Kontrollutvalget

KORT FORTALT

 • Kontrollutvalget har tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av bystyret.
 • En oppgave er å se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
 • Kontrollutvalget skal bidra til et funksjonsdyktig folkestyre for kommunen innenfor lovverkets rammer
 • Sørge for en rasjonell og effektiv forvaltning av kommunens ressurser.

Du kan lese mer om kontrollutvalget på Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Utvalget skal på vegne av bystyret

 • bidra til allmenn tillit til at kommunale oppgaver blir ivaretatt på best mulig måte.
 • bidra til at innbyggernes rettsikkerhet blir ivaretatt.
 • bidra til at kommunens ressurser blir utnyttet mest mulig effektivt gjennom hensiktsmessige rutiner og resultatvurderinger.
 • bidra til at folkestyret fungerer innenfor de rammer bystyret og overordnede myndigheter har fastlagt.
 • påse at det i kommunen er etablert rutiner for oppfølging av politiske vedtak. Rådmannen skal i sin årsmelding gi oversikt over de vedtak som pr 31.12 ikke er iverksatt.
 • føre løpende tilsyn med forvaltningen.
 • føre løpende tilsyn med fristilte selskaper (selskapskontroll).

Utvalget skal på vegne av bystyret føre tilsyn med revisjonen og holde seg løpende orientert om revisjonene virksomhet ved

 • fremlegging av alle revisjonsplaner som vedrører oppdraget Haugesund kommune.
 • jevnlige statusrapporter om fremdriften i revisjonsarbeidet med utgangspunkt i vedtatte planer.
 • holdes orientert via rapporter om revisjonens arbeid.
 • avgjøre om revisjonens rapporter skal forelegges bystyret.

Utvalget skal selv sørge for at det blir foretatt undersøkelser og gransking bl.a i forbindelse med mistanke om uregelmessigheter og misligheter. Utvalget avgir uttalelse til bystyret om kommunens regnskaper samt vurderer presentasjonsformen for regnskap og årsmelding. Utvalget avgir innstilling til bystyret om utvalgets budsjett. Årsmelding om utvalgets virksomhet skal forelegges bystyret. Lederen av utvalget skal ikke representere det parti som innehar ordførervervet.

Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem i kommunalt utvalg med beslutningsmyndighet og ansatte i kommunen. Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles. Bystyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget.

Medlemmer og møteplan

Medlemmer av kontrollutvalget og møteplan finner du her

Protokoller

Er du på jakt etter eldre protokoller tar du kontakt med kontrollutvalget på e-post  post@kontrollutvalgene.no eller sjekk på deres egne nettsider www.kontrollutvalgene.no