Urbant landbruk

KORT FORTALT

Haugesund kommune ønsker å oppmuntre til urbant landbruk, som del av kommunens satsing på miljø, klima og gode møteplasser. Nå blir det mulig å søke om støtte til opparbeidelse av felles kjøkkenhager.

Hvem kan søke?

Alle kan søke om midler så lenge tiltaket skal gjennomføres i Haugesund og er åpent for bred deltakelse. Dette kan for eksempel være borettslag, offentlige virksomheter, næringsvirksomheter, frivillige aktører, organisasjoner, foreninger og personer med privat bostedsadresse i Haugesund.

Hva kan du søke om?

Du kan søke om støtte til alt som skal til for å etablere en kjøkkenhage, som for eksempel dyrkekasser, jord, frukttrær og redskaper.

Vi oppfordrer til å benytte Haugesund folkebiblioteks frøbibliotek for å anskaffe frø.

Tiltaket støtter ikke komposteringsutstyr, men dette er det mulig å søke støtte til hos Haugaland Interkommunale Miljøverk her: Støtte til komposteringsutstyr hos (HIM)

Det gis ikke støtte til drift, altså løpende kostnader til lønn i organisasjonene, husleie, strøm, vedlikehold og lignende. Vi gir heller ikke støtte om du ikke har nødvendige tillatelser til å gjennomføre tiltaket.

Det er mulig å søke om støtte til samme tiltak maks to ganger.

Hvor mye kan du søke om?

Det er ingen fastsatt grense. Potten i 2023 er på totalt 50 000 kroner, og vi fordeler pengene til det er tomt.

Vurdering av søknader

I vurderingene av søknadene vil vi vektlegge at tiltaket:

  • Fremmer miljø, klima og folkehelse
  • Er åpent for bred deltakelse
  • Har en grundig plan for fremtidig drift

Krav til søknaden

Søknaden skal være undertegnet av den/de som har ansvar for tiltaket, og må inneholde informasjon om:

  • Hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av tiltaket
  • Prosjektbeskrivelse, med bakgrunnen for og formålet med tiltaket, beliggenhet og målgruppe(r)
  • Fremdriftsplan, med beregnet starttidspunkt
  • Oversikt over hvor mange som er involvert i prosjektet
  • Plan for fremtidig drift og forvaltning av tiltakene.
  • Budsjett og finansieringsplan (inkludert egenfinansiering)
  • Nødvendige tillatelser for tiltaket dersom det planlegges på grunn som ikke tilhører søker alene

Be om utbetaling

Hvis du har fått tildelt midler må du be om å få dem utbetalt. Dette kan du gjøre også før du har gjennomført prosjektet. For å få utbetalt penger sender du en mail til postmottak@haugesund.kommune.no.

Rapportering og regnskap

Innen seks måneder etter gjennomført tiltak skal det sendes inn en rapport med informasjon om gjennomføring, og regnskap som viser hvordan tilskuddet fra Haugesund kommune er brukt. Rapporten må inneholde en oppsummering av prosjektet, bilder og nøkkelerfaringer. Den skal være undertegnet av den eller de som er ansvarlige for tiltaket.

Haugesund kommune kan til enhver tid kontrollere at tilskuddet benyttes slik det fremgår av tilsagnsbrevet.

Bortfall av tilskudd

Tilsagn om tilskudd kan bortfalle dersom det ikke er anmodet utbetaling av tilskuddet innen utgangen av det året tilskuddet er gitt for. Tilsagn om tilskudd kan også bortfalle eller kreves tilbakebetalt dersom tilskuddet ikke er benyttet etter forutsetningene.

Ta kontakt dersom dere ikke rekker/klarer å benytte midlene som planlagt.

Frist for å søke

Søknadsfrist i 2023 er mandag 12. juni.

Søk om tilskudd til urbant landbruk her

Illustrasjon - Klikk for stort bildeNå kan du søke om støtte til å opparbeide kjøkkenhager i Haugesund kommune. Pixabay

Kontaktinformasjon

Enhet for byutvikling
E-post
Telefon 52 74 30 00