Miljø og helse

KORT FORTALT

 • Kommunen jobber aktivt med miljørettet helsevern.
 • Kommuneoverlege og rådgiver for miljørettet helse- og smittevern har ansvar for miljørettet helsevern i Haugesund kommune.

Miljørettet helsevern

Kommunen jobber aktivt for å føre tilsyn og gi råd om

 • luftforurensning
 • støy
 • inneklima
 • røykfrie innemiljøer
 • skadedyr
 • virkninger av husdyrhold
 • utslipp av farlige stoffer til luft, jord og vann
 • badevann og bassengbad
 • legionella
 • miljøfaktorer i barnehager og skoler

Veileder for et fysisk bedre innemiljø på skolen (PDF, 4 MB)

Du kan lese mer om miljørettet helsevern på Helsedirektoratets sine nettsider.

Luftkvalitet

Miljødirektoratet gir deg varsling om lokal luftkvalitet.

Legionellose

Legionellose er en sjelden, men alvorlig sykdom som du kan bli smittet av i dusjen.

Her er Folkehelseinstituttets råd for å forebygge smitte hjemme.

Radon

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m3. Statens strålevern anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt.

Statens stråleverns nettsider om radon.

Støy

Om du plages med støy så ta det først opp med den som forårsaker støyen.

Kommunen utfører ikke støymålinger, men kan pålegge de ansvarlige for en eiendom eller virksomhet å få utført støymåling. Det finnes flere private firmaer som tilbyr slike målinger.

Ved varige støyproblemer i boligområder bør det meldes fra til kommunelegen.

Lovverk
Her kan du lese hva naboloven sier om støy.

Skadedyr

Skadedyr kan ødelegge store materielle verdier og kan representere en smittefare. Det er derfor viktig å bekjempe skadedyr med nødvendige tiltak, samt å forebygge og eventuelt oppdage forekomst. Der det er registrert forekomst av rotter, har eier eller bruker av bygning plikt til å iverksette tiltak for å utrydde rottene.

Skadedyrbekjempelse ved hjelp av gift eller feller er bare den nest beste løsningen. Mest effektiv bekjempelse får du ved å fjerne eksistensgrunnlaget for skadedyrene. Dersom det oppstår et stort rotteproblem skyldes det at dyrene har rikelig tilgang på mat, vann, bolplasser og skjul. For privatpersoner vil klappfellen være et godt tiltak for å bekjempe rotter. Kun godkjente skadedyrfirmaer kan benytte rottegift.

Slik kan du forebygge

 • Fjern søppel og matrester inne og ute.
 • Rydd gårdsplasser, tomter og lagerplasser.
 • Søppelbeholdere må være tette.
 • Matkompost bør sikres.
 • Mating av fugler eller husdyr må ikke skje på en slik måte at det også gir næring til rottene.
 • Hell ikke matrester i avløpet.
 • Se over tetninger der rør og kanaler går gjennom grunnmur.
 • Tett igjen hull i vegger, dører og på gårdsplasser.
 • Utvendige ventiler, glugger og andre åpninger skal ha netting.
 • Høyt gress og busker tett inntil bygninger bør holdes nede eller fjernes.
 • Ved og materialer bør lagres forsvarlig.
 • Nedfallsfrukt bør fjernes fra bakken.

Les mer om rotter og skadedyrbekjempelse her.

Høner i boligområder

Folkehelseloven sier at hønene ikke skal påføre naboene noen form for helseplager. Det vil si støy, lukt og avfall. De som har høner skal sørge for at det ikke tiltrekkes flere skadedyr enn de som allerede finnes i omgivelsene.

Anbefalinger for hønsehold

 • Hønsehuset bør være lydisolert.
 • Vinduene i hønsehuset må ikke slippe inn lys om natten.
 • Det må ikke være mer enn en hane per hønseflokk.
 • Hønene må være inne mellom klokken 22.00 og 07.00 (09.00).
 • Hønsemat må oppbevares forsvarlig for at skadedyr ikke skal få tilgang.
 • Foring må skje i hønsehuset og rester fra hønsegården må fjernes.
 • Hønseavføring må behandles på en hygienisk måte for å unngå lukt og tiltrekking av skadedyr.
 • All ventilasjon bør utformes med lydfeller. Dette vil eliminere utidig hanegal.

Lovverk
Reglene fra landbruksdepartementet finnes i Forskrift om hold av høns og kalkuner.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss på e-post mhv@haugesund.kommune.no