For politikere

KORT FORTALT

Informasjonen på disse sidene er rettet mot de folkevalgte i Haugesund kommune

 

Etiske retningslinjer 

Haugesund kommune skal ha en høy etisk standard. Åpenhet og redelighet skal prege vår virksomhet og være grunnlaget for tillit mellom kollegaer og i forholdet til innbyggerne.

Formålet med Haugesund kommunes etiske retningslinjer er å fremme bevissthet omkring etiske tema og utvikle en felles etisk standard som sikrer en god etisk praksis.

Etiske retningslinjer for Haugesund kommune for web (PDF, 466 kB)

Vurdering av habilitet

Folkevalgte vil ofte være inhabile hvis de har en tilknytning til en sak eller sakens parter som er egnet til å skape tvil om de vil behandle saken på en objektiv og upartisk måte. En folkevalgt vil for eksempel være inhabil hvis hun eller han selv er part i saken eller har en nær tilknytning til et selskap som er part i saken.

Den som er inhabil plikter å trekke seg fra behandlingen av saken. Konsekvensen av inhabilitet kan være at vedtaket blir ugyldig. Nedenfor er det linker til lovbestemmelser, veiledere mv. som bør ligge til grunn for den folkevalgtes vurdering av egen habilitet ved behandlingen av en sak.

Reglene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder for all statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning. I kommuneloven § 40 nr. 3 er det i tillegg gitt enkelte særregler om inhabilitet for folkevalgte i kommuner. I veilederen – Habilitet i kommuner og fylkeskommuner – blir det redegjort nærmere for habilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven. Det er også redegjort for habilitetsreglene i Stavanger kommunes eierskapsmelding.

En folkevalgt vil kunne være inhabil når hun eller han har en ledende stilling eller verv i et selskap som er part i saken. Det er vedlagt en skjematisk oversikt over ulike verv og selskapsformer der inhabilitet automatisk vil inntre. I kapittel 5.3 i veilederen gis det en oversikt over typetilfeller der et selskap vil være part i en sak.  

Forvaltningsloven – Kapittel II – Om ugildhet (habilitetskrav)

Kommuneloven - § 40 nr. 3

Bystyrets delegeringsreglement

Formålet med delegering er først og fremst å få en effektiv saksbehandling og en bedre samordnet styring til beste for byens befolkning.

Haugesund kommunes delegeringsreglement

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte

Kommunale folkevalgte, valgt av bystyret eller formannskapet, eller av utvalg hvor valget i ettertid er godkjent av formannskapet, ytes godtgjørelse etter kommunelovens §§ 41 og 42 og i samsvar med dette reglement.

Reglement for Haugesund bystyre (PDF, 770 kB)

Godtgjørelsesreglement for folkevalgte (PDF, 334 kB)

Honorarer vedtatt 4. september 2019 (PDF, 136 kB)

Organisasjonskart

Politisk organisasjonskart som viser de ulike utvalgene.  - Klikk for stort bildePolitisk organisasjonskart Illustrasjon