Barnevernstjenesten

KORT FORTALT

 • For akutte henvendelser på dagtid i ukedager, ring tlf. 52 74 40 40.
 • For akutte henvendelser utenom kontorets åpningstid ring tlf. 959 20 084.
 • Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111.
 • Du som privatperson kan være anonym. 

Digital bekymringsmelding til barnevernstjenesten - privat melder

Akuttberedskap

 • Ring barnevernvakten for akutte henvendelser, telefon 95 92 00 84.
 • Du kan også ringe alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111.

Les mer om barneverntjenestens akuttberedskap her.

Hva gjør barnevernstjenesten?

Barnevernstjenesten har ansvaret for alle barnevernstiltak som blir satt inn i forhold til barn eller ungdom. De har også et delansvar i alt generelt forebyggende barnevern. Barnevernstjenesten tar vare på de mest utsatte barna i kommunen. De beskytter barn mot omsorgssvikt og motvirker at barna lider fysisk og psykisk overlast.

Blir barnevernstjenesten kjent med slike forhold, har de en lovbestemt plikt til straks å undersøke hvordan barnet har det, og om nødvendig sette i verk tiltak. Barnevernstjenestens arbeid er en blanding av støtte og kontroll. De skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal kunne klare sitt oppdrageransvar, men de har samtidig plikt til å gripe inn hvis dette ikke nytter.

Send digital bekymringsmelding til barnevernstjenesten

Mange barnevernssaker starter ved at foreldrene selv tar kontakt. Offentlige tjenestemenn, naboer, familier og andre melder også ifra til barnevernet dersom de er bekymret for et barn.

Privatpersoner kan be om anonymitet, men kan ikke fritas for vitneplikt dersom saken skal behandles i Fylkesnemnda eller ved domstolene. Alle meldinger blir vurdert innen ei uke, og dersom det er grunn til det, blir de undersøkt nærmere for så å bli vurdert i forhold til eventuelle hjelpetiltak.

Under finner du lenker til en sikker nettportal hvor du kan sende digital bekymringsmelding til barnevernstjenesten. Du vil innen tre uker motta brev fra barnevernstjenesten om at vi har mottatt bekymringsmeldingen. 

Digital bekymringsmelding til barnevernstjenesten - privat melder

Digital bekymringsmelding til barnevernstjenesten - offentlig melder

Som offentlig melder må du legge inn fullt navn og fødselsdata i meldingen. Informasjonen sendes på sikker måte i den digitale løsningen, og trenger ikke anonymiseres. Dersom en ønsker utskrift av melding til eget arkiv, skrives denne ut ved å trykke «ctrl+p» på siste registreringsbilde før innsending. Det er ikke mulig å få utskrift etter innsending. 

Hjelpetiltak

Barnevernstjenesten vurderer først om det er mulig å gi hjelp til barnet og familien slik at de kan fungere bedre i hjemmesituasjonen. Som forebyggende hjelpetiltak brukes råd og veiledning, tilsynsfører, avlastning og besøkshjem, plass i barnehage og SFO, fritidskontakt og økonomisk støtte til barnet slik at det kan delta i fritidsaktiviteter og lignende. Plassering utenfor hjemmet blir først vurdert dersom frivillige hjelpetiltak ikke fører frem eller vurderes nytteløs.

Barnevernstjenesten samarbeider med Bufetat om å finne egnede fosterhjem og institusjonsplasser.

Hvis du ønsker å bli fosterforelder, finner du mer informasjon her!

Ettervern

Denne informasjonen gjelder deg som er ungdom og har spørsmål om ettervern:

«Hva er ettervern – og trenger jeg det?»  Ettervern er et tilbud til deg som har hatt oppfølging fra barnevernstjenesten og snart blir 18 år. Målet med ettervern er at du skal oppleve overgangen til voksenlivet som trygg. Det er frivillig å ha oppfølging fra barnevernstjenesten etter at du er blitt 18 år. Du får si noe om hva som er viktig for deg, slik at vi sammen kan jobbe med dine mål.

Vi kan tilby: 

 • Råd og veiledning  
 • Familieråd, hvis du vil.  
 • Hjelp til å komme i kontakt med andre instanser/tjenester 
 • Bo-veiledning – hjelp til å klare å bo for seg selv 
 • Dersom du bor i fosterhjem kan du velge å bo videre i fosterhjemmet eller flytte ut i egen bolig.  

Dine rettigheterDu har rett på videre oppfølging fra barnevernstjenesten frem til du fyller 25 år. Ettervern er frivillig. Når du sier ja til ettervern kaller vi dette for at du samtykker. Du kan når som helst avslutte kontakten og trekke tilbake samtykket ditt. Dersom du velger å avslå eller avslutte tilbudet, kan du likevel ombestemme deg. Da tar du kontakt med oss igjen.  

Ønsker du å bo for deg selv? 

