • Du har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
 • Du har fått oppholdstillatelse som familiemedlem til personer i ovennevnte grupper som ikke har vært bosatt her i mer enn fem år.
 • Du har etter samlivsbrudd fått oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag på grunn av mishandling i samlivet

Hvordan komme inn i programmet?

Flyktninger som bosettes i Haugesund kommune etter avtale med IMDi, får informasjon om introduksjonsprogram fra IMDi og vil få innkalling til inntakssamtale direkte fra Haugesund kommune.

Følgende må selv søke seg inn i introduksjonsprogrammet

 • Personer som kommer ved familiegjenforening
 • Personer som av andre grunner kan ha rett eller plikt til program.

Her kan du søke om å bli med i introduksjonsprogrammet (PDF, 678 kB)

Familier med barn

Deltakere i introduksjonsprogrammet som har barn under 18 år skal delta på kurs i foreldreveiledning. Det samme gjelder deltakere som får barn i løpet av programmet.

Deltakere i introduksjonsprogrammet som har barn i barnehagealder blir prioritert ved barnehageopptak.

Skoletilbud for barn i skolealder blir avtalt ved bosetting av familien. Haugesund kommune har et undervisningstilbud på Mottaksskolen for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskolealder (6-16år) som ikke kan norsk. Elevene overføres til hjemmeskole ved oppnådd godt norsknivå.

Introduksjonsstønad med krav om deltakelse

Deltakere i introduksjonsprogrammet får utbetalt introduksjonsstønad. På årsbasis utgjør dette to ganger folketrygdens grunnbeløp. Personer under 25 år mottar 2/3 stønad. Stønaden er betinget aktiv deltakelse i programmet. Ugyldig fravær fører til trekk i stønad, etter tilsvarende regler ved arbeidslivet.

Saksbehandling

Kommunen skal sørge for introduksjonsprogram så snart som mulig og innen tre måneder etter bosetting i kommunen. Hvis du ikke har mottatt tilbudet innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at introduksjonsprogrammet kan starte.

Behandling av personopplysninger

Haugesund kommune behandler personopplysninger i forbindelse med tjenester vi leverer.

Forskrift til integreringsloven kapittel 9 (lovdata.no)

Klagemulighet

Du kan klage på avgjørelser om

 • tildeling av introduksjonsprogram, introduksjonsstønad og opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 • fritak fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 • vesentlige endringer av integrerings – og norskplan
 • stans av introduksjonsprogrammet eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 • fravær og permisjon
 • forlengelse av introduksjonsprogrammet
 • trekk i introduksjonsstønaden med 50% eller mer av en enkelt utbetaling
 • tilbakebetaling av stønad på grunn av uriktige opplysninger
 • refusjon i ytelser av folketrygden

Klage må leveres innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Breidablik læringssenter

Breidablik læringssenter gir undervisning og opplæring til barn, unge og voksne. I løpet av skoleåret 2016/2017 får mer enn 1000 elever og deltakere et tilpasset og variert tilbud ved våre 4 avdelinger.

Våre avdelinger er

 • Avdeling mottaksskolen som gir språkopplæring i norsk til nyankomne minoritetsspråklige barn i alderen 6–16 år.
 • Avdeling tospråklige lærere som gir tospråklig fagopplæring og morsmålundervisning til minoritetsspråklige barn som er grunnskoleelever i Haugesund.
 • Avdeling voksne innvandrere som gir voksne innvandrere opplæring i norsk og samfunnskunnskap (eldre enn 16 år).
 • Avdeling spesialpedagogisk- og grunnskoletilbud for voksne: Gir tilbud til voksne med generelle- og eller spesielle lærebehov og grunnskoletilbud for voksne.

Her finner du tall og statistikk for flyktningarbeidet i Haugesund kommune, Imdi 

Språktolketjenester

Bruk av tolketjeneste skal sikre at brukere som ikke kan gjøre seg forstått får tolk på samtaler og at medarbeidere sikrer at informasjonen er gitt på et språk brukere forstår. Haugesund kommune har en rammeavtale med Noricom, avdeling Kristiansand og bestilling av tolk gjøres til dem.  

Noricom kan tilby

 • telefontolking
 • oppmøtetolking
 • skjermtolking
 • skjermtolking for teoriprøve
 • konferansetolking
 • tolkebrukerkurs

Barn og unge, ektefelle, andre slektninger, venner, naboer, kollegaer, medpasienter og andre medarbeidere skal ikke brukes som tolk.

Les mer informasjon om språktolketjenester på Noricom eller nasjonalt tolkeregister.

Bestilling av språktolktjenester gjøres direkte via Noricom.

Haugesund som integreringsarena

Som deltaker i introduksjonsprogrammet vil du og din familie få mulighet til å bli en del av Haugesund som integreringsarena. Flyktningtjenesten har et tett samarbeid med andre kommunale enheter og lokale frivillige organisasjoner.

Sammen jobber vi for at du og din familie skal få kjennskap til

 • gode fritidsaktiviteter for barn
 • gode fritidsarena for ungdom og voksne
 • verdien av frivillighet og dugnad
 • friluftslivmuligheter på Haugalandet
 • kulturliv og idrettsliv på Haugalandet

Relevante sider

Lover og retningslinjer

Integreringsloven (lovdata.no)

Forskrift til integreringsloven (lovdata.no)

Forvaltningsloven (lovdata.no)

Kontaktinformasjon

Flyktningtjenesten
Telefon 52 74 49 79

Besøksadresse
Kirkegata 133, 5527 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune,
Flyktningtjenesten
Postboks 2160
5501 Haugesund

 

Gjertrud Bua Larsson
Avdelingsleder
E-post
Telefon 48 15 45 54
Mobil 48 15 45 54