Innmålingsinstruks for vann- og avløpsanlegg

KORT FORTALT

VA-normen og kommunens innmålingsinstruks med vedlegg setter krav til hvordan innmåling av vann- og avløpsanlegg med tilhørende konstruksjoner skal utføres.

  • Kravene gjelder alle kommunale og private, vann- og avløpsanlegg der kommunen skal motta innmålingsdata.
  • Hensikten er å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med god nøyaktighet og informasjon for VA-anlegg som ligger i grunnen, sjø og vassdrag.
  • Kriteriene gitt i VA-norm og instruksen må oppfylles før vann og avløpsanlegg kan overtas.
  • Innmålingsdata sendes hit: innmaling-va@haugesund.kommune.no

Gjeldende kravspesifikasjon for innmålinger og dokumentasjon av VA-anlegg

For dokumentasjon av vann- og avløpsnettet gjelder VA-normen. I tillegg gjelder innmålingsinstruks m/vedlegg, se under. Disse erstatter ikke VA-normen, men er en spesifisering av enkelte dokumentasjonskrav, og gjelder alle kommunale- og private anlegg der kommunen skal motta innmålingsdata.

VA-norm for Haugesund kommune

VA-normen finner du her

Innmålingsinstruks med vedlegg

“Innmålingsinstruks vann og avløp” setter krav til hvordan vann- og avløpsledninger med tilhørende konstruksjoner skal måles inn, og registreres i en innmålingsfil.  Ta kontakt med Teknisk enhet, vann og avløp for å få tilsendt innmålingsinstruksen. 

“Innmålingsinstruks Vedlegg A – Spesifikasjon innmålingsfil” presenterer tilgjengelige koder og oppsett for innmålingsfilen. Vedlegget er styrende for hvilke koder som skal benyttes i innmålingsfilen som leveres. Ta kontakt med Teknisk enhet, vann og avløp for å få tilsendt innmålingsinstruksen vedlegg A.

“Vedlegg B – Kumkort eksempel” viser eksempel for kumkort. På nyanlegg der kommunen eier kummene skal kumkort leveres som en del av innmålingsdataene. Kumkort skal leveres i PDF format. Egne kumkort kan også brukes så lenge de inneholder minimum samme informasjon som eksemplet. Ta kontakt med Teknisk enhet, vann og avløp for å få tilsendt innmålingsinstruksen vedlegg B

Ledningsregistreringsforskriften skal sikre nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag, og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen. Les ledningsregistreringsforskriften her.

Innsending av innmålingsdata

Innmålinger og annen prosjektdokumentasjon om VA-anlegg sendes inn på e-post: innmaling-va@haugesund.kommune.no

Kontaktinformasjon

Teknisk enhet
E-post
Telefon 52 74 45 50

Besøksadresse
Jovegen 90, 5514 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund, v/Teknisk enhet