Haugesund kommune er nå offisielt trafikksikker

18. november 2021 fikk Haugesund kommune status som Trafikksikker kommune av Trygg Trafikk. Å oppnå det høythengende kvalitetsstempelet innebærer en lang prosess med mye dokumentasjon og kriterier som må oppfylles for å bli godkjent. Godkjennelsen betyr ikke at trafikkulykker ikke skjer i kommunen, men synliggjør at det i kommunen jobbes godt, helhetlig og målbevisst med trafikksikkerhet.

Kommunen har et stort ansvar
- Haugesund kommune er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer, forteller Anders Havdal, rådgiver i Trygg Trafikk.

- Trafikksikker kommune er et kvalitetsstempel på godt, målbevisst og systematisert trafikksikkerhetsarbeid i hele kommunen og det er gledelig at kommunen har valgt å ivareta sine forpliktelser i trafikksikkerhetsarbeidet gjennom å bli Trafikksikker kommune, fortsetter Havdal.

Nullvisjon for skadde og drepte
- Å være Trafikksikker kommune er vel så mye en forpliktelse til å jobbe fremover som det er en godkjenning av hva vi har gjort. Jeg håper vi gjennom systematisk arbeid vil oppnå nullvisjon for skadde og drepte i trafikken i Haugesund, sier Simon Næsse, direktør for kultur, idrett og frivillighet.

Har nådd nasjonalt mål
Det har vært et mål i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg at det innen utgangen av 2021 skal være 125 godkjente kommuner i Norge. Per i dag er det 129 kommuner som er godkjent som Trafikksikker kommune, noe som betyr at det nasjonale målet har blitt nådd med god margin. Haugesund kommune er nr. 10 i Rogaland og nr. 129 på landsbasis i rekken av kommuner som har blitt godkjent.

 

Fra venstre: Ingrid Lea Mæland, regionleder Rogaland fra Trygg Trafikk, Anders Havdal rådgiver fra Trygg Trafikk, kommuneledelsen representert ved direktør for administrasjon og service, Jo Inge Hagland, direktør for tekniske tjenester, Bjørnar Måleng, kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen, direktør for oppvekst, Gyda Auestad, direktør for helse, omsorg og sosiale tjenester, Knut Arne Askeland og direktør for kultur, idrett og frivillighet, Simon Næsse.

Dette er kriteriene som stilles til kommunens ledelse:

 

  • Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og kommunedirektør. Delansvar kan ligge hos den enkelte virksomhetsleder.
  • Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet.
  • Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester.
  • Trafikksikkerhet er et årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU).
  • Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader) i kommunen.
  • Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid.
  • Kommunen har en trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner. Planen ivaretar både trafikantrettede og fysiske tiltak.
  • Kommunen har et godt system for å behandle søknader om skyss pga. særlig farlig skolevei.
  • Kommunen har oppfylt kriteriene for den enkelte sektor.
  • Rapport fra TØI (Transport Økonomisk Institutt) om Trafikksikker kommune