Salgsbevilling

Salgsbevilling kan gis til dagligvarebutikker, bryggeriutsalg og spesialforretninger for øl og mineralvann. Styrer og stedfortreder for bevillingen skal ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Alkoholomsetning
Alkoholpolitiske retningslinjer
Ansvarlig vertskap
Avvikling av virksomhet
Endring i styrerforholdene
NoRoSun skjenke- og salskontroll
Overdragelse av bevillingen
Salg-, skjenke- og serveringtider
Trygt Uteliv Haugesund
Utvidelse av skjenkeområde

Informasjon om salgsbevilling

Dette må du gjøre før du søker salgsbevilling

Du må skaffe alle disse vedleggene før du sender søknaden

 • firmaattester for alle selskaper som er involvert i driften av salgsstedet
 • skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten
 • målsatt tegning over arealet, som tydelig markerer lokalet og funksjoner der bevillingen skal utøves
 • dokumentasjon på styrer og stredfortreders ansettels ved utsalgsstedet
 • dokumantasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven for styrer og stedfortreder
 • dokumentasjon på registrering hos Mattilsynet
 • godkjennelse hos Branntilsynet (dersom kommunen ber om det)
 • dokumentasjon på at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret, har lovlig arbeidskontrakt og yrkesskadeforsikring (dersom kommunen ber om det)
 • budjsett og finansieringsplan (dersom kommunen ber om det)
 • overdragelsesavtale (ved overdragelse av eksisterende virksomhet)

Ved Servicesenteret kan du avlegge følgende prøver:

Prøvene avholdes onsdager og torsdager kl 09.30 og kl 13.00. Det bestilles time i forkant på telefon 52 74 30 00.

Du søker om salgsbevilling via søknadsskjema.

Søknadsskjema finner du her >>> Søknadsskjema salgsbevilling

Hvor lang tid tar det før søknaden blir behandlet?

 • Saksbehandlingstiden for søknader om serveringsbevilling er normalt 1-3 måneder.
 • Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt søknaden er fullstendig.
 • Når søknaden er fullstendig, sendes den til uttalelse til politiet, brannvesenet, skatteetaten og kemneren.
 • Behandlingstiden kan bli lenger dersom de offentlige etatene har bemerkninger til saken, eller dersom du gjør endringer underveis i saksbehandlingen.

Kontaktinformasjon

Servicesenteret
Kirkegata 85, 5528 Haugesund
Telefon: 52 74 30 00
E-post:  

In English

A sales license can be issued to grocery stores, brewery outlets and specialty stores for beer and mineral water. The manager and the deputy for the license must have passed the knowledge test in the Alcohol Act.

You must do this before applying for a sales license

You must obtain all of the following attachments before submitting your application  

 • certificate of registration for all companies involved in the operation of the establishmen
 • tax certificate for the applicant, owner and others with significant influence over the business
 • confirmation from the VAT register
 • floor plan of the premises, inside and outside
 • operating concept
 • copy of message form sent to The Norwegian Food Safety Authority for start-up of business
 • documentation from the auditor/accountant that the manager and deputy are employed with the business
 • both the manager and deputy have passed the knowledge test
 • transfer agreement (if an existing business is being transferred)
 • before applying for a sales license, you must document that a manager and deputy who have passed the knowledge test are employed

At the Service Centre you can take the following tests:

The tests are held Wednesdays and Thursdays at 9.30 and at 13.00. Appointments are booked in advance on telephone number 52 74 30 00.

You apply for a sales license via an application form.

The application form can be found here >>>     Application form, sales license

How long does it take before your application is processed?

 • The processing time for applications for a serving license is usually 1-3 months.
 • The processing time is counted from the date the application is complete.
 • When the application is complete, it will be sent to the police, fire service, Norwegian Tax Administration and chief municipal treasurer for a statement.
 • The processing time may be longer if the public agencies have comments on the case, or if you make changes along the way during the case processing.

Contact information

Servicesenteret
Kirkegata 85, 5528 Haugesund
Telephone: 52 74 30 00
E-mail:  

Utskrift