Ordfører startet gravingen på Flotmyr

I dag grep ordfører Arne-Christian Mohn spakene på gravemaskinen til Vassbakk & Stol og gravde et lite hull i bakken på Flotmyr. Dette markerer starten på prosjektet som vil gi en helt ny bydel i Haugesund. 

Arbeidet på Flotmyr har vært i gang en liten stund allerede. Det meste av det som har vært gjort frem til nå er å sikre anleggsområdet med støyskjerming, inngjerding og fjerning av asfalt. Det neste som skal skje nå er masseutskiftning. En skal hele 12 meter ned i bakken og det må settes opp stålvegger (spunkt) i hullet for å få til dette. 

Klimavennlige løsninger
Siden deler av området tidligere har vært brukt som søppelfylling vil massen som graves opp håndteres etter dagens strenge miljøkrav. Det legges videre opp til størst mulig gjenbruk av alle typer masser i prosjektet. Byggeplassen er fossilfri, det vil si at alle maskiner som er inne på området og kjører til og fra går på HVO (biodiesel). Det blir også tatt i bruk en elektrisk gravemaskin og et elektrisk sikteverk.

Hva skal gjøres?

  • Tomten skal klargjøres.
  • Asfalt, kantstein, trær, lysmaster, o.l. blir fjernet.
  • Spuntarbeid langs Leirangergata og Karmsundgata.
  • Tomten skal graves ut. Dybden vil variere fra 2 meter og ned til 12 meter.
  • Uegnede og forurensede masser vil bli sortert og deponert.
  • Det skal etableres ny vann og avløpstrasé gjennom området.
  • Nye tomter skal klargjøres. Vi fyller opp med egnede masser opp til kote +19, som er omtrent 2 meter under bakkenivået til Leirangergata.
  • Området vil være sikret frem til utbyggingen er ferdigstilt.

Tidsperspektiv

Oppstart er i januar 2022 og anleggsarbeidet knyttet til masseutskiftingsjobben vil vare til vinteren 2023. 

Det vil alltid være en del anleggstrafikk, støy og støv i en anleggsperiode og vi gjør flere ting for å redusere dette.

Inn- og utkjøring
Kun nødvendig anleggstrafikk vil belaste Leirangergata for å redusere trafikk i området. Det blir etablert inn- og utkjøring direkte fra Karmsundgata.

Støy
Det blir etablert midlertidig støyskjerm mot Leirangergata og mot ny bussterminal i anleggsperioden. Tidspunkt og beskrivelse av arbeid som lager støy, vil bli informert om i kommende nabomøter.  For eksempel vil lasting av steinmasser og spuntarbeider være støyende.

Støv
Når det blir mye støv vil vi koste, vanne eller salte veiene. Lastebilene kjører i tillegg gjennom vaskekar før de kjører ut på offentlig vei.

Informasjon under anleggsperioden

All informasjon legges ut digitalt på kommunens nettside og vi skal i tillegg ha nabomøter. Har du behov for informasjon i brevform ber vi deg gi oss tilbakemelding om det. Send brev til Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 HAUGESUND, med ditt navn, din adresse og ditt telefonnummer til prosjektleder Thomas Haugen.

Les mer om prosjektet