Barnehage og oppvekst

Alle barnehager

Oversikt over alle barnehager, åpningstid, kontaktinformasjon, kalender, årsplan

Barnehagekartet

Oversiktskart over alle barnehagene i Haugesund

Barnevern

Barnevernet har ansvar for alle barnevernstiltak i forhold til barn og unge

Foreldrebetaling

Oversikt satser foreldrebetaling og søknad om redusert betaling.

Ledige barnehageplasser

Her finner du oppdatert oversikt over ledige barnehageplasser.

Oppsigelse

Oppsigelse, permisjon av barnehageplass

Overgang barnehage - skole

Veiledning og arbeidsredskap i overgangen mellom barnehage og skole

PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste sikrer barn, unge og voksne gode opplærings- og utviklingsmuligheter.

Søk barnehageplass

Oversikt over barnehager, søke eller bytte barnehage, si opp plass, pris og kvalitetskrav

Tilbud om plass

Svar på tilbud. Frist for å svare. Klag på vedtak.

Tilskudd

Tilskudd til private barnehager, forskrift, lokale retningslinjer

Tilsyn i barnehager

Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet
Barnehageloven
Barnehageportalen
Barneombudet
Barnevakten
Barnevernet
Breidablik læringssenter
Hauglandsløftet
Helsestasjon for ungdom
Kontaktstøtte
Pedagogisk støttehenhet for barnehage
PPT
Styringsdokumenter i Haugesundsskolen
Stafettloggen
Utdanningsdirektoratet
Vedtekter

Tjenester

Barnehager og oppvekst

Barnehager, barnehageopptak barnehageportal, søke, bytte, si opp barnehageplass, barnevern, PPT, m.m.

Bolig og sosiale tjenester

Bostøtte, startlån, kommunal bolig, sosialtjeneste(NAV), psykisk helse og rus, barnevern, m.m

Helse

Fysio- og ergoterapi, helsestasjon, jordmor, legevakt, psykisk helse og rus, frisklivssentral, folkehelse, vaksine, hukommelsesteam m.m.

In English

About Haugesund, live in Haugesund, availeble jobs, garbage, kindergarten, schools, learning norwegian, students, healthcare, tax information with more

Kultur og fritid

Lag og foreninger, idrettsarenaer, svømmehall, ishall, leie lokaler, dugnadsmidler, bibliotek, kulturhus, festivaler, teater, billedgalleri, kultursenter, bydelshus, m.m.

Næringsliv

Skatt, næring, etablerer- og kunnskapsprøve, bedriftsetablering, skjenkebevilling, skatt og avgift, m.m.

Omsorg

Hjemmehjelp, omsorgssentre, omsorgsbolig, vedtakskontor, bolig, middag, avlastning, bofellesskap,barnevern, sosialtjeneste (NAV) m.m.

Plan, bygg og eiendom

Byggesak, planinnsyn, seksjonering, kart og oppmåling, gebyrer, dispensasjonssøknad, tomter, forhåndskonferanse, m.m.

Skole og utdanning

Grunnskole, SFO, skolerute, søknad om fri, skolegrenser, voksenopplæring, kulturskole, PPT, skolehelsetjenenste, opplæring av innvandrere, m.m.

Tekniske tjenester

Avfall, brann, feiing, vann, avløp, planlegging, utbygging, gravetillatelser, naturvern, natur, hogst m.m.

Telefonlister

Kriseteam, nødnummer, barnevern, lege- og tannlegevakt, krisesenter, teknisk vakt (veg, vann og avløp), beredskapsledelse, m.m.

Veg, transport og parkering

Vinterberedskap, vegvedlikehold, leie av kommunal grunn, parkeringskort, parkering, sykkelby, TT-kort, m.m.
 

Her finner du en oversikt over tjenester og service som ytes av Haugesund kommune og noen andre offentlige etater. Du vil finne informasjon om hva tjenesten omfatter, kontaktinformasjon og tilhørende skjema og blanketter.

Dersom du ikke finner det du søker, ta kontakt med Servicesenteret på tlf. 52 74 30 00 eller aktuell enhet.

Klagemulighet

Du kan klage på kommunale tjenester som du ikke er fornøyd med. Klagen blir registrert og sendt videre til den som er ansvarlig for tjenesten. Klagen sender du til kommunens postmottak - 

 

Kontakt kommunen

Ring oss!
Ring oss på 52 74 30 00
Åpningstider
Åpningstider
Skriv til oss
Vil du heller skrive til oss?

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter