Kommunale tomter

KORT FORTALT

  • Enhet for bolig, bygg og eiendom formidler salg av ledige kommunale tomter til boligformål og til næringsvirksomhet.

Salg av tilleggsareal

Det er mulig å kjøpe et mindre tilleggsareal av kommunen, men da må formålet være i samsvar med det reguleringen sier om dette området.

Dersom du som innbygger eller utbygger har spørsmål om å få kjøpe et bestemt område/areal må du ta kontakt med eiendomsavdelingen i Bolig, bygg og eiendom.

Salg av mindre områder der reguleringen er avklart gjøres av eiendomsavdelingen.

Spørsmål som må avklares

Denne type søknader er imidlertid ofte en søknad om omdisponering fra vegformål, friområde, lekeplass eller lignende formål. Søknader om kjøp av tilleggsareal som betyr endring av formål, vil være et reguleringsspørsmål og må derfor behandles som det. Dersom du skal søke om et slikt areal må du rette en skriftlig henvendelse til kommunes eiendomsavdeling ved Bolig, bygg og eiendom med forespørsel om å få kjøpe et nærmere bestemt areal. Eiendomsavdelingen følger opp henvendelsen med planavdelingen ved Enhet for byutvikling. Deretter vil søker få en tilbakemelding på søknad.

Søknader om omregulering fra friareal til privat areal eller tomt

Det skal svært gode grunner til for at det skal være aktuelt å vurdere omregulering av friareal til privat areal eller tomt. Er arealet allerede tatt i bruk og privatisert er ikke dette et argument som øker sjansen for en reguleringsendring. Det samme gjelder eventuelle terrenginngrep eller utfyllinger.

Oversikt ledige tomter

*det kommer et tillegg i prisen per tomt

Tornesvatnet Nord
GNR/BNR Reguleringsplan Gatenavn Areal kvm. Pris per tomt* Kommentar Status
20/52 RL1671 Slåttengvegen 16 665,4 943 537 Ikke kjeller
20/53 RL1671 Slåttengvegen 14 679,8 1 063 956 Ikke kjeller
20/54 RL1671 Slåttengvegen 12 729,6 1 134 572 Avløpstunnel ikke kjeller
20/55 RL1671 Slåttengvegen 10 746,6 1 158 868
20/57 RL1671 Tussahaug 7 703,4 997 421
20/59 RL1671 Tussahaug 11 693,6 1 083 524
20/60 RL1671 Tussahaug 13 676 1 058 568
20/63 RL1671 Tussahaug 12 588,7 834 776
20/64 RL1671 Tussahaug 14 630,3 1 043 756
20/66 RL1671 Tussahaug 18 762,6 1 181 366
20/67 RL1671 Tussahaug 20 802 1 188 370
20/69 RL1671 Tussahaug 10 761,3 1 079 523
20/70 RL1671 Tussahaug 6 716 1 015 288
20/71 RL1671 Tusssahaug 24 684,4 970 479
20/72 RL1671 Tussahaug 22 703,4 1 047 421
20/73 RL1671 Tussahaug 4 838,8 989 702
20/74 RL1671 Tussahaug 2 848,1 1 002 462
20/78 RL1671 Tussahaug 25 752,1 966 477 reservert
21/79 RL1671 Tussahaug 23 758 1 074 844
21/81 RL1671 Tussahaug 19 806,8 1 144 042

Tornesvatnet

Målebrev, kart og delingsforretning inkl. tinglyst målebrev 21 955 kr og behandlingsgebyr 4000 kr. Til sammen 25 955 kr. Beløpet innkasseres av Haugesund kommune, Eiendomskontoret, sammen med tomteprisen.
Tilknytningsgebyr vann- og avløp må betales etter satsen som er gjeldende det året man knytter seg til.
Omkostninger ved tinglysing av skjøte utgjør 585 kr samt 2,5% dokumentavgift av netto tomtepris. Det tas forbehold om prisendringer.

Her kan du lese reguleringsplan: RL1671 (PDF, 5 MB)

Oversikt over tomter ved Tornesvatnet nord (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Servicesenteret Haugesund
E-post
Telefon +47 52 74 30 00

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund