Åpne møteplasser

KORT FORTALT 

Tilskuddet har som formål å legge til rette for tilbud som er gratis, og er åpne for alle innenfor et alderssegment i målgruppen 
0 -25 år.

Hvem kan søke

 • Organisasjoner som driver aktiviteter for barn og unge
 • Tilby faste åpne møteplasser for et eller flere alderssegment i målgruppen 0 -25 år. (*foreslått endret til 6-25)
 • Aktiviteten må ha hovedtilholdssted i Haugesund kommune.
 • Ha aktivitet som er åpen for alle.
 • Ha et dokumenterbart gjennomsnittlig besøk av minst 10 barn/unge innenfor målgruppen ukentlig. 
 • Ha åpent minst 8 ganger per halvår for alle i målgruppen. 

Som åpen møteplass regnes

 • Et lokale eller fast tilholdssted, innendørs eller utendørs, hvor det minst 8 ganger per halvår tilbys aktiviteter for barn og unge mellom 0-25 år. Eksempler: egenorganisert fysisk aktivitet, andre folkehelserelaterte tilbud som turgrupper, leksehjelp, hobbyaktiviteter eller lignende. Det forventes at tilbudet ledes av ressursperson/aktivitetsleder.
 • Tilbudet må være åpent for alle innenfor et alderssegment i målgruppen, uavhengig av kulturell, religiøs og sosioøkonomisk bakgrunn, samt for de med fysiske eller helsemessige utfordringer. Tilbudet skal ikke inneholde partipolitiske- og primært forkynnende aktiviteter.
 • Tilbudet må være gratis for deltakende barn og unge.

Beregning av tilskudd

Det kan gis tilskudd til delvis dekning av utgifter lag og organisasjoner har til å drifte faste aktiviteter for barn og unge.  Midlene skal primært gå til aktivitetstilbudet. Frivillige må være en del av driften av aktiviteten.

Åpne møteplasser

Tilskuddet beregnes ut ifra kriterier som:

 • Hyppighet. Det er et krav om at møteplassen må være åpen eksklusivt for målgruppen minst 8 ganger per halvår.
 • Aktiviteter og innhold. Vi vil prioritere møteplasser med gode tilbud/muligheter for aktiviteter. Aktivitetene skal være gratis eller ha lav kostnad for barn og unge.
 • Møteplasser som trekker til seg et jevnt over høyt antall barn/unge vil kunne prioriteres i tildelingen.
 • Åpne møteplasser som legger opp til medvirkning fra barn og unge, eksempelvis gjennom et ungdomsstyre, aktivitetsråd eller lignende hvor barn og unge får reell påvirkning og ansvar for møteplassen og aktivitetstilbudet, vil prioriteres innenfor tilskuddsrammen.
 • Organisasjoner innen kultur, idrett og frivillighet kan søke ordningen. 

Tilskuddsordningen blir administrativt behandlet ut ifra gjeldende rammer.

Søknaden må inneholde

 • Årsmelding/årsberetning fra foregående år. 
 • Revidert regnskap for siste driftsår.
 • Budsjett for inneværende år.

En oversikt over gjennomsnittlig besøk for perioden. 
Denne oversikten må gi informasjon om antall unike deltakere og alder.  Kommunen forbeholder seg rett til å etterspørre ytterligere dokumentasjon. 

Søknad

Søknadsfrist er 10. mars

Søk om tilskudd til åpne møteplasser her

Støtte til åpne møteplasser 2023

Haugesund kommune har tildelt støtte til tiltak for "Tilskudd åpne møteplasser" i 2023. Ordningen har som formål å bidra til flere aktiviteter og engasjement blant barn og unge i Haugesund, og fremme demokratiske verdier ved å tilrettelegge for åpne møteplasser.

I denne runden har følgende organisasjoner mottatt støtte:

 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon vil motta kr 185 000 for deres tiltak "Møteplass på Skattkammeret for 5-7 etter skoletid".
 • KFUK-KFUM Forandringshuset er tildelt kr 100 000 for deres "Åpent hus for ungdommer og unge voksne".
 • Haugesund Røde Kors vil benytte kr 145 000 til sitt tiltak "Fellesverket".
 • Haugesund KFUK-KFUM har mottatt kr 120 000 for deres "Makerspace - åpne kvelder med sying og redesign".

 

Samlet har kommunen delt ut kr 550 000 i denne tildelingsrunden.

Disse tiltakene bygger på kommunens ønske om å stimulere både tradisjonelle medlemsbaserte fritidsaktiviteter og åpne møteplasser, for å nå ut til alle barn og unge i Haugesund.

Det er viktig å merke seg at alle de støttede tiltakene er åpne for alle innenfor gitte alderssegmenter, uavhengig av bakgrunn eller eventuelle utfordringer.

Kontaktinformasjon

Kultur, idrett og frivillighet
E-post
Telefon 52 74 33 70