Bolig og sosiale tjenester

Finn ditt NAV kontor

Finn NAV-kontor, åpningstider, tjenester

Sosiale tjenester

Økonomisk hjelp og rådgivning, kvalifiseringsprogram, frikort, introduksjonsprogram for flyktninger

Bostøtte

For alle som har lav inntekt og trenger støtte til å betale høye boutgifter

Kommunal bolig

Det er mulig å søke om leie av kommunal bolig. Da må en del vilkår være oppfylt

Startlån og boligtilskudd

For deg som har vanskeligheter med å få boliglån til å komme inn på boligmarkedet

Bosetting av flyktninger

Introduksjonsprogram for flyktninger, bosetting med mer

Tolketjenester

Bestilling av tolk, jobb som tolk, kontakt tolketjenesten

Legater

Utdanningslegater og legater for eldre og syke.

SE OGSÅ

Veiviser for bolig og velferd
Arbeidsledig og jobbsøker
Avfall og renovasjon
Barnetrygd
Dagpenger
Folkeregisteret
Grunnlån i Husbanken
Grunn- og hjelpestønad
Kontaktstøtte
Meld flytting
Skattekort / Frikort
Skatteoppgjør
Sykdom i familien
Tilskudd til privatpersoner

Tjenester

Barnehager og oppvekst

Barnehager, barnehageopptak barnehageportal, søke, bytte, si opp barnehageplass, barnevern, PPT, m.m.

Bolig og sosiale tjenester

Bostøtte, startlån, kommunal bolig, sosialtjeneste(NAV), psykisk helse og rus, barnevern, m.m

Helse

Fysio- og ergoterapi, helsestasjon, jordmor, legevakt, psykisk helse og rus, frisklivssentral, folkehelse, vaksine, hukommelsesteam m.m.

In English

About Haugesund, live in Haugesund, availeble jobs, garbage, kindergarten, schools, learning norwegian, students, healthcare, tax information with more

Kultur og fritid

Lag og foreninger, idrettsarenaer, svømmehall, ishall, leie lokaler, dugnadsmidler, bibliotek, kulturhus, festivaler, teater, billedgalleri, kultursenter, bydelshus, m.m.

Næringsliv

Skatt, næring, etablerer- og kunnskapsprøve, bedriftsetablering, skjenkebevilling, skatt og avgift, m.m.

Omsorg

Hjemmehjelp, omsorgssentre, omsorgsbolig, vedtakskontor, bolig, middag, avlastning, bofellesskap,barnevern, sosialtjeneste (NAV) m.m.

Plan, bygg og eiendom

Byggesak, planinnsyn, seksjonering, kart og oppmåling, gebyrer, dispensasjonssøknad, tomter, forhåndskonferanse, m.m.

Skole og utdanning

Grunnskole, SFO, skolerute, søknad om fri, skolegrenser, voksenopplæring, kulturskole, PPT, skolehelsetjenenste, opplæring av innvandrere, m.m.

Tekniske tjenester

Avfall, brann, feiing, vann, avløp, planlegging, utbygging, gravetillatelser, naturvern, natur, hogst m.m.

Telefonlister

Kriseteam, nødnummer, barnevern, lege- og tannlegevakt, krisesenter, teknisk vakt (veg, vann og avløp), beredskapsledelse, m.m.

Veg, transport og parkering

Vinterberedskap, vegvedlikehold, leie av kommunal grunn, parkeringskort, parkering, sykkelby, TT-kort, m.m.
 

Her finner du en oversikt over tjenester og service som ytes av Haugesund kommune og noen andre offentlige etater. Du vil finne informasjon om hva tjenesten omfatter, kontaktinformasjon og tilhørende skjema og blanketter.

Dersom du ikke finner det du søker, ta kontakt med Servicesenteret på tlf. 52 74 30 00 eller aktuell enhet.

Klagemulighet

Du kan klage på kommunale tjenester som du ikke er fornøyd med. Klagen blir registrert og sendt videre til den som er ansvarlig for tjenesten. Klagen sender du til kommunens postmottak - 

