Tilsyn og godkjenning av barnehage

Haugesund kommune er barnehagemyndighet som godkjenner barnehager og fører tilsyn med alle barnehager.

Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med både kommunale og private barnehager. Tilsynet skal sjekke at alle barnehager følger barnehageloven. Det er barnehageeier som står ansvarlig for å oppfylle kravene i loven. Tilsynet kan hjelpe barnehager slik at de oppfyller kravene i barnehageloven. Det er ikke bestemt hvor ofte og hvordan tilsynet skal gjennomføres. Tilsynet baserer seg på en risikoanalyse.

Risikovurdering

Vi baserer oss på en risikovurdering når vi velger ut barnehager, temaer og tidspunkt for tilsyn. Vi vurderer hvor sannsynlig det er for at den barnehagen bryter regelverket. I tillegg vurderer vi konsekvensen av et mulig brudd. Noen brudd kan føre til store konsekvenser for dem som er berørt. Når tilsyn baserer seg på risikovurderinger, blir de mer treffsikre. Det er flere måter å gjøre tilsyn på, det kan gjennomføres som et skriftlig tilsyn og gjennom tilsynsbesøk i barnehagen. 

Har du som foreldre en bekymring eller en klage? Her finner du informasjon om hvordan du kan gå frem og hvordan du melder ifra om dette.

Tilsynsrapporter  

Her kan du se hvilke barnehager vi har åpnet tilsyn med. Tilsynsrapportene ligger tilgjengelig selv om tilsynet er avsluttet. 

Godkjenning av barnehager

Barnehagemyndigheten har ansvar for godkjenning av barnehager i Haugesund kommune.

 • Vi gir informasjon om oppstart og godkjenning av barnehager
 • Vi gir veiledning i forbindelse med oppstart av barnehager
 • Vi behandler søknader om godkjenning

Selve godkjenningen involverer flere virksomhetsområder med ulikt lovverk:

 • Barnehageloven, barnehagemyndighet
 • Plan- og bygningsloven, Tekniske tjenester
 • Lov om folkehelsearbeid med forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, «Barnas arbeidsmiljølov», kommunelegen
 • Lov om tilsyn med næringsmidler, Mattilsynet
 • Arbeidsmiljøloven, Arbeidstilsynet

Her finner du informasjon om "Barnas arbeidsmiljølov" og UDIRs veileder for godkjenning av barnehager, samt Veileder for utforming av barnehagens utearealer

Saksbehandling av søknad

Barnehagemyndigheten behandler søknad om godkjenning av barnehager etter barnehagelovens §§ 6, 14 og 15. Når vi mottar en søknad vurderes barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. barnehagelovens §§ 1, 1a og 2. Haugesund kommune kan i godkjenningen sette vilkår for driften på antall barn, barnas alder og oppholdstid. Ved søknad om godkjenning av en barnehage kreves det politiattest fra søker og barnehageeier, jf. Forskrift om politiattest § 6 om godkjenning av barnehager. Et vedtak om godkjenning av barnehage, etter forvaltningsloven, kan påklages til Statsforvalteren.

Opplysninger som må komme frem i søknaden

Kommunen som barnehagemyndighet avgjør søknad om godkjenning av en barnehage etter en vurdering av om barnehagen er egnet til å oppfylle kravene til formål og innhold i barnehageloven §§ 1, 1a og 2, jf. barnehageloven § 14 første ledd.

Kravet til egnethet innebærer blant annet at barnehagemyndigheten må vurdere:

Barnehagens fysiske rammer, dvs. barnehagens lokaler og uteområder:

 • leke- og oppholdsareal for barn
 • personalrom
 • kontorer
 • stellerom
 • toaletter

Bemanningsplan:

 • administrativ ledelse
 • pedagogisk bemanning
 • grunnbemanning

Annet:

 • vedtekter

For å kunne ta stilling til om barnehagens leke- og oppholdsareal er egnet må barnehagemyndighet vurdere opplysninger og dokumentasjon fra søker om beliggenhet, størrelse og utforming av rommene inne, og områdene ute som faktisk står til disposisjon for barnas aktiviteter.

Dette gjelder for eksempel lekerom, grupperom, sove- og hvilerom, samt garderobe og/eller kjøkken dersom de egner seg og reelt sett vil kunne brukes til barnas aktiviteter. Barnehagelovens veiledende norm for leke- og oppholdsareal vil være relevant i vurderingen.

Godkjenningen vil angi hvilke faktiske forhold den bygger på og hva som er godkjent for barnehagedrift. Altså hvilke areal/områder inne og ute som er godkjent for barnehagedrift.

Det er barnehageeier som selv fastsetter barnehagens arealnorm (for barn under og over tre år), og denne skal komme frem av barnehagens vedtekter, jf. barnehagelovens § 8.

Barnehagemyndigheten setter i enkelte tilfeller vilkår for drift ved godkjenningen. Vilkårene kan kun gjelde antall barn, barnas alder og oppholdstid, jf. barnehagelovens § 14 andre ledd. Dette innebærer at barnehagemyndigheten i godkjenningsprosessen kan ta stilling til hvor mange barn inne- og uteområdene er egnet for, hvilke aldersgrupper barnehagen egner seg for og om barnehagen egner seg for heldags- eller deltidsopphold.

Barnehagemyndigheten kan avslå en søknad om godkjenning fordi barnehagen ikke er egnet etter barnehagelovens § 14, og i den forbindelse skal det påpekes hvilke forhold som gjør at barnehagen ikke godkjennes. Det kan også påpekes hva som må endres for at barnehagen skal kunne vurderes som egnet senere.

Her finner du skjema til søknad om godkjenning av barnehage 

Tilskudd

Kommunen kan gi tilskudd til godkjente private barnehager. Barnehager som søker om godkjenning etter at barnehagetilskuddene er rammefinansiert (01.01.2011) har ikke automatisk rett på tilskudd.

Tilskudd til privat barnehage ved fornyelse/utvidelse av eksisterende godkjenning

Allerede godkjente barnehager som gjør endringer slik at det kreves en ny egnethetsvurdering etter barnehagelovens § 14 må søke om ny godkjenning. Dersom barnehagen får ny godkjenning, kan kommunen yte tilskudd til barnehagen etter § 19. Dette gjelder uavhengig av om den opprinnelige godkjenningen var før barnehagesektoren ble rammefinansiert.

Når må barnehageeier melde fra om endringer til kommunen?

Fra 01.01.2023 har private barnehager meldeplikt ved nedleggelse, eierskifte og andre organisatoriske endringer. Du kan lese mer om meldeplikten på Utdanningsdirektoratets sider.

Barnehageeiere må melde til barnehagemyndighet i kommunen:

 • Ved planlegging av flytting av en godkjent barnehage til nye lokaler
 • Ved endringer av et visst omfang som påvirker barnehagens drift
 • Ved rehabilitering eller ombygging av barnehagen
 • Før et eventuelt eierskifte av barnehagen