Skoleskyss

KORT FORTALT

  • Kommunen skal sørge for fri skoleskyss til elever i grunnskolen som har minst fire kilometer skoleveg.
  • For elever i første klasse er det to kilometersgrense.
  • Fylkeskommunen skal sørge for skoleskyss for elever på videregående skole som har minst seks kilometer skoleveg.
  • Det kan også være aktuelt med skoleskyss hvis eleven er midlertidig skadet eller syk, funksjonshemmet eller har farlig skolevei.

Når kan eleven få skoleskyss

Elever har rett til plass på sin nærskole og på gitte vilkår rett til gratis skyss mellom hjemmet og skolen. Elever ved private skoler som mottar statstilskudd har samme skyssrettighet, men begrenset til innenfor hjemkommunen.

Elever i grunnskolen har rett til skyss når gangavstanden fra egen utgangsdør til skolens hovedinngang er over
• 2 km for elever i 1. årstrinn.
• 4 km for elever i 2.-10. årstrinn.

Bor eleven nærmere skolen enn avstandene over, kan eleven ha rett til skoleskyss dersom barnet:

  • Går i grunnskolen og har en særlig farlig eller vanskelig skolevei.
  • Er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk.

Mer informasjon om skoleskyss for grunnskoleelever i Haugesund

Søk om skoleskyss

Skoleskyss i videregående skole

For funksjonshemmende elever skal Rogaland fylkeskommune om nødvendig sørge for fri skoleskyss uten hensyn til reiselengden. Skyssordningen gjelder ikke for elever ved voksenopplæringskurs, folkehøgskoler eller annen høgere utdanning.

Du kan kontakte Rogaland fylkeskommune på telefon 51 51 66 00.

Ungdomskort når det ikke gis rett til fri skoleskyss
Rogaland fylkeskommune har fått dispensasjon fra kravet om fri skoleskyss for å kunne tilby rabatterte månedskort for ungdom. I praksis betyr det at elever i den videregående skole som er bosatt innenfor nærmere definerte områder med godt utbygd rutetilbud ikke gis rett til fri skoleskyss, men henvises til ordningen med ungdomskort. Les om dette gjelder deg.

Mer informasjon om skoleskyss i videregående skole

Kolumbus er leverandør av busstjenester i Haugesund 

Kontaktinformasjon

Virksomhetsområde skole
Telefon 52 74 32 33

Besøksadresse
Rådhusgt. 66, 5528 Haugesund (Rådhuset 2. etasje østfløy)

Postadresse
Virksomhetsområde skole, Postboks 2160, 5504 Haugesund