Kultur- og fritidstilskudd for barn og unge

KORT FORTALT

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge i Haugesund får delta og aktivt bli medlem i meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter, som samtidig fremmer demokratiske verdier.

Hvem kan søke

 • Organisasjoner som driver aktiviteter for barn og unge
 • Tilby faste medlemsbaserte aktiviteter for målgruppen 0 – 25 år 
  (*foreslått endret til  6-19 år for å harmonisere med idrett) 
  Barne- og ungdomstilskuddet skal understøtte frivilligheten og brukes på barn og ungdom. Ungdom i alderen 13-19 år er en prioritert målgruppe og vektes ekstra i tildelingen. 
 • Ha hovedtilholdssted i Haugesund kommune 
 • Være åpen for alle.
 • Ha minst 10 aktive medlemmer med bostedsadresse i Haugesund.
 • Ha minst 8 samlinger per halvår for medlemmene i hver enkelt alderskategori en søker tilskudd for. Samlingene/aktivitetene skal være inkludert i medlemsavgiften. 

Som medlem regnes

 • En person i aldersgruppen som har meldt seg inn i organisasjonen og bekreftet sitt medlemskap ved innbetaling av kontingent. 
 • Barn og unge som er del av et familiemedlemskap, men som ikke deltar på egne aktiviteter beregnet for aldersgruppen, regnes ikke. 
 • Foreninger som har under 60 % av medlemmene tilhørende i Haugesund får støtte etter det antall medlemmer de har fra Haugesund.
  • Alderssammensetning: (barn 0-5 år = X, 6-12 år = 2X og ungdom 13-25 år = 3X)
   (*foreslått endret til kun 6-12 år = 2X og ungdom 13-19 år = 3X for å harmonisere med idrett)

Beregning av tilskudd

Det kan gis tilskudd til delvis dekning av utgifter lag og organisasjoner har til å drifte faste, organiserte aktiviteter for barn og unge.  Midlene skal primært gå til aktivitetstilbudet. Frivillige må være en del av organiseringen av aktiviteten. 

Faste medlemsbaserte aktiviteter         

Tilskuddet beregnes ut ifra kriterier som

 • Aktivitetshyppighet. Det er et krav om minst 8 samlinger per halvår for hver aldersgruppe det søkes tilskudd for.

 

Søknaden må inneholde

 • Årsmelding/årsberetning fra foregående år. 
 • Revidert regnskap for siste driftsår
 • Budsjett for inneværende år.
 • Oversikt over antall medlemmer i de aktuelle alderssegmentene. 

For åpne møteplasser kreves det en oversikt over gjennomsnittlig besøk for perioden. Denne oversikten må gi informasjon om antall unike deltakere og alder.  Kommunen forbeholder seg rett til å etterspørre ytterligere dokumentasjon. 

Søknadsskjema

Søknadsfrist er 10. mars.

Søk om tilskudd til kultur- og fritidstilskudd her 

Driftstilskudd 2023 

Her er organisasjonene som får støtte

Driftstilskudd har som mål å sikre at alle barn og unge i Haugesund kan delta i meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter. Haugesund kommune mener det er viktig med både tradisjonelle medlemsbaserte aktiviteter og åpne møteplasser for å nå ut til den yngre befolkningen. (Merk at støtte til idretten blir fordelt gjennom idrettsrådet og er ikke en del av oversikten her.)

For å kvalifisere seg for driftsstøtte, må organisasjonene i Haugesund kommune ha aktiviteter for aldersgruppen 0-25 år, ha minst 10 aktive medlemmer eller et ukentlig besøk av 10 barn/unge, og arrangere minst 8 samlinger per halvår. Medlemskap er definert ved betalt kontingent, og organisasjoner med mange medlemmer fra andre kommuner enn Haugesund vil få justert støtten.

Organisasjonene (ikke idrett) som mottar driftstilskudd i 2023 er:

 1. Austrheim Skolekorps - kr 16 820
 2. Rossabø Skolekorps - kr 10 440
 3. Solvang og Skåredalen Skolekorps - kr 14 355
 4. ADHD Norge Haugaland lokallag - kr 37 265
 5. Lillesund Skolekorps - kr 13 340
 6. Haugesund Janitsjarorkester - kr 6 525
 7. Haugesund Barne- og ungdomsteater - kr 33 060
 8. Haugesund Ungdomskorps - kr 19 575
 9. Haugesund KFUK-KFUM - kr 106 575
 10. Haugaland Sjakklubb ungdom - kr 4 060
 11. 1. Rossabø KFUK-KFUM Speidere - kr 7 685
 12. Gard Skolekorps - kr 8 120
 13. Pinsekirken Tabernaklet Haugesund - kr 29 580
 14. Haugesund Drillkorps - kr 11 165
 15. Haugesund og omegn jeger- og fiskerforening - kr 38 570
 16. Hauge Skolekorps - kr 11 310
 17. Haugesund Misjonskirke - kr 32 480
 18. Rossabø KFUK-KFUM Speidere - kr 12 180
 19. Haugesund Indremisjon - kr 5 075
 20. Haugesund Turistforening - *under behandling
 21. Haugesund Røde Kors - kr 57 855

Totalt fordelt driftsstøtte: kr 635 195

Kontaktinformasjon

Kultur, idrett og frivillighet
E-post
Telefon 52 74 33 70