Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Omsorgstjenester

Avlastning

Avlastning til familier og personer med tyngende omsorgsoppgaver

Begravelse og gravferd

Gravlunder, kirkegårder, begravelser og bisettelser

Dagtilbud

Trim, andakt, bingo, håndarbeid, sang og musikk

Eldreomsorg

Hjelp i hjemmet, omsorgssenter, dagsenter, seniorsenter, vern

Frisklivssentral

Frisklivssentral, seniorsenter, tilbud, henvisning, kurs og veiledning

Fysio- og ergoterapi

Rehabilitering, fysio- og ergoterapti for barn og voksne, fysioterapeuter med kommunal avtale, hjelpemidler.

Hjemmetjeneste

Hjemmetjeneste, hjemmesykepleier, hjelpemidler, trygghetsalarm

Kreftkoordinator

Koordinerer og tilrettelegger hverdagen for kreftsyke og pårørende

Bestilling av middag

Bestill middag av kjøkkendriften i Haugesund kommmune.

Nedsatt funksjonsevne

Hjelpemidler, ledsagerbevis, støttekontakt, parkering for forflytningshemmede, TT-kort

Omsorgsbolig

Bolig til særlig vanskeligstilte med Haugesund som bostedskommune

Vaksine

Vaksinasjonsprogram, reisevaksiner, test av turberkulose, smittervernkontor

SE OGSÅ

Barnevern
Besøkshjem
Bofellesskap
Fastlege
Frivilligsentral
Hjelpemidler
Hjemmesykepleier
Individuell plan
Korttidsopphold
Ledsager
Mine resepter
Psykisk helse
Samhandlingsreformen
Sosialtjeneste
Tannhelse
Vedtakskontoret

Tjenester

Barnehager og oppvekst

Barnehager, barnehageopptak barnehageportal, søke, bytte, si opp barnehageplass, barnevern, PPT, m.m.

Bolig og sosiale tjenester

Bostøtte, startlån, kommunal bolig, sosialtjeneste(NAV), psykisk helse og rus, barnevern, m.m

Helse

Fysio- og ergoterapi, helsestasjon, jordmor, legevakt, psykisk helse og rus, frisklivssentral, folkehelse, vaksine, hukommelsesteam m.m.

In English

About Haugesund, live in Haugesund, availeble jobs, garbage, kindergarten, schools, learning norwegian, students, healthcare, tax information with more

Kultur og fritid

Lag og foreninger, idrettsarenaer, svømmehall, ishall, leie lokaler, dugnadsmidler, bibliotek, kulturhus, festivaler, teater, billedgalleri, kultursenter, bydelshus, m.m.

Næringsliv

Skatt, næring, etablerer- og kunnskapsprøve, bedriftsetablering, skjenkebevilling, skatt og avgift, m.m.

Omsorg

Hjemmehjelp, omsorgssentre, omsorgsbolig, vedtakskontor, bolig, middag, avlastning, bofellesskap,barnevern, sosialtjeneste (NAV) m.m.

Plan, bygg og eiendom

Byggesak, planinnsyn, seksjonering, kart og oppmåling, gebyrer, dispensasjonssøknad, tomter, forhåndskonferanse, m.m.

Skole og utdanning

Grunnskole, SFO, skolerute, søknad om fri, skolegrenser, voksenopplæring, kulturskole, PPT, skolehelsetjenenste, opplæring av innvandrere, m.m.

Tekniske tjenester

Avfall, brann, feiing, vann, avløp, planlegging, utbygging, gravetillatelser, naturvern, natur, hogst m.m.

Telefonlister

Kriseteam, nødnummer, barnevern, lege- og tannlegevakt, krisesenter, teknisk vakt (veg, vann og avløp), beredskapsledelse, m.m.

Veg, transport og parkering

Vinterberedskap, vegvedlikehold, leie av kommunal grunn, parkeringskort, parkering, sykkelby, TT-kort, m.m.
 

Her finner du en oversikt over tjenester og service som ytes av Haugesund kommune og noen andre offentlige etater. Du vil finne informasjon om hva tjenesten omfatter, kontaktinformasjon og tilhørende skjema og blanketter.

Dersom du ikke finner det du søker, ta kontakt med Servicesenteret på tlf. 52 74 30 00 eller aktuell enhet.

Klagemulighet

Du kan klage på kommunale tjenester som du ikke er fornøyd med. Klagen blir registrert og sendt videre til den som er ansvarlig for tjenesten. Klagen sender du til kommunens postmottak - 

Kontakt kommunen

Ring oss!
Ring oss på 52 74 30 00
Åpningstider
Åpningstider
Skriv til oss
Vil du heller skrive til oss?

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter