Dette skal skolen gjøre ved mobbing

KORT FORTALT

 • Haugesund kommune har nulltoleranse mot mobbing.
 • Alle elever har rett til å ha det trygt og godt på skolen.

Opplæringsloven har regler om skolemiljø og mobbing. Reglene sikrer nulltoleranse mot mobbing. Alle elever har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. 

Vi har en kvalitetsmelding for barnehage og skole (PDF, 3 MB)i Haugesund kommune. Alle skolene og barnehagene følger denne planen. Dette skal skolen gjøre for å sikre at elevene har det trygt og god. Skolen har en aktivitetsplikt. 

Det betyr at alle som jobber på skolen skal

 • følge med på at elevene har det det trygt og godt på skolen.
 • gripe inn og stoppe det med en gang, hvis det er mulig.
 • varsle rektor hvis de ser eller mistenker at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
 • undersøke det som har skjedd.

Sette inn tiltak

Rektor har ansvar for å lage en skriftlig plan med egnede tiltak og følge disse opp.

Når du melder fra om mobbing skal skolen

 • ta tak i saken din innen det har gått en uke. 
 • ta opplevelsen til barnet ditt på alvor.
 • ta ansvar for kontakt med de andre foreldrene som er involvert.
 • undersøke, sette inn tiltak og følge opp planen og se at tiltakene fungerer.
 • avslutte planen når barn og foreldre opplever skolemiljøet trygt og godt igjen.

Hvis en lærer mobber

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken.

Hvis en ansatt får vite eller får mistanke om at en annen ansatt mobber en elev, har den ansatte plikt til å si ifra til rektor med en gang. Rektor skal varsle skoleeier, skolesjef, eller direktør for oppvekst. Rektor og skoleeier har deretter ansvar for å straks undersøke saken, sette inn tiltak og skriftlig dokumentere det skolen gjør.

Guide til skolene

Utdanningsdirektoratet har laget en guide til skolene om hva de skal gjøre hvis det skjer mobbing eller mistrivsel. Alle skolene i Haugesund kommune skal følge de pliktene som denne guiden beskriver. I tillegg skal alle skolene i Haugesund ha oppdaterte handlingsplaner mot mobbing. 

Melde saken til Statsforvalteren i Rogaland

Hvis du mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe mobbingen eller det er helt spesielle tilfeller, kan du melde saken til Statsforvalteren i Rogaland.

Før du melder saken til Statsforvalteren må du

 • først ha tatt opp saken med rektor på skolen.
 • la det gå minst en uke fra du tok opp saken med rektor. 
 • forsikre deg om at saken gjelder skolemiljøet på skolen eleven går på nå.