{tab A - D}  

Adressetildeling 

Adressering av eiendom

Aldershjemsplass

Alkoholomsetning

Ansvarlig vertskap

Arbeidsgiver 

Arbeidssøking  

Arkiv  

Avlastning 

Avløpshåndtering

Avvikling av virksomhet

Badeplass 

Badetemperaturer 

Barnehage 

Barnevern 

Basen, barne og familiesenter

Bebyggelsesplan

Bestilling av middag

Besøkshjem  

Bibliotektjenester

Bofellesskap  

Borgerlig vielse

Boligfinansiering 

Bolignummer 

Boligkontoret

Bompenger 

Bosetting av flyktninger

Bostøtte  

Brannvern og eksplosjonsvern  

Brøyting  

Byantikvar

Byggesak  

Bålbrenning 

Båndtvang

Dagtilbud 

Den kulturelle skolesekken

Deling av eiendom

dinutvei.no

Dugnadsmidler

{tab E - F

Egenbetaling

Eiendomsskatt 

Eksamen i grunnskolen

Endring av styrer og stedfortreder

Eldreomsorg

Eldresenter 

Energiportal

Ergoterapi  

Etablering av barnehage 

Etikkrådet

Familievern 

Farlig avfall 

Fastlege 

Feiing 

Ferdigattest 

Festival 

Film og kino 

Film- og videokonsesjon 

Flagg 

Flyktninger og asylsøkere - helsetilbud

Flyktninger og beskyttelse 

Forhåndskonferanse

Fortjenstmedaljer og ordener 

Forurenset grunn 

Fosterhjem 

Friluftsliv

Friområde 

Fritidsfiske 

Fritidstilbud 

Fritidsutstyr 

Frivilligssentral 

Fyrverkeri 

Fysioterapi 

Fysisk aktivitet

{tab G - J

Gatelys 

Gjeldsrådgivning 

Gravetillatelse 

Gravferd 

Grunnskole 

Grunnskoleopplæring for voksne 

Habilitering og rehabilitering 

Havn 

Havnaberg seniorsenter

Healthcare

Helse og omsorg

Helsestasjon 0 - 5 år

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Hjelpemidler 

Hjemmetjeneste 

Hjemmesykepleie 

Hjemmeundervisning 

Husdyrhold 

Høgskole og universitet 

Idrettsanlegg 

Idrettsmidler 

Individuell plan 

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Innbyggerinitiativ 

Innemiljø

Innskriving i grunnskolen

Introduksjonsprogram for innvandrere 

Jakt og fangst

Jordmor

'{tab K - L

Karakterer 

Kemner (skatteoppkrever)

Kjæledyr og sportsdyr 

Klage på kommunal tjeneste

Kollektivtilbud i Haugesund

Kommunal bolig  

Kommunale avgifter og gebyrer 

Kommunale tomter 

Kommuneplan 

Kompostering 

Konfirmasjon 

Korttidsopphold 

Kreftkoordinator

Krisehåndtering 

Krisesenter vest IKS

Kulturbygg 

Kulturmidler 

Kulturminnevern 

Kulturskole

Ledsager 

Legater

Legevakt 

Leirskole 

Lekeplass 

Logoped

Lokalhistorie 

Luftkvalitet

Lærlingeplass

{tab M - P

Mekling 

Midlertidig brukstillatelse 

Mobbing 

Motorferdsel i utmark 

Museum

Namsmyndighet  

Nasjonale prøver 

Naturvern 

Nedgravde oljetanker

Nedsatt funksjonsevne 

NoRoSun skjenke- og salskontroll

Norskopplæring 

Næringsareal 

Offentlige innkjøp 

Omsorgsbolig 

Omsorgssenter

Oppmåling

Overdragelse av bevilling 

Haugesund parkering

Pedagogisk-psykologisk tjeneste 

Pedagogisk støtteenhet for barnehage

Personlig assistent 

Personvern 

Politiske partier 

Prevensjon 

Prislister

Psykisk helsearbeid

Psykisk helsetjeneste

{tab R - S

Radon

Redningstjeneste 

Regional planlegging 

Reguleringsplan 

Renovasjon 

Rusken  

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Rustiltak 

Salg, skjenke- og serveringstider

Salgsbevilling

Samarbeid hjem/skole - rådsorgan

Schools, students and school day care

Seksjonering 

Seniorfestivalen

Serveringsbevilling

Settle in Haugesund 

Skatteoppkrever (kemner)

Skifte

Skjenkebevilling

Skjøtselsavtale 

Skolefritidsordning 

Skolehelsetjeneste  

Skolekretsgrenser

Skolemåltid 

Skolerute

Skoleskyss 

Sosialhjelp 

Sosial stønad 

Spesialundervisning 

Språkkurs og språktest

Spørretime i bystyret

Standplass

Starte eller bytte skole

Startlån

Strålevern 

Støttekontakt 

Støy 

Sykehjem 

Særskilt norskopplæring 

{tab T - Å

Tannhelsetjeneste 

Teater 

TIBIR 

Tilfluktsrom

Tilrettelagt fritid 

Tilrettelagt transport 

Tilskudd til lag og foreninger 

Tinglysing 

Tolketjeneste 

Torgsalg 

Tros- og livssynssamfunn 

Trygde- og servicebolig 

Trygghetsalarm 

Turistkontor

Ungdomsmidler 

Ungdomsteam

Uteområde 

Utleie - gymsaler, idrettsanlegg, lokaler i kulturhus og basseng

Utslippstillatelse 

Utvidelse av skjenkeområde

Vaksine 

Valg 

Vannforsyning 

Varsle om feil (VOF)

Vassdrag 

Vegbygging 

Vegvedlikehold

Videregående opplæring

Viltforvaltning 

Voldtektsmottak

Øyeblikkelig hjelp

Åpningstider i høytider og spesielle dager

Kontakt kommunen

Ring oss!
Ring oss på 52 74 30 00
Åpningstider
Åpningstider
Skriv til oss
Vil du heller skrive til oss?

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter