Legater

KORT FORTALT

  • Legater som kan være aktuelle for innbyggere i Haugesund kommune. 
  • Ta en kikk i "Legathåndboken" og på «Legatsiden».

Legat - utdanning 

A/S Haugesund Sjøforsikringsselskaps stipendfond for rektor og lærere ved Vardafjell videregående skole

Fondets hensikt er å sette rektor og lærere i stand til å foreta reiser i pedagogisk og vitenskapelig øyemed. Reiseinnberetninger gis skriftlig til fondets styre etter reisen.

Stipendiet blir utdelt av styret etter søknad og berettiget til å komme i betraktning er rektor og faste lærere som har virket ved skolen i 3 år og forplikter seg til å bli ved skolen i minst 1 år etter stipendiereisen. Det er ikke et eget søknadsskjema.

Søknad sendes
Vardafjell videregående skole
v/Guttorm Undheim
Spannavegen 25
5532 Haugesund
Telefon: 52 70 99 10
E-post: vardafjell-vgs@skole.rogfk.no

Elisabeth Knutsens legat for videregående utdannelse av evnerik ungdom i Haugesund

For videregående utdannelse av evnerik ungdom hjemmehørende i Haugesund etter bestått eksamen fra 3-årig vgs. skole til studieopphold v/universitet, teknisk høyskole, handelshøyskole, eller dermed likestilte vitenskapelige institutter.  Årlig utdeles ca. kr 30. - 40.000 fordelt på 6 - 8 personer.

Søknadsfrist er innen utgangen av februar.

Søknadsskjema fås hos
Skeisvang videregående skole
Rogalandsgata 197
5518 Haugesund
Telefon 52 70 37 10
E-post: skeisvang-vgs@skole.rogfk.no 

Elisabeth og Knut Knutsen OAS stipendiefond for pedagogisk personale i grunnskolen i Haugesund.


Fondet ble opprettet ved gavebrev av 7. desember 1918 fra skipsreder Knut Knutsen OAS og hustru Elisabeth f. Bakke i den hensikt å sette pedagogisk personale ved grunnskolen i Haugesund i stand til å foreta reiser og studier i pedagogisk øyemed, der det ikke kan forventes bidrag av kommunale midler.

Som regel skal et års renteavkastning utdeles i et eller to eller høyst tre stipender etter styrets bestemmelse. Styret består av rådmannens representant samt en kvinnelig og en mannlig lærer blant lærerne i Haugesund. Hvis det et år ikke foreligger berettiget grunn til å dele ut rentene, kan beløpet enten reserveres til utdeling neste år eller legges til kapitalen.

Stipend blir utdelt av styret etter søknad. Berettiget til å komme i betraktning er pedagogisk personale i grunnskolen i Haugesund og som forplikter seg til å bli i grunnskolen et år etter stipendets benyttelse. Det skal sendes skriftlig reiseberetning.

Stipendet kunngjøres ved oppslag på skolene.

Søknadsskjema (PDF, 115 kB)

Haugesunds bys utdanningslegat

Legatets formål er å gi støtte til personer som tar videre utdannelse, og som er fra Haugesund. Støtten skal fordeles likt mellom de som tar høyere utdannelse og/eller de som utdanner seg innenfor praktiske fag. Legat porsjonenes størrelse fastsettes etter styrets skjønn.

Søknadsfrist er 15. august.

Haugesund bys utdanningslegat (PDF, 128 kB)

Søknaden sendes postmottak@haugesund.kommune.no 

eller til 
Haugesund kommune
politisk sekretariat
Postboks 2160
5504 Haugesund

Skipsreder Kr. Høgs Herviks utannelsesfond

Til elever som har tatt eksamen ved videregående skoler i Haugesund, fortrinnsvis til funksjonærutdannelse i rederinæring, fiskeri og handel, - i rekkefølge som her nevnt, - og/eller som stipendier for videre utdannelse av haugesundere uteksaminert ved Norges Handelshøyskole, - eller av ungdom som søker praktisk utdannelse i rederivirksomhet i utlandet.

Stipendiebeløp kr 30 000 - 35.000 fordelt på de kvalifiserte søkerne. Søknadsfrist er 15. mars.

Søknaden sendes
Haugesund Rederiforening
Postboks 516
5501 Haugesund

Legat - eldre og syke

 

Anna Margrethe og O.J. Hanssens legat

Til støtte for handikappede og blinde i Haugesund og distriktet.

Spesielt til anskaffelse av hjelpemidler av enhver art, som ikke kan påregnes av det offentlige. Fortrinnsberettiget er søkere med vanskelig økonomi eller som mangler forsørger.

Søknadsfrist er i løpet av mars og april.

Eget søknadsskjema fås hos
O.J. Hanssen AS
Haraldsgata 147
5527 Haugesund

Christian Haalands A/S fond til fremme av trivsel og miljø for eldre i Haugesund

Fondets avkastning skal brukes til å bedre og fremme trivsel og miljø for de eldre i Haugesund. Det er en forutsetning at de årlige beløp ikke anvendes til den ordinære drift av eldreinstitusjoner i Haugesund, men brukes til ekstraordinære tiltak som kan være til glede og nytte for de eldre og bedre deres miljø.

Med «de eldre i Haugesund» menes de personer som ferdige med sin yrkesaktive periode. Det overlates imidlertid til styret ved skjønn å avgjøre hvem som går inn under begrepet «de eldre».

Både organisasjoner, interessegrupper og andre som arbeider til fremme av trivsel og miljø blant de eldre kan søke.  Tiltak med varig verdi vil bli vurdert ekstra positivt.

Søknaden må inneholde hvilket beløp det søkes om og legge ved et enkelt budsjett. De som har søkt før og mottatt midler, må legge ved et enkelt regnskap. I søknaden må det opplyses om navn, mailadresse/adresse og kontonummer som skal benyttes. Det er ikke eget søknadsskjema.

Søknadsfristen er 1 mars 

Søknaden sendes postmottak@haugesund.kommune.no

eller per brev til 

Haugesund kommune 
politisk sekretariat
Postboks 2160 
5504 Haugesund

Familien Vormestrands legat

Til boenheter/institusjoner for psykisk utviklingshemmede i Rogaland.

Vi ønsker med dette å gjøre oppmerksom på muligheten for psykisk utviklingshemmede til å søke støtte fra familien Vormestrands legat. Målgruppe for legatetet er psykisk utviklingshemmede over 18 år bosatt i Rogaland. Midler kan utdeles til psykisk utviklingshemmede som har behov for ledsaking på ferier og som selv ikke har økonomi til å dekke slike utgifter.  Utdelingen skal ikke erstatte vanlige offentlige ytelser.

Retningsgivende inntektsgrense utover minstepensjon er satt til 1/4 G.  Retningsgivende formuesgrense er satt til 1,75 G. Søkeren kan selv eie huset eller leiligheten som han/hun bor i. Inntekt og formue må dokumenteres ved ligningsattest.

Søknadsfrist for tildeling er 01.04.

Interesserte kan sende søknad til legatet til

Kirsten Jackman
Kistebergstien 10 A, 4032 Stavanger
E-post: kjackman@online.no 
Mobil: 930 91 815

Kristine og Steffen Staalesens legat

Deles ut til beste for verdige, trengende arbeidere i Haugesund som på grunn av alderdom eller sykdom ikke lenger er arbeidsdyktige og som ikke mottar offentlig støtte. Arbeidere som har stått i Steffen Staalesen eller hans families tjeneste, skal være fortrinnsberettiget, uansett bosted.

Det legges opp til årlige utdelinger av legatmidler den 29. mai.

Kortfattet søknad med kontonummer kan sendes til  fra og med 1. januar og senest 29. mai.

Legat - utsmykking av byen

 

Anna Knutsens F. Fostenes med flere sitt fond til utsmykking av Haugesund

Fondet skal gi støtte til utsmykking og forskjønnelse innen Haugesund by, i eller rundt rådhuset. Det kan også gis støtte andre passende steder utendørs i byen. Det kan være som støtte til skulptur eller kunstnerisk utsmykking av offentlige eller kommunale bygninger.

Fondet ble sammenslått i 2015 og følgende tidligere legater inngår her: Anna Knutsen f. Fostenes’ Fond til utsmykking av Haugesund, R.G. Haglands legat til Haugesunds by’s forskjønnelse og kulturelle formål innen byen og Skipsreder Kr. Høgh Hervigs legat.

Utdeling finner sted etter søknad. Det er ikke et eget søknadsskjema.

Søknaden sendes postmottak@haugesund.kommune.no 

eller:

Haugesund kommune 
Politisk sekretariat
Postboks 2160 
5504 Haugesund

Legat  - økonomisk støtte

 

Dette legatet ble sammenslått i 2014 og følgende tidligere legater inngår her: Fru Louise Stolt Nielsens legat til beste for trengende syke i Haugesund og Petra og Stener Herviks legat.

Har som formål å gi økonomisk støtte til

  • Haugesund Indremisjons diakoniarbeid
  • Sjømannskirken (Den norske kirke i utlandet)
  • Frelsesarméen i Haugesund
  • Vår Frelsers Menighets diakoniarbeid,
  • Evt. andre lag/organisasjoner som driver tilsvarende diakoniarbeid

Styret kan også beslutte at andre organisasjoner kan søke om og tildeles støtte, etter eventuell utlysning. Søkere som ønsker å få støtte fra legatet må sende søknad. Det er ikke et eget søknadsskjema.

 

Haugesunds bys legat for økonomisk vanskeligstilte

Legatets formål er å gi bistand til økonomisk vanskeligstilte – enslige, familier og organisasjoner innenfor Haugesund kommune.

Søknadsfristen er 15. mars.

Legat økonomisk vanskeligstilte (PDF, 69 kB)

Søknaden sendes: postmottak@haugesund.kommune.no

eller sendes pr. post til 

Haugesund kommune
politisk sekretariat 
Postboks 2160
5504 Haugesund

Kontaktinformasjon

Servicesenteret Haugesund
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund