Pedagogisk støtteenhet for barnehage

Kontakt oss

Pedagogisk støtteenhet for barnehage

Telefon 52 74 3491

E-post:  

Besøksadresse: Skåregata 101, 5528 Haugesund

Om oss

Pedagogisk støtteenhet for barnehage er underlagt Virksomhetsområdet barnehage. Enheten består av spesialpedagogisk team og støtteressursteam.

Organisasjonskart for Pedagogisk støtteenhet for barnehage

Spesialpedagogisk team

Spesialpedagogisk team:

Ambulerer mellom barnehagene i kommunen og gir spesialpedagogisk hjelp til ett eller flere barn i barnegruppa. Hjelpen skal være i trå med tilråding fra PPT og enkeltvedtak. Teamet består av spesialpedagoger som har spesiell kompetanse på barns ulike utviklingsområder, læring og utviklingsfremmende aktiviteter og tiltak tilpasset barns ulike forutsetninger og behov.

Den spesialpedagogiske hjelpen tildeles i form av direkte hjelp til barnet. Hjelpen gis av spesialpedagog enten en til en, i gruppe og/eller gjennom veiledning av personalet og foresatte. Hjelpen skal hovedsakelig gis i mindre gruppe, og bare unntaksvis individuelt.

Spesialpedagogisk hjelp kan organiseres som:

 • tilbud i barnehagene, hjemmet, sykehus eller andre steder barnet oppholder seg. 
 • tilbud i stall – ”Viksestallen”
 • Marte Meo veiledning til foreldre og ansatte i barnehager

Støtteressursteam

Som del av det spesialpedagogiske tilbudet barnet mottar, kan hjelpen i tillegg til spesialpedagog omfatte miljøstøtte. Miljøstøtte skal knyttets opp i mot barnet. De kommunale barnehagene har egne støtteressurser. I pedagogisk støtteenhet for barnehages støtteresursteam er det ansatt støtteressurser i form av støttepedagoger, fagarbeidere og assistenter.

Støtteressursen som jobber opp mot enkeltbarnet, bør være kvalifisert for oppgaven, og inneha den kompetansen som kreves eller få den opplæring som er påkrevd. Forutsetningen for at støtteressurs skal kunne gi spesialpedagogisk hjelp, er at det gis jevnlig veiledning. Det skal være avklart hvilke tiltak støtteressursen har delansvar for. 

Logopedtjenesten

 • dekker alle skoler og barnehager i Haugesund kommune
 • arbeider med uttalevansker, stamming, språkvansker og stemmevansker
 • kartlegging, direkte arbeid og veiledning

Kontaktpersoner:

Hanne Stine Mølmen: 52 74 41 34

Sissel Galåen: 52 74 34 94 eller mobil: 947 89 229

Lenker

Stafettloggen: http://www.haugesund.kommune.no/stafettloggen

Her ligger blant annet henvisning til logoped. 

Basen

BASEN, BARNE OG FAMILIESENTER 

Basen er et lavterskeltilbud for foreldre til barn mellom 0-6 år, som har møtt på utfordringer over tid med sitt barn, og ønsker hjelp. Barne- og familiesenteret er et samarbeidstiltak mellom enhetene i Haugesund kommune som jobber med barn og unge. Vi er 4 personer i et tverrfaglig team som kommer fra helsestasjon, barnevern, Psykologisk pedagogisk tjeneste (PPT) og spesialpedagogisk team. 

Du kan ta direkte kontakt:

Sentralbord: 52 74 40 35 eller 52 74 40 36

Mobil: 941 50 094 

Besøksadresse: Sørhauggata 145 (gamle meieriet 2 etg) 

Postadresse: Haugesund kommune, BASEN veiledningssenter for småbarnsfamilier, postboks 2160, 5504 Haugesund

Basen er etablert for foreldre med barn i alderen 0 - 6 år. Foreldre som ofte har vært eller er:

 • trist, nedfor, deprimert, urolig, redd, rastløs eller strever med andre påkjenninger/vansker med psykisk helse
 • opplever ensomhet, isolasjon i foreldrerollen
 • sliter med bruk av rusmidler/medikamenter
 • brukte rusmidler/medikamenter i svangerskapet

Er du bekymret eller urolig for ditt barns utvikling? Da kan Basen tilby:

 • Bli kjent med barnet
 • samtaler med foreldrene
 • samtale grupper med barn og foreldre
 • lekegrupper med barn og foreldre

Vi kan tilby:

 • vurdering av barnets utvikling
 • hjelp i oppdragelsesspørsmål
 • hjelp til samspill mellom barn og foreldre
 • bistå i samarbeid med andre hjelpeinstanser

Åpningstider:

 • tirsdager fra klokken 09.00 - 15.30
 • onsdager fra klokken 09.00 - 15.30

Du kan også snakke med personalet på helsestasjonen, i barnehagen, fastlegen din eller andre du kjenner i hjelpeapparatet.

Utskrift