Nærskole og bytte skole

KORT FORTALT

Her finner du informasjon om nærskole og skolebytte.

Nærskoleprinsippet

Elevene i grunnskolen har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de tilhører (Opplæringsloven §8-1). 

Her ser du skolekretsgrensene i Haugesund  

Skolebytte

Det er nærskoleprinsippet som avgjør hvilken skole elever i Haugesund skal skrives inn ved og høre til. Elever kan etter opplæringsloven §8-1 andre ledd søke om å få gå på en annen skole enn den eleven hører til.

Foreldre kan søke om overføring til en annen skole enn nærskolen, eller om å beholde skoleplass etter flytting ut av skolekretsen. Søknaden må begrunnes med hvorfor en ønsker skolebytte, eller hvorfor beholde skoleplass etter flytting. Hensynet til elevens beste må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Barnets synspunkt skal også komme frem i søknaden.

Det er fritt skolevalg i Haugesund kommune for elever i ungdomsskolen, 8. – 10. trinn.

For ønske om skolebytte gjelder følgende føringer etter opplæringsloven §8-1:

  1. Skolebytte må ikke medføre opprettelse av ny klasse på den skolen man søker seg til. Klassene må ikke bli større enn det som er pedagogisk forsvarlig (Opplæringsloven §8-1).
  2. Eventuelle utgifter til skyss ved skolebytte må dekkes av foreldrene, dersom skolebyttet ikke har sammenheng med retten til opplæring.

Søknad om skolebytte sendes til den skolen en ønsker å bytte til. Søknad om å beholde skoleplass etter flytting sendes til skolen en ønsker å fortsette ved. Søknadskjema er elektronisk og ligger nederst på siden.

Skolebytte for ungdomsskoler har frist innen 20. mars.

Søknadsskjema for skolebytte