Vi må hindre spredning av havnespy

Det er gjort nye funn av den fremmede arten Didemnum vexillum (havnespy) i Smedasundet, rundt Vibrandsøy og Risøy og nord ved Kvalsvik. 

Hva kan du gjøre

Alle kan være med å hindre spredning! Vær oppmerksom dersom du planlegger å flytte båter, utstyr eller annet som har stått i sjøen over en periode. Når du rengjør utstyr skal ikke Havnespy tilbake til sjøen, men må legges på land for å tørke og dø

Basert på ny rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø oppdaterer nå kommunen sine anbefalinger vedrørende utsetting og flytting av fiskeredskaper og andre installasjoner i infisert område. Båt - og fiskeutstyr (teiner og ruser, tauverk, fendere, bøyer etc.) som har ligget i sjøen under vinteren kan behandles på en av følgende måter:

  • Båter og utstyr landsettes i om lag en uke for å drepe begroingsorganismene ved uttørking.
  • Båter og utstyr heises opp og spyles/ bunnskrapes på en måte som gjør at begroingen og spylevannet ikke renner direkte ut i sjøen, eventuelt at spylevannet inkludert avskrapet materiale filtreres (ideelt sett med en kombinasjon av 300μm +100μm filter samt UV-bestråling av spylevannet). Dersom avskrapet begroing og spylevann ikke kan filtreres bør det samles opp og biologisk materiale destrueres, f.eks. i et basseng med ferskvann eller i en grop i bakken et lite stykke fra sjøen. Gropen konstrueres på en slik måte at spylevannet renses ved drenering gjennom sand/jord før det kommer ut i sjøen.
  • Begrodde objekter plasseres i ferskvann i minst 6 timer fordi havnespy synes å dø ved eksponering av vann med saltholdighet under ca. 20 psu.
  • Større og mindre fartøyer som ikke kan behandles som nevnt over kan behandles ved at skrogene innkapsles med plastpresenning eller lignende. Innkapslet sjøvann erstattes med ferskvann eller en 5% eddiksyreløsning som får virke i minst 6 timer.
  • Faste strukturer (brygger etc.) tildekkes med PVC-plast (ensileringsplast el. lignende)  i minst en uke. En forutsetning ved tildekkingen er at den er helt tett og at det dannes oksygenfritt miljø som dreper all begroing. Flyttbare flytebrygger kan eventuelt legges på land i en uke slik at begroingsorganismene dør.

Hva er Havnespy?

Sjøpungen Didemnum vexillum, også kalt "Havnespy" er funnet i Haugesund. Den kan gro på det aller meste og fortrenger de naturlige artene. Slik kan den føre til store biologiske og økonomiske konsekvenser. Den klarer ikke å spre seg så langt på egen hånd, vi har derfor en mulighet til å begrense videre spredning dersom vi tar noen forhåndsregler.

Informasjon

For mer informasjon om arten og tiltak som iverksettes, se prosjektsiden  til Havforskningsinstituttet, Stavanger Museum og Stavanger dykkerklubb.

Les også rapporten «Vurdering av strakstiltak mot havnespy (Didemnum vexillum) fra våren 2022  

 

La teiner, ruser og garn som er brukt i området med havnespy ligge i ferksvann i 6 timer eller la det tørke i 7 døgn på land før det brukes andre steder. Pixabay