Investeringstilskudd egne anlegg

KORT FORTALT 

Tilskuddsordningen skal gi støtte til bygging og/eller rehabilitering av egne anlegg. Haugesund kommune ønsker å støtte opp om frivillige lag og organisasjoner som ønsker å bygge egne anlegg, og vil gjennom investeringstilskudd kunne støtte opp om realisering av prosjekter i regi av frivilligheten.

Kriterier

  • Anlegg- og aktivitetsbehov som er omtalt i kommunale planer vil bli prioritert.
  • Anlegg som er spillemiddelberettiget må forholde seg til retningslinjer for spillemidler.
  • Det må være prosjekter som er bærekraftige, og det må kunne vises til en finansieringsplan og et realistisk driftsbudsjett.

 

Retningslinjer

  • Søkere kan få delvis tilskudd til planlegging, prosjektering og bygging av private anlegg. Andelen av den økonomiske rammen for støtteordningen vil være avhengig av antall søkere og behovet til dette formålet. Ordningen saksbehandles skjønnsmessig og det gjøres en prioritering mellom innkomne søknader til anlegg som legges frem til politisk behandling.
  • Maksimalt tilskudd vil være begrenset oppad til 1/3 av totalkostnaden i prosjektet, med et maksimalt tilskudd per anlegg på kr. 2.000.000,-
  • Eventuelle tilskudd gitt til planlegging vil kunne avkortes i fremtidig tilskudd til bygging.
  • Større kostnadskrevende anlegg med en kostand på over kr. 15 mill. inkl. mva. vil bli vurdert særskilt.
  • For søknad om tilskudd til rehabilitering og/eller ENØK-tiltak må det foreligge en tilstandsrapport i samsvar med NS EN 3424 (eller tilsvarende). Rapporten skal utarbeides av uavhengig aktør/konsulent med relevant fagkompetanse.
  • Kommunen kan i spesielle tilfeller gi en bindende forhåndsuttalelse før investeringer innen universell utforming og enøktiltak. 
  • For rehabilitering, universelle tiltak, og enøktiltak kreves tilstandsrapport/behovsanalyse utført av uavhengig faginstans (NS). 

Søknad

Søknadsfrist er 10. mars

Søk om investeringstilskudd egne anlegg her

Kontaktinformasjon

Kultur, idrett og frivillighet
E-post
Telefon 52 74 33 70