Sykehjem og omsorgsboliger

KORT FORTALT

Her finner du en oversikt over sykehjem og omsorgsboliger i Haugesund kommune. 

Sykehjem)

Bjørgene sykehjem
Vi ligger i sør i byen og består av

 • Aldersdement avdeling med egen inngang.
 • Somatisk avdeling 2. etasje.
 • Aldershjemavdeling 3. etasje.

Andre enheter med kontorer ved sykehjemmet.

 • Dagavdelingen som er administrert av annen enhet. Telefon: 52 74 46 39
 • Omsorgsboligene får bistand fra hjemmetjenesten etter vedtak. Telefon hjemmetjenesten: 52 74 49 00
Bjørgene sykehjem

Haraldsvang og Vardafjell sykehjem

Haraldsvang sykehjem består av

 • dagavdeling
 • produksjonskjøkken
 • sykehjem med avdelinger for personer med demens og somatisk sykdom

Haraldsvang sykehjem og Vardafjell sykehjem tilhører samme enhet.

Avdelinger for personer med demens finner du i avdeling 1 på Vardafjell sykehjem og avdeling 2 i Haraldsvang sykehjems 3. og 4. etasje.

Avdelinger for personer med somatisk sykdom finner du i avdeling 3, som ligger i 2. etasje i Haraldsvang sykehjem. På avdeling 2 i 3. etasje har vi et rom som vi bruker til korttidsopphold.

Vardafjell sykehjem

Udland sykehjem

Udland sykehjem består av

 • tre sengeavdelinger
 • aldersdementavdeling
 • somatiske langtidsavdeling
 • omsorgsboliger
 • dag og aktivitetsavdeling

 

Udland sykehjem

Sentrum behandlingssenter

Sentrum behandlingssenter holder til ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS. Enheten har 60 sengeplasser fordelt på to avdelinger. 5. etasje er en avdeling for pasienter som av ulike grunner har behov for et korttids- eller et rehabiliteringsopphold. I 6. etasje har vi avdeling for øyeblikkelig hjelp, mottak og lindrende behandling.

Sentrum behandlingssenter

Sentrum behandlingssenter holder til i nye og flotte lokaler ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS. Enheten har 60 sengeplasser fordelt på to avdelinger.

Vi har som visjon at vi skal skape et senter der brukere og pårørende skal bli møtt med likeverd og ansvarlighet. Vekst, utvikling og trivsel skal prege samarbeidet mellom pasient og personal.

Personalet ved Sentrum behandlingssenter består av sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere. Mange med videreutdanning innen ulike felt. Vi har også fysioterapeut/ergoterapeut og legedekning tilsvarende to årsverk. Det er også tilknyttet diakontjenester til senteret. Hver avdeling har en avdelingssykepleier og to fagansvarlige sykepleiere. Husøkonom og husøkonomassistent, sekretær og saksbehandler har også sitt virke her.

Mottakssenger

I forbindelse med Samhandlingsreformen ble det etablert rehabiliterings- og mottakssenger i kommunen. Vi tar imot pasienter fra sykehuset som trenger et lite opphold på sykehjem før de kan reise hjem, samt pasienter som har behov for rehabilitering etter akutt sykdom eller skade. Enheten har tett samarbeid med hjemmebaserte tjenester og Vedtakskontoret. Fokus er at pasientene skal få hjelp til i størst mulig grad å gjenvinne dagliglivets funksjoner. Det er ingen pasienter som bor fast på senteret, alle sengeplassene er forbeholdt pasienter som har behov for ett eller flere kortere opphold. Det er vedtakskontoret som tildeler tjenester til pasienter som har behov for kommunale helsetjenester.

Øyeblikkelig hjelp

Et sentralt mål i samhandlingsreformen er å bedre pasientforløp og å gi tjenester nærmere der pasienten bor. Etablering og drift av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud er et tiltak for å nå samhandlingsreformens intensjoner. Dette er et tilbud om en kommunal hasteplass til pasienter som er i en tilstand eller situasjon der utredning, eller behandling er påtrengende nødvendig. Tilstanden skal ikke være kritisk eller livstruende, men pasienten har behov for et opphold uten unødvendig venting. Det nye tilbudet skal bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Det er den medisinskfaglige vurderingen som er bestemmende for hva slags helsehjelp en pasient skal ha, og hvor denne helsehjelpen skal ytes.

Besøkstider
Det betyr mye for den enkelte å få besøk av venner og familie, og det er ingen faste besøkstider.

Ta kontakt med Vedtakskontoret for informasjon om betalingssatser. 

Søke om sykehjemsplass

Søk om sykehjemsplass

Omsorgsboliger

En omsorgsbolig er en bolig som er tilrettelagt for deg som trenger pleie, omsorg og praktisk bistand. Tildeling av omsorgsbolig blir gjort av Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester som vurderer hvilket hjelpebehov du har. Ta kontakt med dem om du lurer på betalingssatser.

For å kunne bli tildelt omsorgsbolig må du

 • være bosatt i Haugesund kommune.
 • ha sendt inn skriftlig søknad.
 • ha et omfattende hjelpebehov av varig karakter.
 • ha behov for tilrettelagt bolig i et egnet bomiljø.

Bjørgene sykehjem
Bjørgene sykehjem har omsorgsboliger som ligger ved siden av sykehjemmet.

Udland sykehjem
Udland sykehjem tilbyr omsorgsboliger.

Helsehuset i Sørhauggata
Helsehuset i Sørhauggata har 22 leiligheter til rådighet som omsorgsboliger. Fire av leilighetene, to i hver etasje, er tilrettelagt for to personer og har soverom med plass for dobbeltseng. Alle leilighetene er på 40 og 50 m².

Det er felles uteareal, gode lys- og solforhold og flott utsikt over byen og havet. Leilighetene er tilrettelagt med plass til oppbevaring av hjelpemidler, og god plass for å kunne gi personlig hjelp til brukerne.

Romløsninger kan enkelt og rimelig tilpasses endrede pleiebehov hos den enkelte beboer gjennom utvidelse av åpninger eller flytting av lettvegger.

Husleie er på 8000 kr per måned inkludert trygghetsalarm.

Trykk her for å søke om omsorgsbolig

Kartet viser plasseringen av våre sykehjem

Kontaktinformasjon

Bjørgene sykehjem
Telefon 52 74 46 00

Aldersdementavdelingen telefon 52 74 46 50
Gruppe sør 52 74 46 40 kveld 52 74 46 41
Gruppe øst 52 74 46 42 kveld 52 74 46 43
Gruppe vest 52 74 46 46 kveld 52 74 46 47
Gruppe nord 52 74 46 44 kveld 52 74 46 45
Kontortelefon 52 74 46 51 kveld 52 74 46 41

Somatisk avdeling
Gruppe nord 52 74 46 09
Gruppe sør 52 74 46 24
Kontortelefon 52 74 46 20/ 52 74 46 29

Aldershjemmet
Gruppe nord 52 74 46 11
Gruppe sør 52 74 46 12
Kontortelefon 52 74 46 31/ 52 74 46 32

Besøksadresse
Dikterveien 29, 5538 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund

Enhetsleder
Kristin D. Vika 

Haraldsvang sykehjem
Telefon 52 74 43 00

Telefaks 52 74 43 01

Besøksadresse
Framvegen 6, 5519 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund

Enhetsleder
Astrid Håland

Vardafjell sykehjem
Telefon 52 74 48 30

Vardafjell sykehjem er en underavdeling av Haraldsvang omsorgssenter. 

Besøksadresse
Fjellvegen 19, 5532 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund

Enhetsleder
Astrid Håland

Udland sykehjem
Telefon 52 71 07 00

Telefaks 52 71 07 50

Besøksadresse
Stallveien 30, 5517 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund

Enhetsleder
Eli Kristoffersen

Sentrum behandlingssenter
Telefon 52 74 38 00

Besøksadresse
Karmsundgata 134, 5528 Haugesund

Enhetsleder
Ingrid Maria Ask

Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester
E-post
Telefon 52 74 42 00

Åpningstider 
Kontoret er åpent mandag til fredag fra klokken 09.00 - 15.00. 

Telefon sentralbord besvares mandag til fredag klokken 08.00 - 15.00.

Saksbehandlere ved vedtakskontoret besvarer telefonen mandag til fredag klokken 10.00 - 14.00.

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund