Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Skolefritidsordning Skåredalen skole

Redigert 4. januar 2019 av Margareth Hetland

Alle barneskoler i Haugesund har tilbud om skolefritidsordning. Ordningen er en samordnet del av skolens virksomhet, som skal utvikle og bedre barns oppvekstsvilkår. SFO skal legge til rette for frilek og organiserte aktiviteter, samtidig som den har et tilsynsansvar for barna. Ordningen er frivillig og gjelder for barn i 1. – 4. trinn, samt for barn med særlige behov til og med 7.trinn.

Påmelding
Påmelding til SFO skjer digitalt gjennom Visma Flyt Skole. Følg denne linken for påmelding: https://skole.visma.com/haugesund. Sikker pålogging skjer gjennom ID-porten. Påmeldingen er bindende og gjelder fra og med 1.8. samme år. Påmelding til SFO gjelder til barnet går ut av 4. trinn eller til plassen sies opp. For SFO-plassen betales det for totalt 11 måneder pr. skoleår.

Endring
Søknad om endring av modell gjøres digitalt gjennom Visma Flyt Skole. Hvis en vil redusere plass-størrelsen, gjelder det som oppsigelse av en del av plassen, og oppsigelsesreglene gjelder. Hvis en vil øke plass-størrelsen gjelder det som påmelding til en større plassdel og påmeldingsreglene gjelder. En kan avtale å øke plass-størrelsen med umiddelbar virkning.

Oppsigelse
Oppsigelser gjøres digitalt gjennom Visma Flyt Skole. Oppsigelsestiden er 2 måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelsen må være registrert senest innen utgangen av mai dersom eleven ikke skal benytte SFO-plassen kommende skoleår. Det er bindende påmelding i skolefritidsordningen; selv om barnet ikke har benyttet plassen/begynt i SFO, må plassen sies opp hvis den ikke skal benyttes.

SFO håndbok.
Haugesund kommune har utarbeidet en egen håndbok for SFO/kvalitetsplan for SFO. Alle skolene er til enhver tid forpliktet til å følge SFO-håndboken.
Fritak/betalingsreduksjon i SFO

Kommunen kan tilby foreldre med lav betalingsevne fritak eller reduksjon i foreldrebetalingen i SFO. Kommunen kan etter søknad innvilge fritak eller reduksjon i foreldrebetaling for inntil et skoleår om gangen. Søknadsfristen er 31. mai for alle nye påmeldte til SFO og alle som vil søke om fornyet periode for fritak/betalingsreduksjon. Denne moderasjonsordningen er behovsprøvd, og søker må dokumentere familiens samlede bruttoinntekter. Barnet må være bosatt og ha skoleplass i Haugesund for å kunne søke fritak/betalingsreduksjon. Standardskjema må benyttes. Innen budsjettets rammer innvilges friplass med virkning fra den 1. i påfølgende måned etter vedtaksdato og ut skoleåret. SFO-plassen skal betales inntil søknad om friplass er behandlet.

Vedtekter
Gjeldende vedtekter for skolefritidsordningen (SFO), er vedtatt av Haugesund bystyre, og har hatt virkning fra 01.06.2015

Satser SFO, gjeldende fra 01.01.2019

SFO-plass Åpningstid 2018 2019 
Ettermiddagsmodell 1 Skoleslutt 15.00  kr. 1374  kr. 1412
Ettermiddagsmodell 2  Skoleslutt 16.30  kr. 2285  kr. 2349 
Full modell 1 

Morgenmodell +

Ettermiddagsmodell 1 

kr. 2285 kr. 2349 
Full modell 2

Morgenmodell +

Ettermiddagsmodell 2

kr. 2944 kr. 3026

Barn med særlige behov 5.-7. årstrinn: kl. 07-16.30 (betaler 65 % av full plass).

Skåredalen skole SFO

Vårt motto er ; Trygghet og Trivsel  

 

Vi er ca 160 barn fordelt på 1.-4. trinn og 12 voksne. Alle er hjertlig velkomne  til å ta kontakt om  du lurer på noe!

 SFO kan også nås på telefon 52743573 eller mobil 95 28 10 75.  SFO leder er Margareth Hetland, hun nås på tlf 52743559 

  eller mail: 

Åpning:
SFO åpner mandag -  fredag klokken 07.00. Om morgenen kan barna spise frokost fra medbrakt niste, frokosten er ferdig kl 8.00, da rydder vi og går ut og har friminutt. Slik at alle har fått frisk luft i hodet og er klare for undervisning. Elevene har frie aktiviteter under oppsyn av de SFO ansatte.

Etter vanlig skole:
Kl. 12.20,13.05 eller 14.00 (avhenger av klassetrinn og ukedag) avsluttes skolen og SFO overtar. Barna som skal over til SFO blir da møtt av følgende SFO gruppeledere:

  1. trinn: Laila 1a, Line 1b og Kirsten 1c
  2. Oddveig 2a, Alf og Tony 2b og Hanne 2c, Andreas(permisjon)
  3. trinn: Mariannen 3a og 4. trinn, Kent 3b , Tatiana og Anne Gerd 3c

Feriesfo: På dager hvor skolen er steng og SFO holder åpent, er åpningstiden 8.00-15.30. Kjernetid 9.00-15.00

Mat:
Elevene spiser på SFO rett etter skoleslutt hver dag. Elevene må ha med matpakke og drikkeflaske. Alle betaler 40kr i mat og turpenger. Elevene får frukt hver dag. På ferieSFOdager får de et måltid, da serveres ikke frukt. 

Klokken 15.00:
Barn  som har modell  E1 og F1 blir hentet/ går hjem. Disse barna må da forlate inne- og ute området som skal disponeres videre av SFO.

Alle barn som har E2 eller F2  modell har aktiviteter  eller frilek i klasserom, spesialrom, idrettshall og – eller på  uteområder.

Stenging/Klokken 16.30
Barn blir hentet/ går hjem. De ansatte har ikke arbeidstid etter 16.30. Vi ber alle respektere dette, og hente barna sine til riktig tid.

Viktig! For at vi skal klare å holde oversikt på over SFO barn krysser vi ut elevene på et skjema når de blir hentet. Derfor er det viktig at det blir gitt beskjed til en SFO ansatt når barna hentes. Blir barna hentet av andre enn foresatte må vi ha skriftlig melding om dette. Vi må også ha skriftlig melding når barna selv skal gå hjem fra SFO.

Generelt:
Vi bor i en by som byr på variert vær. Vi er mye ute, både i regn og sol. Vi ber derfor alle foresatte om å påse at elevene har med seg gode klær, og godt skotøy. Samtidig er det viktig at dere tar hjem tøy som ikke er i bruk/skittent. Vi har et ønske om at alle barna har et ekstra skift til SFO.  Husk også å merking av klær.

  Vær oppmerksom på at SFO holder stengt   5 planleggings-dager i året.. For skoleåret 2018/19  er det planleggingsdager disse datoene: 13,  14. og 15. august.

16. november og 28. januar.

Ferie SFO har åpent i alle ferier med unntak av tre uker om sommeren. På disse dagene får elevene et måltid på skolen og må ha med matpakke til ett måltid. Vi ønsker å være ute og bruke nærmiljøet vårt mest mulig, så husk gode klær som tåler vær og vind.

Vi ønsker oss sunne friske barn  i bevegelse og legger til rette for ulike  aktiviteter i SFO tiden. Vi har et supert nærmiljø som vi vil utforske og bruke på turdager. Vi vil bruke idrettshallen til ulike aktiviteter. 

Det blir  fokusert mye på lek , også i skolesammenheng . Vi vet i dag at leken kan stimulere alle sider ved barnets utvikling. Dette gjelder både språklig, sosial, emosjonell, kognitiv, moralsk og motorisk utvikling. Leken er også med på å utvikle kreativiteten og evnen til å løse problemer, og barnet lærer noe om hvordan verden fungerer både sosialt og fysisk. Derfor vil det bli lagt godt til rette for frilek hos oss. 

Her finner du årshjulet vårt.

Her finner du ukeoversikt

Her finner du mer info om SFO til foresatte

Her finner du periodeplanen våren 19.

Velkommen til oss på SFO!

 

Utskrift