Flyktning

KORT FORTALT

 • Det er politiske beslutninger som avgjør hvor mange flyktninger Haugesund kommune skal ta imot hvert år.
 • Flyktningtjenesten har ansvar for bosetting og oppfølging av flyktninger.
 • Flyktningtjenesten har ansvar for introduksjonsprogrammet.
 • Flyktningtjenesten samarbeider med Breidablik læringssenter om innholdet i introduksjonsprogrammet.

Bosetting og oppfølging av flyktninger 

Flyktningtjenesten har ansvar for bosetting og oppfølging av flyktninger i Haugesund. 

Hvem er målgruppen 

Du har rett til bosetting etter avtale med Integrerings – og mangfoldsdirektoratet (IMDi) hvis du:  

 • har fått asyl og dermed status som flyktning.
 • er overføringsflyktninger.
 • har fått kollektiv beskyttelse.
 • har fått opphold på humanitært grunnlag etter en søknad om asyl.
 • er familiegjenforent til en de gruppene nevnt over.

Ved bosetting får du tilbud om 

 • bolig og etableringspakke etter behov
 • økonomisk støtte fra NAV etter behov
 • barnehage og skole
 • norskkurs
 • introduksjonsprogram
 • informasjon om frivilligheten  
 • kontaktperson som koordinerer og følger opp tjenester  
 • oppfølging av kontaktperson

Før bosetting 

 • Har du et ønske om å registrere deg som asylsøker i Norge, må du registrere deg ved Nasjonalt ankomstsenter på Råde.
 • Du vil som asylsøkere få tilbud om å bo på asylmottak i påvente av svar på søknad om asyl.
 • IMDi avgjør i dialog med kommuner hvor du skal bosettes.
 • Kommunen tar kontakt med asylmottaket du befinner deg på tidspunkt for bosetting.  
 • Personer som oppholder seg privat i påvente av oppholdstillatelse får ikke økonomisk støtte fra kommunen.

Har du bolig du ønsker å leie ut?  

Haugesund kommune bruker private og kommunale boliger ved bosetting av flyktninger.  Vi jobber helhetlig i kommunen med mål om en god og helhetlig boligpolitikk.  

Forventninger til utleier

 • Boligen må være godkjent for utleie.
 • Gyldig husleiekontrakt i henhold til husleieloven. 
 • Overtakelse i forkant av bosetting. 
 • Tilgjengelig for leietaker. 
 • God samarbeidsevne med leietaker og Flyktningtjenesten. 

Spørsmål

Har du spørsmål om fremgangsmåten kan du ta kontakt med leder av flyktningtjenesten.

Introduksjonsprogram

Deltakelse i introduksjonsprogrammet skal bidra til å gi grunnleggende ferdigheter i norsk språk, forståelse for norsk samfunnsliv og forberedelse på å delta i yrkeslivet eller i utdanning. Målet for introduksjonsprogrammet er å komme i gang med utdannelse eller i arbeid. Introduksjonsprogrammet kan vare mellom 3 måneder og 4 år. Varigheten på programmet avgjøres at den enkelte deltakers utdanningsbakgrunn.

 • Du har rett og plikt til deltakelse i programmet dersom du er flyktning og mellom 18 og 55 år.
 • Dersom du har kollektiv beskyttelse har du rett, men ikke plikt til å delta i et introduksjonsprogram.
 • Dette samme gjelder familiemedlemmer som kommer senere til landet.

Introduksjonsprogrammet skal og kan inneholde 

 • opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
 • kurs i Livsmestring i et nytt land 
 • foreldreveiledning 
 • arbeidsrettede eller utdanningsrettede aktiviteter 
 • integreringsfremmende innhold

Som deltaker i introduksjonsprogrammet får du 

 • tett og individuell oppfølging
 • økonomisk støtte

Vil du søke 

Ta kontakt med flyktningtjenesten.

Bildet viser inngangspartiet til flyktningtjenesten - Klikk for stort bildeInngang til flyktningtjenesten i Haugesund kommune Maria-Louise Bordvik

KvinneCrew

KvinneCrew er et lokalt arbeidsmarkedstiltak for innvandrerkvinner som bor i Haugesund. Det ble satt i gang etter at Flyktningtjenesten i kommunen i samarbeid med Forandringshuset Haugesund fikk midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til prosjektet. 

Les veileder for KvinneCrew her. (PDF, 214 kB)

Les konseptdokumentet for Kvinnecrew her. (PDF, 274 kB)

Les artikkel om KvinneCrew her

Kontaktinformasjon

Maria-louise Bordvik
tverrfag spesutd høg
E-post
Telefon 94 16 70 88
Mobil 94 16 70 88
Flyktningtjenesten
Telefon 52 74 49 79

Besøksadresse
Kirkegata 133, 5527 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune,
Flyktningtjenesten
Postboks 2160
5501 Haugesund