Byantikvar

I Haugesund kommune er det Trygve Eriksen jr. som er byantikvar. Byantikvaren er kommunes faglige rådgiver i alle spørsmål som gjelder bevaring av arkitektoniske og kulturhistoriske verdifulle bygninger, anlegg og miljøer og arkeologiske kulturminner. Han arbeider for at byens verneverdige kulturminner tas vare på som en naturlig del av all arealplanlegging, byggevirksomhet og forvaltning av det fysiske miljøet. Byantikvaren driver også utstrakt formidling til et bredt spekter av målgrupper.

I saker etter plan- og bygningsloven gir byantikvaren faglige råd til Enhet for byutvikling i byggesaker og private planer. Det er Enhet for byutvikling (EBY) som som har myndighet til å innvilge eller avslå søknaden.

Slik foregår det

Når du eller en den som søker for deg sender inn en søknad, blir denne vurdert av byantikvarisk rådgiver.   Han vurderer om det må tas spesielle hensyn ut fra arkitektoniske eller kulturhistoriske verdier.  Vurderingen hans blir tatt med videre i den helhetlige vurderingen som gjøres av tiltaket.  Hjemmelsgrunnlaget som EBY har for vurderingene, er plan- og bygningsloven §§ 29-2 og 31-1.  

Dersom du har behov for et møte/samtale med saksbehandler ved Enhet for byutvikling, bør du gjøre en forhåndsavtale. Dette kan gjøre ved å sende mail direkte til saksbehandler eller kontakte kommunens servicesenter på telefon 52 74 30 00.

Kontaktinformasjon:

Byantikvar Trygve Eriksen jr.
Telefon: 52 74 32 64
E-post:  

Besøksadresse:
Kirkegata 85
5528 HAUGESUND

Postadresse:
Haugesund kommune
Enhet for byutvikling
v/ byantikvar
Postboks 2160
5504 HAUGESUND

Utskrift