Barn med behov for støtte

KORT FORTALT
Noen barn vil ha behov for støtte som går utover det allmennpedagogiske tilbudet i barnehagen. Det kan være behov for spesialpedagogisk hjelp, tegnspråklig opplæring, skyss eller tilrettelegging av barnehagetilbudet på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Dersom barnet har behov ut over barnehagen sitt ansvar for tilrettelegging og oppfølging, vil sakkyndige vurdere behovet. Det kan være PPT eller spesialhelsetjenesten. Kommunen har ansvar for å tilby hjelp ut i fra den individuelle vurderingen av barnets behov.

Spesialpedagogisk hjelp og PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp i barnehage og skole. Du som er forelder, kan ta kontakt med skolen eller barnehagen hvis du er bekymret.

Vi hjelper barn i barnehage og skole som har

 • språk- og talevansker
 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale og emosjonelle vansker
 • atferdsvansker
 • syn- og hørselsvansker
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • ikke-språklige lærevansker
 • alvorlig skolefravær

På siden for spesialpedagogisk hjelp og PPT kan du lese mer om tjenesten og saksgang.

Hjelpetiltak

Hjelpetiltak kan gis individuelt eller i gruppe.

Eksempler kan være

 • ekstra bemanning i barnehagen
 • oppfølging av spesialpedagog
 • veiledning til ansatte og foreldre
 • organisering i mindre grupper

Tilrettelagte barnehager

Kommunen har to tilrettelagte barnehager. Disse barnehagene er fysisk tilrettelagt for barn med nedsatt funksjonsevne. I tillegg har de ansatte kompetanse og erfaring med barn i målgruppen.

Våre tilrettelagte barnehager er

Skyss

Barnehagelovens § 36 gir rett til gratis skyss dersom slik skyss er nødvendig for å motta hjelpen. Retten til skyss er når barnet av særlige grunner har et nødvendig behov for dette. Nødvendig behov foreligger når foresatte har vesentlig større byrder knyttet til skyss enn andre foresatte som har barn i barnehage. Barnet har rett til nødvendig reisefølge og tilsyn.

Foresatte må selv søke for skyss for barn med særlige behov.

For barn som får tilbud om fysioterapi eller annen behandling og trening etter henvisning fra fysioterapeut eller lege, skal utgifter til skyss helt eller delvis dekkes av helselovgivingen, Helfo.

Nedsatt funksjonsevne

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et tilrettelagt barnehagetilbud. Målet med individuell tilrettelegging er at barnet med funksjonsnedsettelse kan nyttiggjøre seg det ordinære barnehagetilbudet på lik linje som andre barn i barnehagen. Tilretteleggingen dreier seg om tilrettelegging av forhold utenfor barnet, for å bedre barnets situasjon og forhold i barnehagen, slik at barnet bedre kan delta på lik linje i det ordinære barnehagetilbud. 

I forarbeidene til loven blir følgende definisjon brukt: «Nedsatt funksjonsevne forklares som tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Dette kan for eksempel dreie seg om nedsatt bevegelse-, syn- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelser på grunn av allergi, hjerte- eller lungesykdommer.» Det er nødvendig å vurdere funksjonsnivået opp mot den enkelte situasjon.

 

Tilrettelegging

Foreldre som mener at deres barn har behov for tilrettelegging i barnehagen grunnet nedsatt funksjonsevne, ut over hva som kan forventes å bli ivaretatt av ordinær barnehagedrift, kan søke kommunen om tilrettelegging som er nødvendig for at barnet skal kunne nyttiggjøre seg barnehagetilbudet. Det er foresatte som søker og barnehagen skal være kjent med at det søkes. Foreldre og barnehagen må samarbeide i søkeprosessen.

Eksempler på tilrettelegging kan være at kommunen sørger for at barnehagen har det nødvendige utstyret, støtte til bygningsmessige endringer, støtte til ekstra bemanning eller andre tiltak. 

En forutsetning for å få tilrettelegging er at barnet har bostedsadresse i Haugesund og har plass i en barnehage i Haugesund kommune. Barnet kan miste rettigheter dersom de velger å ha barnehageplass i en annen kommunen enn de er bosatt i.

Søknaden

Søknaden skal inneholde informasjon om hva som skal til for at barnet kan delta i barnehagens tilbud på lik linje med andre barn. Alle søknader vurderes ut fra at alle barnehager har tilretteleggingsplikt i henhold til barnehageloven. Det er §37 med merknader som danner utgangspunkt for de vurderinger som blir gjort med hensyn til barnets nedsatte funksjonsevne og behov for tilrettelegging. Dokumentasjon på barnets nedsatte funksjonsevne legges ved søknaden. Denne kan kommer fra lege, fysioterapeut, ergoterapeut, barnevern eller andre som er i saken. Barnehagen skal foreta en kartlegging i henhold til aktuelt skjema og redegjøre for hva som allerede er gjort for barnet.

Dersom det har vært tildelt midler tidligere skal dokumentasjon og måloppnåelse legges ved søknaden.

Melding om behov for individuelt tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne jf. Barnehagelova §37 

Informasjon fra barnehage til søknad om individuelt tilrettelagt barnehagetilbud

Evalueringsskjema om individuelt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne

Ressurshefte (bokmål)

Kontaktinformasjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
E-post
Telefon 52 74 34 80

Besøksadresse
Skåregata 101, 5528 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund

Relatert innhold