Næringsliv

Salg, skjenking og servering

Ambulerende bevilling, kunnskapsprøver, ruspolitiske handlingsplan.

Næringssjef

Etablering, veiledning, kubatoren, næringsareal, rapporter og planer

Film- og videokonsesjon

Salg og utleie av film eller video i næringsøyemed kan ikke skje uten konsesjon fra kommunen.

Haugaland arbeidsgiverkontroll

Råd og veiledning, kontroll av arbeidsgivere når det gjelder skattetrekk, arbeidsgiveravgift og beregning av oppgjør.

Haugaland Vekst

Lokalt næringsarbeid og regionalt utviklingsarbeid, etableringsveiledning.

Kemner

Innfordring av skatt, skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll

Turistkontor

Hos turistinformasjonen får du informasjon og brosjyrer, hjelp med bestilling av overnatting i Haugesund og omegn salg av busskort på vegne av Kolumbus.

Torgsalg

Haugesund kommune leier ut torgplasser i Torggata og på Rådhusplassen.

SE OGSÅ

Altinn
Digital postkasse
Eiendomsskatt
Haugesundregionen
Næringsareal
Skatteetaten
Skatt og ligning
Starte og drive egen bedrift

Tjenester

Barnehager og oppvekst

Barnehager, barnehageopptak barnehageportal, søke, bytte, si opp barnehageplass, barnevern, PPT, m.m.

Bolig og sosiale tjenester

Bostøtte, startlån, kommunal bolig, sosialtjeneste(NAV), psykisk helse og rus, barnevern, m.m

Helse

Fysio- og ergoterapi, helsestasjon, jordmor, legevakt, psykisk helse og rus, frisklivssentral, folkehelse, vaksine, hukommelsesteam m.m.

In English

About Haugesund, live in Haugesund, availeble jobs, garbage, kindergarten, schools, learning norwegian, students, healthcare, tax information with more

Kultur og fritid

Lag og foreninger, idrettsarenaer, svømmehall, ishall, leie lokaler, dugnadsmidler, bibliotek, kulturhus, festivaler, teater, billedgalleri, kultursenter, bydelshus, m.m.

Næringsliv

Skatt, næring, etablerer- og kunnskapsprøve, bedriftsetablering, skjenkebevilling, skatt og avgift, m.m.

Omsorg

Hjemmehjelp, omsorgssentre, omsorgsbolig, vedtakskontor, bolig, middag, avlastning, bofellesskap,barnevern, sosialtjeneste (NAV) m.m.

Plan, bygg og eiendom

Byggesak, planinnsyn, seksjonering, kart og oppmåling, gebyrer, dispensasjonssøknad, tomter, forhåndskonferanse, m.m.

Skole og utdanning

Grunnskole, SFO, skolerute, søknad om fri, skolegrenser, voksenopplæring, kulturskole, PPT, skolehelsetjenenste, opplæring av innvandrere, m.m.

Tekniske tjenester

Avfall, brann, feiing, vann, avløp, planlegging, utbygging, gravetillatelser, naturvern, natur, hogst m.m.

Telefonlister

Kriseteam, nødnummer, barnevern, lege- og tannlegevakt, krisesenter, teknisk vakt (veg, vann og avløp), beredskapsledelse, m.m.

Veg, transport og parkering

Vinterberedskap, vegvedlikehold, leie av kommunal grunn, parkeringskort, parkering, sykkelby, TT-kort, m.m.
 

Her finner du en oversikt over tjenester og service som ytes av Haugesund kommune og noen andre offentlige etater. Du vil finne informasjon om hva tjenesten omfatter, kontaktinformasjon og tilhørende skjema og blanketter.

Dersom du ikke finner det du søker, ta kontakt med Servicesenteret på tlf. 52 74 30 00 eller aktuell enhet.

Klagemulighet

Du kan klage på kommunale tjenester som du ikke er fornøyd med. Klagen blir registrert og sendt videre til den som er ansvarlig for tjenesten. Klagen sender du til kommunens postmottak - 

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter