Skolestart

KORT FORTALT

  • Barn begynner på grunnskolen året de fyller 6 år.
  • Foreldre eller foresatte får tilsendt innskrivningsbrev fra skolen barnet hører til i løpet av oktober, året før skolestart.

Skolestart

Barna starter vanligvis i grunnskolen det kalenderåret de fyller 6 år. Alle som er folkeregisteret i Haugesund kommune, vil i løpet av oktober året før skolestart få tilsendt et innskrivningsbrev fra barnets nærskole. Dersom du ikke har mottatt et innskrivningsbrev, må du ta kontakt med din nærskole.

Plan for samarbeid med foreldre i overgang mellom barnehage, skole og SFO (PDF, 2 MB)

Hvordan finner jeg min nærskole?
Her kan du se et kart med skolegrenser for Haugesund kommune.

Her finner du oversikt over skoler i Haugesund.

Innskriving i grunnskolen
Skjema for innskriving - grunnskolen i Haugesund (PDF, 277 kB)

Utsatt eller tidligere skolestart

Det er mulig å søke om utsatt eller tidligere skolestart.

  • Utsatt skolestart innebærer skolestart det året barnet fyller 7 år.
  • Tidligere skolestart innebærer skolestart det året barnet fyller 5 år. For å få tidligere skolestart må barnet fylle 5 år i perioden 1. januar til 31. mars.

Slik søker du
Dersom du ønsker å få vurdert om barnet skal få utsatt eller tidligere skolestart, sender du en søknad til rektor på din nærskole innen 31. oktober.

Skoleeier tar kontakt med PPT om sakkyndig vurdering knyttet til søknaden om utsatt eller tidligere skolestart.

Når PPT har skrevet den sakkyndige vurderingen, svarer skoleeier opp søknaden med et vedtak.

Søknad om utsatt skolestart

Søknad om tidlig skolestart

Fritak fra opplæringsplikt i grunnskolen

Retten og plikten til grunnskoleopplæring varer til eleven har fullført sitt tiende skoleår. Hvis det foreligger særlige hensyn som gjør elevens opplæringsplikt urimelig, kan eleven helt eller delvis fritas fra opplæringen.

Slik søker du
Dersom du ønsker å få vurdert om eleven helt eller delvis bør fritas fra opplæringen, tar du kontakt med nærskolen.

Samtykkeerklæring til utveksling av opplysninger mellom barnehage og skole

For å sikre en best mulig overgang fra barnehage til skole, kan det være viktig for skolen å vite litt om barnet. Barnehagen kan bare utveksle informasjon om deg/dere og ditt barn dersom du/dere har gitt samtykke til det.

Skjema for samtykke finner du her. (PDF, 371 kB)

Lovverk

Les mer om fritak og utsatt eller tidligere skolestart i opplæringsloven § 2-1.

Kontaktinformasjon

Louise Margrethe Kvitvang
Rådgiver
E-post
Telefon 52 74 32 29
Mobil 99 25 48 66