Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Bystyret vedtok 13. juni 2012 at Rådmannen skulle utarbeide en helhetlig plan for arbeid mot vold i nære relasjoner/tiltak for kvinner og barn som utsettes for slik vold.

I 2013 ble det utarbeidet en handlingsplan av en tverrfaglig arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra helse, NAV, skole og barnevern. Handlingsplanen ble vedtatt senere samme år. Et av tiltakene i planen innebar at den skulle rulleres i 2016. Innholdet i handlingsplanen revideres således i forhold til endringer skjedd siden planen ble vedtatt i 2013.

Handlingsdelen med tiltak evalueres ute i tjenestene for å få en oversikt over gjennomførte tiltak, revidering av tiltak, eventuell forlengelse av tiltak og nye tiltak. En revidert handlingsplan vil gjelde fra 2017 til 2020.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2017 - 2020) (PDF, 2 MB)

Veileder til fornærmede i straffesaker (PDF, 293 kB)