Kommunale boligtomter

Generelt

Enhet for bolig, bygg og eiendom er de som formidler salg av ledige kommunale tomter til boligformål og til næringsvirksomhet. De skal tilrettelegge for boligbygging og boligutbedring gjennom planlegging og tilstrekkelig forsyning av byggeklare tomter. Haugesund kommune har for tiden to utbygningsområder. Nordover fra Bleikemyr og østover i Skåredalen.

Kontakt oss:

rådgiver Kirsten Noreide Gjerde, tlf. 52 74 35 14
e-post:

Besøksadresse:
Haugesund rådhus, 2. et.
Rådhusgata 66

 

 

Tomter Sveiven II

Haugesund kommune har for salg eneboligtomter på feltet Sveiven II i Skåredalen. Tomtene har en gjennomsnittsstørrelse på ca. 700 m². Søknadene om å kjøpe tomt blir behandlet fortløpende. For mer informasjon ta kontakt med bolig, bygg og eiendom ved Kirsten Nordeide Gjerde, tlf. 52 74 35 14, eller send e-post til

Dokumenter:

Tomter Tornesvatnet nord

Haugesund kommune har for salg mange flotte tomter på tomtefeltet Tornesvatnet nord. Oversikt over ledige tomter finner du her. Søknadene blir nå behandlet fortløpende. 

Haugesund kommune ved eiendomskontoret, la ut høsten 2014 27 eneboligtomter på feltet Tornesvatnet nord i nordre bydel for salg. Tomtene har en gjennomsnittsstørrelse på ca. 700 m². De nye kommunale tomtene som nå er lagt ut nord i Haugesund kommune – har flott utsikt over Tornesvatnet. 

Nærmere opplysninger vedr. tomtene fås ved hendvendelse til kontakt med bolig, bygg og eiendom, Rådhusgata 66, ved Kirsten Nordeide Gjerde, tlf. 52 74 35 14, eller send  e-post direkte til 

Dokumenter:

Nærmere opplysninger vedr. tomtene fås ved hendvendelse til kontakt med bolig, bygg og eiendom, Rådhusgata 66, ved Kirsten Nordeide Gjerde, tlf. 52 74 35 14, eller send  e-post direkte til 

Tomter Tømmerdalen nord

Haugesund kommune har for salg eneboligtomoter på feltet Tømmerdalen nord, i Skåredalen. Tomtene har en gjennomsnittsstørrelse på 560 kvadratmeter.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger vedr. tomtene fås ved hendvendelse til eiendomskontoret, Rådhusgata 66, v/rådgiver Kirsten Nordeide Gjerde, tlf. 52 74 35 14.

Søknad sendes til Haugesund kommune v/eiendomskontoret, postboks 2160, 5504 Haugesund.

Tildeler fortløpende...

Dokumenter:

Ledige tomter Tømmerdalen nord - Skåredalen >>>

RL 1655 reguleringsbestemmelser - Tømmerdalen >>>

RL 1309 reguleringsbestemmelser - Tømmerdalen >>>

I tillegg til tomteprisen i Tømmerdalen nord kommer >>>

Kartoversikt over tomtene i Tømmerdalen nord >>>

In English

Municipal residential lots

The unit for housing, construction and real estate is responsible for coordinating the sales of available municipal lots for residential and commercial purposes. They shall facilitate housing construction and housing improvement through planning and an adequate supply of construction-ready lots. Haugesund municipality currently has two development areas: To the North from Bleikemyr and to the East in Skåredalen.

Contact us:

Adviser Kirsten Noreide Gjerde, telephone 52 74 35 14
E-mail:

Street address:
Haugesund rådhus, 2nd floor
Rådhusgata 66

Forms and documents

Lots Sveiven II

Haugesund municipality has lots for single-family homes for sale at the field Sveiven II in Skåredalen. The lots have an average size of approx. 700 m². Applications to purchase lots are processed on a continuous basis. For more information, contact housing, building and property: Kirsten Nordeide Gjerde, tel. 52 74 35 14, or send an e-mail to

Documents:

 

Lots Tornesvatnet North

Haugesund municipality has several beautiful lots for sale on the field Tornesvatnet North. Overview of available lots can be found here. Applications are now processed on a continuous basis.

The property office at Haugesund municipality released 27 lots for single-family homes, in the North of Tornesvatnet in the northern district, for sale in the autumn of 2014. The lots have an average size of approx. 700 m². The new municipal lots, now available in the North of Haugesund municipality, have a great view of Tornesvatnet.

For further information regarding the lots, please contact housing, construction and real estate, Rådhusgata 66, Kirsten Nordeide Gjerde, tel. 52 74 35 14, or send an e-mail directly to

Documents:

For further information regarding the lots contact housing, construction and real estate, Rådhusgata 66, Kirsten Nordeide Gjerde, tel. 52 74 35 14, or send an e-mail directly to

 

Lots Tømmerdalen North

Haugesund municipality has lots for single-family homes for sale on the field Tømmerdalen North, in Skåredalen. The lots have an average size of 560 square metres.

Contact:

Further information regarding the plots can be obtained from the property office, Rådhusgata 66, adviser Kirsten Nordeide Gjerde, tel. 52 74 35 14.

Applications must be sent to: Haugesund kommune v/eiendomskontoret, postboks 2160, 5504 Haugesund.

Allocated on a continuous basis ...

Documents:

Available lots Tømmerdalen North - Skåredalen >>>

RL 1655 regulatory provisions - Tømmerdalen >>>

RL 1309 regulatory provisions - Tømmerdalen >>>

Additions to the lot price in Tømmerdalen North >>>

Map of the lots in Tømmerdalen North >>>

Lots Tømmerdalen North

Haugesund municipality has lots for single-family homes for sale in the Tømmerdalen North field, in Skåredalen. The plots have an average size of 560 square metres.

Contact:

Further information regarding the plots can be obtained from the property office, Rådhusgata 66, adviser Kirsten Nordeide Gjerde, tel. 52 74 35 14.

Applications must be sent to Haugesund kommune v/eiendomskontoret, postboks 2160, 5504 Haugesund.

Allocated on a continuous basis ...

Documents:

Available lots Tømmerdalen North - Skåredalen >>>

RL 1655 regulatory provisions - Tømmerdalen >>>

RL 1309 regulatory provisions - Tømmerdalen >>>

Additions to lot prizes Tømmerdalen North >>>

General map of lots in Tømmerdalen North >>>

Utskrift