Dersom du ønsker å bo for deg selv etter du har blitt 18 år, er det noen ferdigheter du trenger. Her er en liste over noen av de tingene du må kunne: 

 • Handle, lage mat og ha litt kunnskap om hva som er lurt å spise 
 • Ha en fornuftig døgnrytme og gode rutiner i hverdagen. 
 • Følge opp skole/jobb/avtaler 
 • Rydde og vaske både leilighet og klær 
 • Betale regninger og bruker penger på en fornuftig måte, slik at du har penger gjennom en hel måned.  

Taushetsplikt

Alle som arbeider i barnevernstjenesten har taushetsplikt. Taushetsplikten omfatter også fødested, fødselsdato, personnummer, adresse, statsborgerskap, sivil status og arbeidssted.

Klage

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan si meningen din om det barnevernet gjør, slik at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon. Du må gjerne gi beskjed direkte til din kontaktperson i barneverntjenesten - eller du kan bruke lenken under for å gi beskjed via Statsforvalteren:.

Barn og unge sin rett til å klage på barnevernet (statsforvalteren.no)

De som er parter i saken har klagerett og søksmålsrett. Alle vedtak som fattes av barnevernstjenesten i kommunen kan klages inn til Fylkesmannen. Fristen for klage er tre uker.

Vedtak som fattes av barneverns- og helsenemnda kan bringes inn for herreds- eller byretten til rettslig overprøving. Fristen for å bringe saken inn for retten er to måneder.

Slik klager du på et vedtak

Tilbud til foreldre som har mistet omsorgen for barn eller har barn som bor i fosterhjem eller institusjon.

Hjelp til deg som er fratatt omsorgen for barnet ditt | Bufdir

Arbeide for barnevernstjenesten

Kan du tenke deg å ta oppdrag som tiltaksarbeider  i barnevernstjenesten? 

Barnevernstjenesten har behov for

Fritidskontakt
Fritidskontakter skal bidra til at barn og unge får en meningsfull fritid, sosial trening og kan delta i aktiviteter.

Her kan du lese mer om hvordan du kan bli fritidskontakt.

Besøkshjem
Besøkshjem skal være støtte til barn og unge som av ulike årsaker har behov for positive opplevelser med trygge voksne og være en del av en familie. Omfanget vil kunne variere etter det enkelte barnets behov. Det er vanlig at barnet er i besøkshjemmet en helg per måned.

Her finner du informasjon om å bli besøkshjem.

Miljøarbeider
Miljøarbeideren skal hjelpe, støtte og veilede foreldre som har behov for å styrkes i foreldrerollen. Oppdraget kan også innebære praktisk hjelp. Omfanget av tiltaket varierer etter den enkelte familiens behov.

Tilsynsfører
Tilsynsføreren kan ha ulike typer oppdrag

 • Utfører avtalt eller uanmeldt tilsyn i familier hvor det foreligger betydelig bekymring for barnets omsorgssituasjon, for å kunne få nødvendig kunnskap og informasjon.
 • Utføre tilsyn under samvær mellom barn og biologiske foreldre, i familier hvor barnevernstjenesten har omsorg for barnet eller det foreligger betydelige bekymringer for foreldrenes omsorgsevne.

Leksehjelp
Leksehjelp via barnevernstjenesten skal det behovet barnet har for hjelp til lekser, som ikke foreldrene eller skolen kan bidra til å dekke. Omfanget av tiltaket vil variere ut fra det enkelte barnets behov.

Her kan du lese mer om hvordan du kan bli leksehjelper

Hvem kan bli tiltaksarbeider

 • Det stilles ingen formelle krav til utdanning, men det er ønskelig med relevant erfaring. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Du må være over 18 år og politiattest må fremlegges. 
 • Det er ønskelig at tiltaksarbeideren kan binde seg for oppdrag i minimum ett år.
 • Som tiltaksarbeider er du engasjert som oppdragstaker og får oppdragsavtale som beskriver arbeidsbetingelsene. Oppdragstaker mottar lønn etter gjeldende KS-satser.
 • Oppdragstaker har krav på veiledning og oppfølging fra barneverntjenesten, etter behov.
 • Oppdragstaker har rapporteringsplikt og meldeplikt.

Ta kontakt på telefon 52 74 40 40 eller kom innom Haraldsgata 94 (2. etasje) for mer informasjon om hvordan du kan bidra. 

Illustrasjon Line Høiberg Eike

 

 

Lovverk

Mer om barnevernstjenestens ansvar og arbeidsoppgaver finner du i barnevernsloven.

Kontaktinformasjon

Barnevernstjenesten i Haugesund og Utsira
Telefon 52 74 40 40

Åpningstider
Mandag til fredag klokken 08.00 - 15.30. 

Vakttelefon
Barnevernsvakt Haugesund og Utsira 959 20 084 (kl. 15.30 - 08.00 virkedager, hele døgnet helge- og helligdager). 

Vakttelefon besvares ikke mellom 08.00 og 15.30 på virkedager, da skal sentralbordnummer over benyttes.

Besøksadresse
Haraldsgata 94, 5528 Haugesund

Postadresse
Barneverntjenesten i Haugesund, postboks 2160, 5504 Haugesund

Organisasjonsnummer
Org.nr. 983885624