Priser og betaling

KORT FORTALT

  • En barnehageplass koster 3 230,-  kroner per måned (fra 1.1.2021).
  • Du betaler fra den måned barnet ditt starter i barnehagen.
  • Familier som har flere barn i barnehage betaler mindre. 
  • Familier som tjente mindre enn 592 167,-  kroner i fjor kan ha rett på lavere betaling.

Det er statsbudsjettet som bestemmer hvilken pris foreldre skal betale for å ha barn i barnehage. Barnehagene kan ikke overstige makspris uten flertall i foreldregruppen i gjeldende barnehage. Noen barnehager har lavere foreldrebetaling enn makspris.

Prisen for en barnehageplass

En heltids barnehageplass koster 3 230,- kroner per måned i kommunale og private barnehager. Ekstrabetaling for mat og andre aktiviteter kommer i tillegg. Priser på mat finner du på nettsiden til den enkelte barnehage. 

Du betaler for elleve måneder i året. I de kommunale barnehagene er juli betalingsfri. Du betaler for barnehageplassen den første i hver måned. Dersom du har lav inntekt kan du søke om redusert betaling.

Pris barnehageplass
Tilbud Pris Kommentar
100% plass (makspris) 3 230 juli er betalingsfri
80 % plass 2 907 juli er betalingsfri
60 % plass 2 261 juli er betalingsfri
50 % plass 1 938 juli er betalingsfri

Søskenmoderasjon

Dersom du har flere barn i barnehagen kan du få søskenmoderasjon. Du trenger ikke å søke om dette. Du får den automatisk så lenge søsknene er registrert med samme søker, medsøker og fakturamottaker.

Søskenmoderasjon er 30% for barn nummer 2. For barn nummer 3, 4 og så videre er moderasjonen på 50 %. 

Når kan du få redusert foreldrebetaling?

  • Dersom husholdningens årlige inntekt før skatt, er lavere enn 592 167 kroner pr. år, kan du søke om redusert betaling.
  • 2, 3, 4 og 5-åringer, fra familier med samlet årsinntekt under 566 100 kroner pr. år, kan få gratis kjernetid. Fra og med 01.08.2021 er beløpet 583 650 kroner per år.
  • Du bør søke innen 1. juni for å få saksbehandlet søknaden om foreldrebetaling slik at den er gjeldende fra nytt barnehageår.

Søknadsskjema for betalingsreduksjon

Digitalt søknadsskjema betalingsreduksjon eller gratis kjernetid i barnehage

Søknaden bør sendes inn før 1. juni for å få saksbehandlet søknaden om foreldrebetaling slik at den er gjeldende fra nytt barnehageår.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Trenger du mer informasjon om den nasjonale ordningen for reduksjon i foreldrebetalingen for en barnehageplass og gratis kjernetid for 2-, 3,- 4- og 5-åringer kan du lese om moderasjonsordninger på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. 

Moderasjonsordninger foreldrebetaling (utdanningsdirektoratet.no)

Kontaktinformasjon

Servicesenteret Haugesund
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse
Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund