Integreringsarbeid

KORT FORTALT

Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn.

Målgruppe

Målgruppe for ordningen er innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og øvrig befolkning i lokalsamfunn. Betegnelsen «Personer med innvandrerbakgrunn» blir brukt som samlebetegnelse for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Mål for ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn.

Tilskuddsordningen består av tre delmål:

 • Delmål A: stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.
 • Del B: økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid, utdanning eller frivillighet blant innvandrere.
 • Del C: forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.


Hvem kan motta tilskudd?  

Frivillige organisasjoner kan søke prosjekttilskudd. Det er kun lokale frivillige organisasjoner, foreninger, stiftelser og ideelle aksjeselskap som er registrert i Frivillighetsregisteret og som har organisasjonsnummer med adresse i Haugesund kommune, som kan motta tilskudd over denne ordningen.

Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig arbeid på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. 

Forskrift om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (lovdata.no)

Hva kan du få støtte til?

Vi støtter prosjekter i regi av frivillige organisasjoner og gir driftsstøtte til innvandrerorganisasjoner.

Driftsstøtte

Innvandrerorganisasjoner kan søke driftsstøtte. En innvandrerorganisasjon er en organisasjon som driftes av og for en kulturell eller nasjonal gruppering, eksempelvis Albansk Kulturforening. Tildeling av driftsstøtte forutsetter at organisasjonen bidrar aktivt til integrering og arbeider for å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Driftstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar annen form for statsstøtte. Organisasjonen må ha eksistert siden 2021. For å kunne motta driftstøtte må du ha minst 20 betalende medlemmer (basert på medlemstall i 2021).    

Prosjektstøtte

Det gis støtte til prosjekter rettet mot en eller flere av delmålene A, B og C.

Organisasjonene som får tilskudd forventes å samarbeide tett med en styringsgruppe av kommunalt ansatte med relevant faglig bakgrunn.

Delmål A

Det gis støtte til tiltak som bidrar til at voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn og beboere i statlig mottak for asylsøkere deltar i felleskap og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet, og til brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunn. Tiltakene skal stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for personer med innvandrerbakgrunn og øvrig befolkning.

Det gis også støtte til aktiviteter, arrangement og møteplasser som bidrar til å motvirke negative fordommer, hat, rasisme og diskriminering. Tiltak skal være direkte rettet mot målgruppen og stimulere til samarbeid og dialog på tvers av grupper og tro- og livssyn, og skape fellesskap som gir grobunn for respekt, kunnskap og forståelse.

Delmål B

Det gis støtte til tiltak som øker innvandreres muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning. Dette kan være gjennom språktrening, arbeidsrettede tiltak, og kunnskap om det norske samfunnet. Prosjekter som omfatter språktrening vil særlig prioriteres. Det gis ikke støtte til språktrening på andre språk enn norsk og engelsk.

Språktrening skal være et lavterskeltilbud ledet av en frivillig trener. Det gis ikke støtte til språkopplæring etter opplæringsloven eller integreringsloven. Det kan også gis tilskudd til aktiviteter for beboere i statlige mottak for asylsøkere. Det kan også gis støtte til tiltak som styrker den enkeltes grunnleggende ferdigheter. Det kan videre bl.a. gis støtte til informasjonstiltak om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.) og lokalt frivillig organisasjonsliv. Det gis også støtte til tiltak med formål å rekruttere og inkludere innvandrere i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i lokale organisasjoner.

Delmål C

Det gis støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og mentortilbud til personer som har vært eller er i en bruddprosess med familie og nettverk på grunn av negativ sosial kontroll eller æresrelatert vold. Det gis også støtte til tiltak for likestilling og likeverd mellom kjønnene.

