Hogst

I perioder hogges det mye trær i Haugesund kommune. Det kan være mange årsaker til dette. 

Trestubber etter hogst - Klikk for stort bildeTrestubber etter hogst

Hvorfor

Det er ulike grunner til at det hogges i kommunen. Noen ganger er det snakk om noen få trær som må hogges for eksempel fordi de utgjør en fare for forbipasserende, på grunn av gravearbeider eller fordi de begrenser sikt. 
Andre ganger hogges det over større arealer. Som regel er det da snakk om skog som er hogstmoden. Enkelt forklart innebærer dette at trærne ikke lenger vokser så godt og at det kan være lurt å la nye trær vokse opp. 

Etter hogst 

Noen trives godt med utsikten og landskapet som kommer til syne etter hogst. Andre liker ikke den plutselige endringen, og synes det ser rotete ut. Men blomster, busker og trær kommer tilbake. Etter bare 4 – 5 år vil området være dekket av må løvtrær, som bjørk, rogn, osp og bøk. 

Det ryddes alltid opp etter hogst. En del mindre stammer, stubber og kvister får ligge igjen. Dette gir næring til den nye skogen og bosteder til massevis av insekter og små dyr. 

Skogen vil ryddes og pleies jevnlig i flere år etter hogst. Man går da inn og fjerner en del av trærne, slik at de som står igjen får vokse seg sterke og fine. 

Hva slags natur får vokse opp

Nesten all barskogen i Haugesund består av sitka-gran. Dette er en fremmed art som sprer seg effektivt og forringer verdifull natur. 

Sitka-gran ble på 1900-tallet plantet ut over store deler av Norge som et velment tiltak for å skog-kle landet. Konsekvensen har imidlertid vært at sårbar natur gror igjen og naturlig norske arter fortrenges. Dette gjelder spesielt i kystlynghei, som opprinnelig finnes overalt i byheiene og langs kysten i Haugesund. 

Når vi hogger på kommunens arealer er det løvskog og furu som skal få vokse opp og danne fremtidige skoger. 
En del steder er det aktuelt å hindre tilvekst av ny skog. Dette gjelder spesielt der kommunen ønsker å tilbakeføre kystlynghei, men det kan også gjøres av hensyn til for eksempel brannsikkerhet.  

Ny skogbruksplan

Gjennom 2023 og 2024 skal vi få på plass en ny skogbruksplan for Haugesund kommune. Planen vil si noe om hvor vi skal hogge fremover og om hvordan disse arealene skal pleies etter hogst.