Bebyggelsesplan

Lokal beskrivelse

Det er Enhet for byutvikling som har ansvar for arbeidet med bebyggelsesplaner. Dersom det i en reguleringsplan er avsatt et område  for bygging av konsentrert småhus med tilhørende anlegg, kan det bli satt krav om utarbeidelse av en bebyggelsesplan før området tillates utbygget.  En bebyggelsesplan kan inneholde detaljerte bestemmelser om gesimshøyde, takvinkel og krav om bygningsmessig sammenheng med annen bebyggelse, og i spesielle tilfeller material- og fargebruk og utforming av utearealer.

Plan- og bygningsavdelingen har en planpakke som er en informasjonspakke til private forslagsstillere for utarbeidelse av regulerings- og bebyggelsesplaner. Planpakken inneholder bl.a. beskrivelse av plantyper, saksgang i planprosessen og krav til innsendt materiale deriblant plankart.

Innhold:

  • Plantyper, lovverket
  • Saksgang med ansvarsfordeling
  • Krav til innsendt materiale
  • Krav til plankart
  • Planmal
  • Varslingsliste
  • Standard reguleringsbestemmelser

Kontakt oss

Åpningstid: Mandag - fredag fra klokken 09.00 - 15.00

Kontakt oss : Sentralbord: 52 74 30 00 - 

Postadresse: Haugesund kommune, Postboks 2160, 5504 Haugesund

Besøksadresse: Servicesenteret, Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Utskrift