Det kan bl.a. gis støtte til:

 • Informasjon og veiledning for økt bevissthet og kunnskap blant barn, ungdom og foreldre i de aktuelle målgruppene.
 • Prosjekter som tar sikte på å støtte personer som er utsatt for negativ sosial kontroll i regi av trossamfunn
 • Forebyggende tiltak som bidrar til bedre dialog og samarbeid mellom frivilligheten og tros- og livssynssamfunn.
 • Tiltak som bidrar til bedre dialog mellom frivilligheten og mellom skole og foreldre.
 • Tiltak for å styrke unge i å ta selvstendige valg.
 • Tiltak for å mobilisere unge til å delta i forebyggende arbeid.
 • Mentorordningen til unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.
 • Finansiering av erfaringskonsulenter og støttepersoner som er tilgjengelige for den utsatte, og organisering av lokale tema- og nettverkssamlinger.
 • Tiltak som øker kunnskapen om kjønns- og seksualitetsmangfold og hvordan lhbtiq-personer med innvandrerbakgrunn kan være utsatt negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.
 • Tiltak som styrker kvinners stilling og livssituasjon, og som organiserer selvhjelpsgrupper for kvinner utsatt for diskriminering, trakassering og kvinneundertrykking.
 • Tiltak som verner mot diskriminering og gir kvinner rettslig trygghet.
 • Tiltak som støtter opp om kvinners nettverk og trygge møteplasser.
 • Tiltak som motiverer kvinner til å ta utdanning og delta i arbeidslivet.
 • Tiltak som gir økt kunnskap om helse og samfunnsmessige konsekvenser, samt offentlige hjelpetjenester og hjelpetilbud for personer i målgruppen.
 • Tiltak som handler om å mestre foreldrerollen i Norge og andre typer forebyggende arbeid som retter seg mot potensielle utøvere av negativ sosial kontroll.

Vurderingen av søknader

Her kan du lese om hva vi legger vekt på i vurdering av søknadene.

For driftsstøtte

 • At organisasjonen arbeider for å styrke deltakelsen i organisasjonslivet og i sosiale nettverk for denne delen av befolkningen.
 • At tilskuddet vil bidra til at innvandrerorganisasjoners kompetanse og kapasitet styrkes, og bidrar til at medlemmene deres blir mer delaktige i aktiviteter i lokalsamfunn.
 • At tilskuddet vil bidra til økt samarbeid med det offentlige og andre frivillige aktører på integreringsfeltet.
 • At organisasjonen har vært aktiv og med nok medlemmer fra 2021.

For prosjektstøtte

 • Prosjektet legger opp til tett samarbeid med kommunen.
 • Tydelig beskrivelse av hvordan prosjektet/tiltakene skal bidra til å nå målene med tilskuddsordningen .
 • Tydelig beskrivelse av hvilke målgrupper som skal nås.
 • Beskrive forventede resultater for prosjektet/tiltakene (resultater som kan måles).
 • En realistisk framdriftsplan.
 • Et realistisk budsjett som viser sammenheng mellom søknadssum og målene for prosjektet .
 • Tiltakene er tilpasset målgruppenes alder, kjønn og nasjonale bakgrunn eller en realistisk plan for å nå ut til ønsket målgruppe.
 • Frivillig arbeid skal bli brukt i gjennomføringen av tiltakene .
 • Plan for hvordan prosjektet skal driftes og fortsette etter prosjektperioden.

Hva kan vi få i tilskudd?

Driftstilskudd til innvandrerorganisasjoner

Tilskuddet beregnes ut fra antall medlemmer bosatt i Haugesund kommune. 

Tildelingen baseres på antallet betalende medlemmer, det vil si medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank til organisasjonens konto. Organisasjonene må legge frem medlemsliste fra 2021 ved søknad.     

Prosjektstøtte

Vi støtter prosjekter med årlig budsjett på mellom 10 000 - 1 000 000 kr.

Det forventes et realistisk budsjett som viser sammenheng mellom søknadssum og målene for prosjektet. Haugesund kommune har ikke anledning til å fullfinansiere prosjekter i det øvre sjiktet. 

Det gis ikke støtte til: 

 • investeringer og anskaffelser
 • konferanser, seminarer og lignende for offentlig ansatte 
 • tiltak som foregår utenfor Norge 
 • ordinære administrasjons- og driftskostnader

En organisasjon kan ikke motta støtte til samme aktivitet både fra IMDi og Haugesund kommune. Som støtte fra IMDI regnes også tilskudd som fordeles via det sentrale leddet i en organisasjon.  Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.

Søknad

Søknadsfrist er 10. mars.

Søk om tilskudd til integreringsarbeid her

Kontaktinformasjon

Kultur, idrett og frivillighet
E-post
Telefon 52 74 33 70